En styrket rådgivningstjeneste for muligheter i EU

Innovasjon Norges mobilisering til EU-programmer skal sikre at norske bedrifter henter kunnskap, nettverk og kapital, og at bedriftene bidrar til løsninger for å løse globale utfordringer.

I 2022 styrket Innovasjon Norge innsatsen med rådgivning og veiledning av bedrifter til EUs innovasjonsvirkemidler. I mai åpnet Innovasjon Norge nytt kontor i Brussel med flere ansatte. EU-rådgivningen integreres også i det kunderettede arbeidet på Innovasjon Norges regionkontorer.

Løser globale utfordringer

Horisont Europa er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd jobber tett sammen for å bistå både forskningsmiljøer og bedrifter med mobilisering og rådgivning til samarbeidsprosjekter. I 2022 ble det hentet hjem nesten 4,9 milliarder.

Innovasjon Norge har sammen med Digitaliseringsdirektoratet og Forskningsrådet bidratt til mobilisering av næringslivet, forsknings- og utdanningsmiljøer til Digital Europa-programmet. 65 prosent av søknader med norske partnere har nådd opp. Innovasjon Norge har et særskilt ansvar for deltakelse fra næringslivet. I 2022 fulgte vi opp to norske European Digital InnovationHubs (EDIH) på veien mot å oppnå EDIH-status, som nå er formelt godkjent av Europakommisjonen.

Et sentralt og nytt initiativ i EU er IPCEI (Important Projects of Common European Interest), en regelverksendring innrettet for å støtte bedrifter som vil være med å bygge opp europeiske verdikjeder på utvalgte områder. Lovendringen virker ved at den gir deltakende land mulighet til å støtte prosjekter økonomisk utover de satsene som tillates under statsstøtteregelverket.

EU gir mulighet for vekst og skalering

Innovasjon Norge har ansvar for mobilisering og rådgivning av norske bedrifter som søker European Innovation Council (EIC). EIC er forbeholdt små og mellomstore bedrifter, som kan søke om tilskudd og egenkapitalfinansiering på inntil 15 millioner euro.

Ordningen er åpen for alle bransjer, men innovasjonen må bidra til å løse ett eller flere av FNs bærekraftsmål. Det gis prioritet til deeptech, det vil si en innovasjon eller løsning som kommer fra krevende teknologisk utvikling eller en vitenskapelig basert oppfinnelse eller oppdagelse. Innovasjon Norge har gitt rådgivning til bedrifter slik at det er hentet hjem 125 millioner i tilskudd og 225 millioner i egenkapital.

Innovasjon Norge følger også opp programmet COSME i Norge. Programmet har et budsjett på rundt ti milliarder kroner, og er rettet mot små og mellomstore bedrifter, klynger og entreprenører. Målet er å styrke konkurransekraften og bærekraften til europeiske bedrifter, samtidig som det sikrer likeverdige forhold og et åpent og konkurransedyktig indre marked. Gjennom COSME finnes det også finansiering rettet mot klynger og andre nettverk.

I november 2022 signerte Innovasjon Norge kontrakt med Europakommisjonen om norsk deltagelse i Enterprise Europe Network (EEN), som er et europeisk nettverk for bedriftsrådgivning. Vi vil lansere en rekke nye tjenester for norske bedrifter gjennom dette nettverket fremover.

Andre relevante artikler