Gå rett til innholdetÅrsrapport 2007

Sosiale indikatorer

Av 730 årsverk i Innovasjon Norge er 77 prosjektstillinger eller vikariater. Innovasjon Norge har kontorer i 34 land. De ansatte ved våre utekontorer er enten norske medarbeidere stasjonert i utlandet eller fra det landet kontoret befinner seg i. Ved slutten av 2007 hadde Innovasjon Norge 177 årsverk ved kontorene i utlandet.

Om lag 75 prosent av våre ansatte som omfattes av overenskomsten er organisert i fagforeninger tilsluttet LO, YS og SAN (Akademikerne). Innovasjon Norge er tilsluttet Arbeidsgiverforeningen Spekter. Hovedavtalen mellom Spekter og hovedorganisasjonene inneholder bestemmelser om forholdet mellom partene og tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Virksomhetens ledelse skal drøfte følgende med de tillitsvalgte:

 • forhold som vedrører virksomhetens driftsmessige og økonomiske status og utvikling 
 • forhold som har umiddelbar sammenheng med arbeidsplassen og den daglige drift 
 • de alminnelige lønns- og arbeidsforhold ved virksomheten

Innovasjon Norge har også inngått en egen tillitsvalgtavtale som beskriver organiseringen av samarbeidet mellom virksomheten og de tillitsvalgte.

Innovasjon Norge har inngått avtale om Inkluderende arbeidsliv. Det innebærer at vi har fått en nær samarbeidspartner i Trygdeetatens arbeidslivssenter, og vi vil i fellesskap etablere gode mål for et inkluderende arbeidsliv.

Innovasjon Norges arbeidsmiljøutvalg består av en representant fra hver av organisasjonene, representanter fra ledelsen, representanter fra avdeling for Human Resources og Drift/forvaltning som koordinerer HMS i samarbeid. Utvalget skal representere hele organisasjonen, men har flere utfordringer i forhold til å ivareta alle kontorene i utlandet. De fleste distriktskontorene har eget verneombud, og noen av kontorene har egne arbeidsmiljøutvalg. Det sentrale utvalget har utarbeidet en HMS-plan for hele organisasjonen.

Totalt er sykefraværet i Innovasjon Norge for 2007 på 4,6 prosent. Det er ikke foretatt analyse av om sykefraværet skyldes arbeidsrelaterte forhold eller ikke. Men hovedtyngden av fraværet er så vidt vi kan se ikke arbeidsrelaterte sykdommer. Det har ikke blitt rapportert arbeidsrelaterte ulykker i 2007.
I 2007 brukte vi 37 115 timer til kompetanseutvikling. Det er 50,8 timer per ansatt i gjennomsnitt.

Likestilling i Innovasjon Norge

Kvinneandelen i Innovasjon Norge var 50,8 % ved utgangen av 2007. Ved utgangen av 2006 var andelen 50,3 %. Av ledere på alle nivå er 31,1 % kvinner, opp fra 28,6 % siste året.

Innovasjon Norges plan for likestilling inneholder en rekke mål og tiltak innenfor områdene rekruttering og karriereutvikling, ledelse, kompetanse og bedriftskultur. Handlingsplanen er forankret i toppledelsen.

56,6 % av de som ble ansatt i 2007 er kvinner.  Andelen av kvinner som søkte stilling i virksomheten var 46,3 %.  Fortsatt er det flere kvinner i lavere stillingskategorier enn i de høyere. I henhold til likestillingsplanen er det iverksatt tiltak for å øke andelen av kvinnelige ledere, både ved ekstern rekruttering og ved interne motivasjonstiltak.

Innovasjon Norge har fokus på likelønn, men fortsatt har kvinner lavere lønn enn menn i noen stillingskategorier.  Imidlertid blir forskjellen mindre for hvert år fordi likelønn prioriteres ved lønnsoppgjørene.

Det fremgår av alle stillingsannonsene at "Innovasjon Norge legger i sin rekruttering vekt på å sikre et mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn."

I selskapets rekrutteringsrutiner er det fastlagt at begge kjønn skal innkalles til intervju forutsatt at de fyller minstekravene til stillingen, og kvinneperspektivet skal gjennomsyre hele prosessen. Kvalifiserte kandidater med fremmedkulturell bakgrunn skal innkalles til intervju.

Innovasjon Norge har en gjennomgående satsing på å styrke kvinners posisjon i næringslivet. Derfor har vi flere tjenester og program for kvinner som etablerere, kvinner i ledelse og kvinner i styrer. Et av disse – Fyrtårnprogrammet – har fokus på lederutvikling, bedriftsutvikling og internasjonalisering. Nettverkskreditt bidrar til å styrke etablererprosessen og skape flere nye og lønnsomme bedrifter. Vi har også tiltak for å heve kompetansen blant kvinnelige ledere og styrekandidater. I alt har flere enn 2 700 kvinner deltatt i disse programmene.

Ledelse og organer for styring av virksomheten

Nærings- og handelsdepartementet er selskapets eierdepartement. Eierrollen utøves gjennom foretaksmøtet, som langt på vei tilsvarer generalforsamlingen i et aksjeselskap. Innovasjon Norge er et særlovselskap som ble opprettet ved lov av 19. desember 2003, virksomheten startet 1. januar 2004.
 

Selskapets ledelse ser ved utgangen av 2007 slik ut:

 • Administrerende direktør: Gunn Ovesen
 • Stabsdirektør: Finn Kristian Aamodt
 • Direktør for divisjon Norge: Siri Bjerke
 • Direktør for divisjon utland: Svein Berg
 • Direktør for tjenester og produkter: Hans Martin Vikdal
 • Direktør for Strategi og kommunikasjon: Katinka Greve Leiner
 • Direktør for Reiselivsavdelingen: Per-Arne Tuftin

Styrets sammensetting

Styret besto ved utgangen av 2007 av:

 • Kjell A. Storeide, leder
 • Eli Blakstad, nestleder
 • Siri Bye G. Johansen
 • Arild Øien
 • Roar Flåthen
 • Harald Milli
 • Kirsti Sax
 • Elin Tveit Sveen
 • Eva Toril Strand
 • Egil Hagen, ansatterepresentant
 • Randi Abrahamsen, ansatterepresentant

Leif Frode Onarheim og Kirsten Indgjerd Værdal har i 2007 gått ut av styret og Harald Milli og Eva Toril Strand har kommet til i 2007.