Gå rett til innholdetÅrsrapport 2007

REGIONAL NÆRINGSUTVIKLING

Innovasjon Norge skal bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger ved å utnytte regionale fortrinn og muligheter. Innovasjon Norge skal også bidra til større samhandling og et mer målrettet omstillingsarbeid regionalt, spesielt i områder med en sårbar næringsstruktur eller svikt i næringsgrunnlaget.

Innovasjon Norges arbeid for regional næringsutvikling er konsentrert i tre arbeidsområder:

1. Utvikling og utnyttelse av regionale fortrinn og muligheter

Innovasjon Norge skal bidra til lokal og regional bedrifts- og næringsutvikling. Innovasjon Norges distriktskontorer samarbeider nært med fylkeskommunene og fylkesmennene. Rapporteringen fra distriktskontorene viser at fylkenes føringer for tildeling av midler til bedrifts- og næringsutvikling samsvarer med de nasjonale føringene og Innovasjon Norges prioriteringer. Det er dessuten stor grad av samsvar mellom våre kontorers innspill i planprosessen og det som kommer tilbake som føringer for de midlene Innovasjon Norge blir tildelt. Det vises for øvrig til årsrapportene fra distriktskontorene for 2007 som gir en god oversikt over hvordan Innovasjon Norge bidrar til lokal og regional bedrifts- og næringsutvikling.

2. Regionalt samspill

Innovasjon Norge skal bidra til å styrke samhandlingen regionalt gjennom fellesprosjekter med regionale partnere, deltakelse i regionale nettverk og deltakelse på øvrige møteplasser. Resultatene for hvert distrikt er presentert i årsrapportene fra de enkelte distriktskontorene.

Regionene organiserer arbeidet med regionalt samspill på ulike måter. Innovasjon Norge samarbeider tett med fylkeskommunene og fylkesmennene og er pådriver i en rekke fellesprosjekter, nettverk og møteplasser. Regionalt samspill både kvalitativt og omfangsmessig er styrket i 2007 i forhold til i 2006. Dette har sammenheng med en generelt mer proaktiv virksomhet fra distriktskontorenes side og et stadig tettere samarbeid i de regionale partnerskapene i mange fylker.

Et samarbeidsområde som er blitt særlig fokusert i 2007 er forholdet til kommunene. I kraft av sin nærhet til befolkning og næringsliv, sin lokalkunnskap og sin egeninteresse, har kommunene gode forutsetninger for å bidra aktivt i et tettere samspill med virkemiddelapparatet og regionale myndigheter i dette arbeidet. Næringsutvikling er imidlertid ikke en lovpålagt oppgave for kommunene. Dette har resultert i svært ulik prioritering og organisering av arbeidet. Det siste tiåret har næringsutviklingsarbeidet blitt nedprioritert i mange kommuner, blant annet som følge av svak kommuneøkonomi. Det er derfor stort behov for å revitalisere dette arbeidet og utvikle god samhandling mellom lokalt og regionalt nivå i alle deler av landet.

Innovasjon Norge inngikk i august 2007 en samarbeidsavtale med KS med formål å bidra til å videreutvikle kommunenes arbeid med lokal næringsutvikling. Aktivitetene mot kommunene forutsettes koordinert med fylkeskommunene og fylkesmennene. I de fleste partnerskapene kom man godt i gang med dialogen om et forsterket samarbeid i 2007. I et mindre antall fylker er samarbeidet allerede i god gjenge.

Distriktskontorene er representert som deltakere og foredragsholdere på et stort antall møteplasser og i formelle og uformelle nettverk i fylkene hvor andre aktører er initiativtakere/ansvarlige. De fleste distriktskontorene samarbeider med regionale banker og andre i partnerskapet om å utvikle kunnskap om næringslivet i sin region, f.eks. gjennom utredninger, rapporter og konjunktur-/nærings¬barometre m.m.

3. Regional omstilling

Innovasjon Norge skal bidra til et profesjonelt og målrettet omstillingsarbeid i områder med en sårbar næringsstruktur eller svikt i næringsgrunnlaget. Regional omstilling er en ekstraordinær innsats i områder hvor en hjørnesteinsbedrift bygges ned med betydelige tap av arbeidsplasser, eller i regioner med store langsiktige utfordringer knyttet til omstrukturering av næringslivet, som for eksempel forsvarsavhengige kommuner.
Arbeidet skal blant annet bidra til etablering av lønnsomme arbeidsplasser, en mer robust næringsstruktur og at kommunen får en tydeligere rolle i omstillingsarbeidet.

Innovasjon Norge har i 2007 hatt ansvaret for oppfølging og kvalitetssikring av 23 kommuner/regioner på vegne av fylkekommunen. Vi har initiert og medfinansiert 25 utviklingsprosjekter i omstillingskommuner, som var måltallet for 2007. Videre er det gjennomført 5 utviklingsprosjekter for videreutvikling av arbeidsmodellen med nye tjenester/verktøy:

Gjennomførte utviklingsprosjekter for videreutvikling av arbeidsmodellen:

  1. Unge i Fokus. Framtidens skapere. Pilotkommune: Kautokeino
  2. Konsept: Omdømmebygging i kommuner. Piloter: Ål kommune og Flora kommune
  3. Konsept: Sårbarhetsanalyse i samarbeid med KRD
  4. Konsept: Videreføring av omstillingsarbeidet etter avslutning av omstillingsperioden
  5. Utvikle kompetanseprogram for handelsnæringen. Piloter: Vågsøy kommune og Høyanger kommune.

Programstatusvurderingen i 2007 viser at kommunene gjennomgående driver omstillingen på en god måte og at arbeidet har effekt. Lødingen, Hald, Innherred, Årdal er kommuner og områder som kan vise til spesielt gode resultater.

De viktigste tjenestene Innovasjon Norge tilbyr i omstillingsarbeidet regionalt, er Strategisk utviklingsanalyse, Lederutviklingsprogram for omstillingsstyret, Idéutvikleren, Gründercoach, PLP-kompetanse, SMB-utvikling, Unge i Fokus, Kvinner i Fokus, Programstatusvurdering og Serviceorientering av kommuneorganisasjonen mot næringslivet.

KUNNSKAPSBYGGING OG PREMISSGIVING

Det er Innovasjon Norges ambisjon å være en kompetent pådriver og bidragsyter regionalt og nasjonalt i utfordringen av en helhetlig politikk, som ser innovasjon, internasjonalisering og regional utvikling i sammenheng.

Innovasjon Norge gjennomførte med hjelp av Oxford Research AS for andre gang en undersøkelse for å kartlegge hvordan departementene og fylkeskommunene/fylkesmennene opplever Innovasjon Norges kunnskapsleveranser.

Ser vi isolert på 2007-tallene, er departementene gjennomgående mer fornøyd enn de regionale målgruppene fylkeskommunene (FK) og fylkesmennene (FM). Når det gjelder objektivitet og faglig troverdighet er tilfredsheten gjennomgående god, noe som bør borge for at våre innspill faktisk blir brukt. Størst forbedringspotensial har Innovasjon Norge i forhold til å være tilgjengelig gjennom felles arenabygging og læreprosesser for kunnskapsutveksling.

Sammenlignet med 2006 er det størst positiv utvikling hos FM, mens det hos departementene har det vært en liten nedgang. Hos FK kommer Innovasjon Norge litt bedre ut i 2007 sammenlignet med 2006. Oppsummert er det en positiv utvikling for Innovasjon Norge sett under ett, men med følgende hovedutfordringer:

  • Innovasjon Norge har fortsatt størst utviklingspotensial som premissgiver og kunnskapsutvikler mot de regionale målgruppene.
  • Innovasjon Norge har størst utviklingspotensial knyttet til å være mer tilgjengelig gjennom felles arenabygging og læreprosesser for kunnskapsutveksling.