Innovasjon i humanitær sektor

Innovasjon Norge forvalter oppdrag fra Utenriksdepartementet som skal stimulere til innovasjonssamarbeid mellom næringslivet og aktører innen humanitær utvikling. Hensikten er å løse sentrale samfunnsutfordringer og nå bærekraftsmålene.

Humanitært innovasjonsprogram

Humanitært Innovasjonsprogram stimulerer til innovasjon i humanitær sektor, og legger til rette for innovasjonspartnerskap mellom humanitære organisasjoner og næringslivet.

Programmet har én årlig utlysning der prosjekter får innvilget finansiering over to år. I 2022 ble det blant annet jobbet med å utvikle en VR-løsning for terapeutisk behandling av overlevende etter kjønnsbasert vold og et digitalt verktøy som vil muliggjøre pasientoppfølging i områder der hjelpearbeidere ikke har direkte tilgang.

Folkehjelpen arbeider med å utvikle verktøy som kan oppdage snubletrådene som utløser improviserte landminer. I samarbeid med to bedrifter er det utviklet en ny type lommelykt som både kan brukes i sammenraste bygg og utendørs, og en ny type metalldetektor som kan oppdagesnubletråder i områder med annet metallstøy. Disse verktøyene blir tatt i bruk i Irak og Ukraina.

Humanitært innovasjonsprogram bidrar til å styrke innovasjonsarbeid i organisasjonene og bygge ny kunnskap. Programmet stiller krav til matchende finansiering fra privat sektor. Av totalt 53,8 millioner kroner i innvilgede tilskudd i 2022, ble 21,8 millioner matchet av privat kapital.

Visjon 2030

Ordningen Visjon 2030 bidrar til å bekjempe fattigdom ved å fremme innovative norske løsninger innen helse og utdanning i utviklingsland. Dette gjøres gjennom å videreutvikle og oppskalere løsninger fra norske bedrifter.

Prosjektene må ha en lokal partner for å sikre at løsningen er forankret i nasjonale prioriteringer og utviklingsplaner. Innovasjon Norge bidrar som sparringspartner og rådgiver til alle prosjekter som har fått innvilget støtte, og hjelper til å etablere samarbeidsavtaler med lokale samarbeidspartnere.

Åtte prosjekter ble avsluttet i 2022. Blant disse er Attensi AS og Solfrid Raknes som har utviklet «Hjelpehånda», en spill-app for å trene barn og ungdom i emosjonell problemløsning. Tre tusen unge syriske flyktninger i Libanon har benyttet løsningen med lovende resultater i form av vesentlig reduksjon av angst og depresjon.

Et annet prosjekt er Amesto Nextbridge AS, som har utviklet en løsning for automatisk tekstprosessering i samarbeid med det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC). Løsningen gjør det mulig å lese og klassifisere et stort antall feltrapporter automatisk ved bruk av kunstig intelligens. Dette bidro til bedre og raskere respons under pandemien.

Enterprise Development for Jobs

Enterprise Development for Jobs bidrar til å bekjempe fattigdom gjennom å skape arbeidsplasser i prioriterte utviklingsland og øke tilgangen til fornybar energi.

I 2022 ble det gjennomført flere kompetansehevende og nettverksbyggende aktiviteter, blant annet arbeidsmøte om ansvarlig næringsliv og antikorrupsjon i samarbeid med OECD, og et nettverksmøte med beslutningstakere i humanitære organisasjoner og representanter for fornybar energi.

I 2022 ble det gjennomført flere delegasjonsreiser med norske bedrifter, blant annet en reise til Kenya med fokus på matsikkerhet, landbruk, agritech og off-grid fornybar energi, og én reise til Tanzania for å identifisere utfordringer privatsektor kan løse gjennom innovative løsninger og lokal næringsutvikling.

Andre relevante artikler