Gå rett til innholdetÅrsrapport 2007

VÅRE RESULTATER I 2007

Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet. Tallene viser gode resultater - arbeidet har bidratt til økt innovasjon, større lønnsomhet og flere arbeidsplasser.

Innovasjon Norge konsentrerer arbeidet om fire resultatområder eller delmål. Disse er:

  • å bidra til økt innovasjon i næringslivet i hele landet 
  • å bidra til økt internasjonalisering i næringslivet i hele landet 
  • å styrke profileringen av Norge og norsk næringsliv internasjonalt 
  • å bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger

Målinger viser at arbeidet gir resultater

Hvert år gjennomfører eksterne kompetansemiljøer to undersøkelser for å måle effekten av Innovasjon Norges arbeid: en førundersøkelse for å avklare bedriftenes forventninger til prosjektene, og en etterundersøkelse for å vurdere resultatene i etterkant. Tallene viser at arbeidet har gitt resultater:

Et viktig mål på nytten av våre tjenester, er i hvilken grad Innovasjon Norges bistand har vært utløsende for at bedriften setter aktiviteten i gang. Dette omtales ofte som addisjonalitet. 56 prosent av bedriftene som har mottatt tjenester fra Innovasjon Norge, svarer at prosjektet ikke ville blitt gjennomført uten bistand fra Innovasjon Norge. I tillegg ville 26 prosent av prosjektene blitt utsatt i tid eller gjennomført i mindre skala uten bistand fra Innovasjon Norge. Andelen for høy og middels addisjonalitet til sammen er rekordhøye 82 prosent. Det tilsvarende tallet fra 2006 var på 78 prosent.

64 prosent av bedriftene oppgir at prosjektet Innovasjon Norge har ytt bistand til har hatt svært stor betydning for bedriftens overlevelse.

Henholdsvis 52 og 63 prosent mener at prosjektet i stor grad har bidratt til større lønnsomhet og kompetanseutvikling i bedriften, mens hele 82 prosent mener prosjektet har ført til økt samarbeid med andre. De to første andelene viser en viss nedgang fra 2006. Andelen som oppgir at prosjektet har ført til økt samarbeid har økt med hele 26 prosent fra 2006, men noe av denne økningen skyldes endringer i måten å måle samarbeidet på.

Undersøkelsene av bedriftenes innovasjonsatferd viser at bedrifter som har hatt prosjekter innen programmer/stipend har hatt en positiv utvikling på langt flere områder enn bedrifter som har mottatt rene finansielle tjenester.

I perioden 2003 til 2007 har Innovasjon Norge bidratt til å skape eller sikre mellom 4.100 og 6.200 arbeidsplasser hos de bedriftene som fikk bistand i 2003. Tallene viser en liten reduksjon i sysselsettingseffekt sammenlignet med bedrifter som mottok bistand i 2002.