Gå rett til innholdetÅrsrapport 2007

Miljøindikatorer

Egen virksomhet

Innovasjon Norges hovedkontor ble høsten 2007 miljøsertifisert som Miljøfyrtårn. (Se www.miljofyrtarn.no)

Innovasjon Norges oppdrag er av en slik art at det brukes lite materialer bortsett fra papir. I 2007 leverte vi fra oss 16,2 tonn papiravfall som ble brukt til fjernvarme.

Våre kontorer er plassert i alle landets fylker og i 30 land. Mange av lokalene leier vi. Derfor kan vi kun rapportere energiforbruket for hovedkvarteret i Akersgata 13 i Oslo. I 2007 hadde vi et forbruk av elektrisk strøm på 1 462 187 kilowatt-timer. Forbruket av vann var på 20 220 kubikkmeter.

Innovasjon Norge har ingen miljøforurensende utslipp og det har ikke vært uhell som har ført til utslipp. For hele året ble det levert 26 tonn avfall fra Akersgata 13. Av dette avfallet gikk 16,7 tonn til gjenvinning, det resterende gikk til energigjenvinning.

IT-utstyr som skiftes ut i Innovasjon Norge går til gjenbruk. Vi har en avtale med selskapet Alternativ Data, som sørger for at utstyret distribueres til skoler i Norge eller utlandet. For 2007 har vi levert 121 brukte skjermer, 229 PC-er, 5 servere og 10 skrivere til gjenbruk.

Miljøeffekter fra produkter og tjenester

1. Energi og miljø
Markedet for nye løsninger innen fornybar energi og miljø er i vekst, og her er det store muligheter for økt verdiskaping og større  markedsandeler for norske bedrifter.  Innovasjon Norge støtter innovative norske bedrifter innen fornybar energi og miljø slik at de kan bli mer konkurransedyktige. En egen satsing på sektoren miljøvennlig energi, miljø- og klimateknologi er iverksatt. Målet er å redusere miljøbelastninger og styrke miljøprofilen til Norge og norsk næringsliv gjennom økte markedsandeler for norske teknologibedrifter i internasjonale markeder.

Innovasjon Norge har økt bruken av ressurser innenfor en rekke områder under energi- og miljøsatsingen i 2007. For eksempel økte innsatsen innenfor forskning og utvikling (IFU og OFU) knyttet til energi og miljø fra 7,5 millioner kroner i 2006 til 82 millioner kroner i 2007. De samlede finansielle virkemidlene som er tilført sektoren i 2007 er ca. 600 millioner kroner. Det ble inngått avtaler om 21 internasjonale rådgivningsoppdrag.

Innovasjon Norge utviklet i 2007 en strategi for satsingen på energi og miljø for perioden 2008-2013. Strategien ble iverksatt høsten 2007, og det er arbeidet målrettet for å etablere konkrete tilbud innenfor satsingens fire fokusområder:

a) Energi fra vind og havbasert kraft.
Flerbedriftsprosjekt for ti norske SMB-er igangsatt i 2007. Arrangementer i regi av Innovasjon Norges utekontorer i Tyskland, Storbritannia og Nord-Amerika.

b) Energieffektivisering og energisystem.
Klyngeprosjektet Arena Halden er etablert for å arbeide med energihandel.

c) Rent vann. 
Planlegging av aktiviteter og tilbud rettet mot aktører innen rensing av drikkevann og avløpsvann ble satt i gang i 2007.

d) C02-fangst og -lagring.
Det er etablert et Carbon Capture and Storage Task Team, som består av representanter fra de mest relevante utekontorene (Toronto, London, Hamburg og Tokyo) og fra de mest relevante distriktskontorene. Dette teamet jobber sammen for å betjene norske bedrifter og myndigheter med å effektivisere relasjoner og tilgang på internasjonale markeder. Teamet arbeider med både internasjonalisering av norske løsninger, og med å hente hjem teknologi og kompetanse.

En samarbeidsavtale med Enova og Norges Forskningsråd om introduksjon av ny fornybar energi og energiteknologi for perioden 2006-2009 skal bidra til å gjennomføre regjeringens energipolitiske mål på en ressurseffektiv måte. Følgende er oppnådd i 2007:

  • Utarbeidelse av ressursheftet Fornybar Energi 2007 (på norsk og engelsk) samt etablering av nettstedet www.fornybar.no
  • Etablering av felles finansieringsordning "Introduksjon av ny teknologi - Ny fornybar energi og ny teknologi for redusert energibruk". 

2. Olje og gass
Innenfor olje og gass-sektoren krever økt internasjonal fokus og aktivitet et fortsatt høyt aktivitetsnivå for norsk leverandørindustri. Barentsregionen representerer gode muligheter for norsk leverandørindustri, men krever samtidig økt innovasjon og teknologiutvikling med særlig fokus på bærekraftige, miljøvennlige teknologiløsninger. Innovasjon Norge bistår bedriftene når det gjelder å forene disse ambisjonene.

3. Maritim satsing
Når det gjelder den maritime satsingen, bør Fellowship-prosjektet trekkes fram. Flerbedriftsprosjektet går ut på å teste ut bruk av brenselceller ombord på et offshorefartøy. Det er ingen utslipp til luft fra brenselceller. Prosjektet, som skal gå over tre år, vil kunne bidra til å redusere utslippene fra skipsfarten. Prosjektet støttes også av Norges forskningsråd og EUREKA.

4. Hjemhenting av kunnskap
Dette er en ny tjeneste i Innovasjon Norge, som også er relevant når vi skal måle miljøeffekter fra produkter og tjenester. Et av de viktigste tiltakene for å redusere utslipp av klimagasser er fangst og lagring av CO2 fra store utslippskilder som kraftverk og industri. Carbon Capture and Storage, CCS, representerer en av de største teknologiske utfordringene vi står overfor. Norge har vært et foregangsland på mange områder innen utvikling av CCS-teknologi, primært gjennom store industrielle prosjekter som injeksjon av CO2 i Sleipner-feltet i Nordsjøen og fangst og reinjisering av CO2 på Snøhvitfeltet, men også på forskning og utvikling innen fangstteknologi.
 
Gjennom et tett samarbeid med Gassnova har vårt CCS-team utarbeidet en omfattende rapport over CCS-prosjekter internasjonalt. Rapporten beskriver planlagte og eksisterende CCS-prosjekter i USA, Canada, Europa, Japan og Australia. Rapporten oppdateres jevnlig og har til hensikt å være et referansedokument for Gassnova og andre innen CCS-området. Innovasjon Norges internasjonale team har bygget opp et omfattende kontaktnett innen klima og CCS, og representerer ofte norske interessenter som Gassnova, StatoilHydro og myndigheter på deres vegne på møter, konferanser og så videre.

På den norske arenaen jobber Innovasjon Norges team sammen med Gassnova og Norges Forskningsråd for å bidra til forskning, utvikling og demonstrasjon av norsk CCS-teknologi. Det er en god kobling mellom teamet på utekontorene og de til enhver tid mest relevante distriktskontorene for CCS-teknologi.

5. Samarbeidsprogrammene for Romania og Bulgaria
Fra 2007 har Innovasjon Norge administrert De norske samarbeidsprogrammene for sosial og økonomisk utvikling i Bulgaria og Romania på vegne av UD. Norge vil gjennom disse programmene bidra med 68 millioner Euro til sosial og økonomisk utvikling i de to landene de neste to årene. Om lag halvparten går til nye samarbeidsprogrammer innenfor klima og energi. Gjennom samarbeidsprosjekter vil Norge bidra til å redusere utslippene av klimagasser, skape renere energi og fremme bærekraftig produksjon.
Euro Info Center hjelper norske bedrifter med å få adgang til de mottakerstyrte finansieringsordningene EØS- og strukturfondene, koordinert inn mot Innovasjon Norges arbeid med EUs Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP.

Egne innkjøp og avtaler

Innovasjon Norge er underlagt offentlighetsloven og regler om offentlige anskaffelser. Virksomheten utøves i samsvar med disse lovene, og med internasjonale regler, traktater og konvensjoner som berører virksomheten. I forbindelse med miljøsertifiseringen ble det utarbeidet en ny innkjøpspolitikk som beskriver hvordan man skal ta miljøhensyn i alle innkjøp.

Et resultat av dette er at Innovasjon Norge har inngått en avtale med GRIP om ”Grønn Allianse.”

All kaffe som benyttes ved Innovasjon Norges hovedkontor skal nå være kjøpt gjennom en Fair Trade-ordning.