Gå rett til innholdet



Årsrapport 2007

OM INNOVASJON NORGE

I Innovasjon Norge arbeider mennesker som har lokal- og internasjonal kompetanse slik at en idé kan bli en forretningssuksess. Med kontorer i alle fylker og i tretti land over hele verden er det lett å komme i kontakt med oss.

Vi skal bidra til at norsk næringsliv utvikler seg, spesielt med tanke på fornyelse og innovasjon både for bedrifter og enkeltprodukter.

Jobben vår er blant annet å utvikle distriktene og styrke og profilere norsk næringsliv i Norge og utlandet.

Vi skal også få flere nordmenn til å reise mer i Norge og trekke utenlandske turister hit.

Vårt formål

Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

Vi skal fremme lønnsomhet – bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk i hele landet. Innovasjon Norge skal bidra til å utløse samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter som ellers ikke, eller i mindre skala, ville blitt gjennomført.

Vi skal gjøre jobben i hele landet og hensynta at næringslivets muligheter og utfordringer varierer. For å utnytte ulike regioners vekstkraft må virkemidlene derfor benyttes på ulike måter tilpasset lokale og regionale forhold. Regionale strategier skal derfor spille en viktig rolle for virkemiddelbruken.

Vi skal gjøre jobben gjennom å bidra til internasjonal innovasjon og profilering.

Vår visjon

”Vi gir lokale ideer  globale muligheter”

Vår visjon symboliserer kraften i Innovasjon Norge som er å koble vår kunnskap om lokale forhold og bedriftenes potensial med internasjonale teknologi-, kompetanse-, markeds- og verdiskapingsmuligheter..

Våre tjenester og programmer

Innovasjon Norge skal være en pådriver og en utviklingsaktør overfor etablerere, nyetablerte, små og mellomstore bedrifter som ønsker å vokse, gjerne i et internasjonalt marked. Vi tilbyr programmer og tjenester som skal bidra til å øke innovasjon i næringslivet i hele landet, utvikle distriktene og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Vårt bidrag:

  • langsiktig finansiering i form av lån, tilskudd og garantier
  • kompetanse
  • nettverk
  • rådgivning

til utviklingsprosjekter i og for bedriftene.

I tillegg profilerer vi reiselivet og norsk næringsliv for øvrig. Ofte skreddersyr vi løsninger for våre kunder basert på en kombinasjon av disse tjenestetypene.

Eierforhold og forvaltning

Nærings- og handelsdepartementet er hovedeier av Innovasjon Norge. Selskapet forvalter også midler for Kommunal- og regionaldepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. I 2007 ga Utenriksdepartementet Innovasjon Norge oppdraget med å forvalte de norske samarbeidsprogrammene med Romania og Bulgaria.

Historie

Innovasjon Norge er slått sammen av de tidligere organisasjonene: Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd, Statens Veiledningskontor for Oppfinnere (SVO) og Norges Turistråd.