Gå rett til innholdetÅrsrapport 2007

SAMFUNNSANSVAR - CSR

Innovasjon Norge har en viktig rolle å spille for det norske næringslivets arbeid med å sette større fokus på samfunnsansvar (CSR). Vi har et spesielt ansvar for å stimulere små og mellomstore bedrifter til å ta i bruk samfunnsansvar som et velintegrert, strategisk verktøy i sin virksomhet. Vår brede kompetanse og kontaktflate mot disse bedriftene gjør oss godt i stand til å bidra til utforming av aktuelle nasjonale verktøy, arrangementer og kampanjer.

Innovasjon Norge skal bidra til å skape globalt konkurransedyktige bedrifter i Norge, og samfunnsansvar er i dag et viktig suksesskriterium og en vesentlig konkurransefaktor. Både kunder og investorer skjeler til bedriftenes ansvarlighet på hjemmemarkedet så vel som i eventuelle produksjonsland. Samtidig ser vi klare en klar prioritering av samfunnsansvar i vårt arbeid med å styrke SMB-er som arbeider med energieffektivisering, miljøteknologi og bioteknologi.

I dette kapitlet av årsrapporten redegjør vi for hva Innovasjon Norge gjør på CSR-området overfor kunder og samarbeidspartnere, og hvordan Innovasjon Norge som virksomhet selv opptrer samfunnsansvarlig. Indikatorene tar utgangspunkt i GRI-standarden.

Innovasjon Norges arbeid med samfunnsansvar, etikk og anti-korrupsjon

Innovasjon Norge er en viktig støttespiller for norske bedrifter. Vi er avhengig av å ha gode relasjoner til en rekke aktører som i stadig større grad forventer at vi skal være en pådriver for samfunnsansvar i norsk næringsutvikling. Hvis Innovasjon Norge skal fungere som rådgiver, pådriver og finansieringskilde innen norsk næringsliv, er det viktig at vi har både verdier, holdninger og ikke minst kunnskap om samfunnsansvar som holder internasjonalt nivå.

Ethvert systematisk arbeid innenfor disse områdene må integreres i hele organisasjonen for å ha verdi. Vi har den erkjennelse at vi også må yte egen innsats for å oppleves som troverdig i det vi gjør på disse områdene. I 2007 utarbeidet Innovasjon Norge en handlingsplan hvor det ble pekt ut en del nøkkelområder organisasjonen skulle arbeide med gjennom hele året. Følgende områder ble utpekt:

- Hold orden i eget hus
Det mest nærliggende i arbeidet med samfunnsansvar var å sørge for at organisasjonens daglige virksomhet foregikk innenfor ansvarlige rammer. Bearbeidelse av etiske retningslinjer, merkevarestrategi, forretningsplaner og diverse interne rutiner ble foretatt med henblikk på vårt eget samfunnsansvar.

- Stimulere kunder til å se på samfunnsansvar som en mulighet
Innovasjon Norge støtter et mangfold av prosjekter nasjonalt og internasjonalt både ved finansiering og ved rådgivning. Det er viktig at disse prosjektene er i tråd med alminnelige etiske regler, grunnleggende humanitære prinsipper, tar hensyn til miljøet og ikke på noen måte bidrar til korrupsjon. I dialog med kundene legger Innovasjon Norge vekt på at alle bedrifter forventes å følge gjeldende lover, og at bedriftene tar samfunnsansvar når de går lenger enn lovverket krever. Vi legger også vekt på at vel gjennomført arbeid med samfunnsansvar styrker en bedrifts omdømme på sikt og er et konkurransefortrinn.

I 2007 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med mandat å utvikle retningslinjer for å inkludere samfunnsansvar i finansieringsprosessen. Herunder ligger å etablere en praksis for hvilke krav som skal stilles overfor kunder, og retningslinjer for saksbehandlingen. Dette blir implementert i 2008. Våre standardvilkår vil få en bestemmelse om korrupsjon, som gir mulighet til å kreve tilbakebetaling av lån og tilskudd dersom bedriften, eller noen på dennes vegne, har vært involvert i korrupsjon.

Det ble i 2007 også i satt i gang arbeid for å utvikle en kompetansemodul for CSR. Den skal kunne integreres i alle eksisterende og nye kompetansetjenester. På denne måten vil Innovasjon Norge bidra til kunnskap og bevissthet om CSR for alle kundene som deltar i disse programmene. Bare i programmet FRAM deltar det flere hundre små og mellomstore bedrifter årlig. Modulen tas i bruk i løpet av 2008.

- Kompetanseheving internt og eksternt
En av våre viktigste oppgaver er å videreformidle kunnskap til næringslivet. Både fra kunder, eier og samfunnet for øvrig er det forventninger om at Innovasjon Norge har kompetanse til å veilede om de ulike elementene i en helhetlig tilnærming til samfunnsansvar. Vi la derfor vekt på å utvikle egen kompetanse og utarbeide en veileder for oss selv og for Innovasjon Norges kunder om aktuelle problemstillinger innenfor menneskerettigheter, arbeidstakernes rettigheter, miljø og korrupsjon i 2007

- Nettsted for samfunnsansvar i Innovasjon Norge
Det ble startet et arbeid med å etablere et område på våre nettsider der den kompetansen vi nå bygger opp, lettere kan føres videre uavhengig av enkeltmenneskers bidrag. Et slikt nettsted vil kunne sørge for god oversikt over hva som foregår i hele organisasjonen. Det kan også forenkle enhetlig kommunikasjon både utad og innad. For den enkelte medarbeider vil det også bli enklere å vite hvor man skal gå dersom man trenger informasjon. Det skal opprettes både internett- og intranettsider, som en bred base for kommunikasjon om etikk og samfunnsansvar i Innovasjon Norge til kunder, ansatte, eier og andre samfunnsaktører. Sidene er ment å gi generell informasjon om samfunnsansvar, konvensjoner og lovgivning, veilednings- og informasjonsmateriale, og om tiltak og arrangementer både i egen og andres regi.

Når nettstedet blir utviklet videre kan det også bli en inngangsport for innmelding av dilemmaer og etiske problemstillinger i organisasjonen, herunder en egen etikkhjelpelinje.

- Deltakelse og medlemskap i organisasjoner og initiativ
Samfunnsansvar er et felt i stadig utvikling. Krav og forventninger endrer seg, nye tiltak og ideer kommer til og behovet for kompetanse, inspirasjon og erfaringsutveksling er stort. Mange bedrifter velger derfor å delta i ulike nettverk og organisasjoner for å hente ideer og kunnskap.
I 2007 deltok Innovasjon Norge i Regjeringens utvalg for samfunnsansvar – KOMPAKT, vi var medlem av Birkebeinerlaugets Bedriftsutvikling, vi ble medlem i Transparency International som jobber mot korrupsjon på verdensbasis, og vi videreførte avtalen som sikrer gjenvinning og gjenbruk av datautstyr.