Gå rett til innholdetÅrsrapport 2007

ØKT INNOVASJON I NÆRINGSLIVET

Innovasjon Norge skal bistå entreprenører, etablerte bedrifter og ulike innovasjonsmiljøer for å skape økt innovasjon i næringslivet. I siste kundeeffektundersøkelse svarer 52 prosent at bistanden fra Innovasjon Norge har ført til økt innovasjonsatferd i bedriften.

Innovasjon Norges arbeid for å skape økt innovasjon er rettet mot tre hovedmålgrupper:

1. Entreprenørskap

Innovasjon Norge skal bidra til økt omfang av lønnsomme etableringer. Av de samlede bevilgningene i 2007 på ca 4,7 milliarder kroner, gikk 516 millioner eller 11 prosent til etablerere. Unge og kvinner er prioriterte målgrupper.

De senere årene har vi hatt jevnt over høy etableringstakt i Norge. Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå tyder på at dette har snudd i 2007 og at antallet etableringer har gått noe ned. Årsrapporten for 2007 fra Global Entrepreneurship Monitor (GEM) viser at den entreprenørielle aktiviteten i Norge har falt.

Utviklingen i holdningene til det å starte bedrift er også mindre positiv. Går vi nærmere inn på statistikken kan vi anta at vi har hatt færre skattemotiverte etableringer og at flere av selskapene som etableres har potensial for vekst. Dette kan skyldes at folk har fått et mer realistisk forhold til utfordringene som ligger i det å starte bedrift. Nedgangen kan også være en naturlig følge av at vi har hatt høykonjunktur de senere årene og at det er mer attraktivt å være ansatt enn å starte egen bedrift og at risikoen ved å starte bedrift ikke kan måle seg med fristende tilbud på jobbmarkedet. Utviklingen i disse nye tendensene bør følges tett opp i året som kommer.

Blant tiltakene for økt entreprenørskap er Etablererstipend, Inkubatorstipend, Etablerergrupper, Unge i Fokus og Kvinner i Fokus. Andre er Veiledning til oppfinnere, Såkornfondene og Innovasjon Norges største profileringstiltak for entreprenørskap noensinne, nemlig ”Skaperen” på TV2. Dommerpanelet fikk i 2007 om lag 500 idéer til vurdering på fem auditioner. Det er besluttet å gjenta suksessen med nye auditioner våren 2008 og TV-sending i 2009.

Den nye finansieringstjenesten Nyvekst er utviklet i 2007 og kommer som et resultat av et ønske om å legge bedre til rette for utvikling av nye bedrifter med vekstpotensial i distriktene og et endret EU regelverk. Nyvekst-tjenesten har muliggjort støtte til driftskostnader i oppstartfasen (for bedrifter yngre enn 5 år i distriktsområde III og IV). Over KRDs budsjett ble Nyvekst en av de profilerte satsingene i 2008-budsjettet.

2. Innovasjon i etablerte bedrifter

Innovasjon Norge skal bidra til økt innovasjonsevne og –takt i etablerte bedrifter. I 2007 gikk 1,6 milliarder kroner til innovasjonstiltak i etablerte bedrifter, mot 1,5 milliarder i 2006. Det utgjør 34 prosent av de totale bevilgningene i 2007, mot 33 prosent året før. Knapt en fjerdedel av prosjektene er rettet mot kvinner spesielt.

63 prosent av kundebedriftene som mottok tjenester fra Innovasjon Norge i 2003 mener at bistanden i stor grad har bidratt til kompetanseheving i bedriften, særlig innenfor produktutvikling, utvikling av produksjonsprosesser og markedsutvikling. Over halvparten mener også at prosjektet som Innovasjon Norge har bidratt til har hatt betydning for bedriftens lønnsomhet.

Tjenestetilbudet til etablerte bedrifter omfatter blant annet Kompetanseprogrammet som består av kompetansetjenestene Eksportkandidat, FRAM for ledere i små og mellomstore bedrifter, etablerer.no, Styrekandidat, Fyrtårn og Ledermentor. Videre tilbys programmene Næringsrettet design og Bransjeorientert IT-program (BIT), mens de såkalte BU-midlene, eller bygdeutviklingsmidlene, er rettet mot landbrukssektoren og nye næringer i tilknytning til denne.

Satsingen Kvinner i Fokus er rettet mot kvinner spesielt, mens Verdiskapingsprogrammet for mat utgjør et viktig område med et forbruk i 2007 på vel 59 millioner kroner. Bioenergiprogrammet, Trebasert innovasjonsprogram, Utviklingsprogram for grønt reiseliv, Marint verdiskapingsprogram og Verdiskapingsprogrammet for reindrift utgjorde henholdsvis ca 31, 39, 17, 51 og 6 millioner i fjor.

3. Etablering og oppbygging av regionale og nasjonale innovasjonsmiljøer

Innovasjon Norge skal bidra til utvikling av lokale, regionale og nasjonale næringsmiljø og innovasjonssystemer som gir bedre vilkår for innovasjonsbasert verdiskaping.

Arena-programmet ble etablert av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA i 2003. Arena skal bidra til å øke verdiskapingen i regionale næringsmiljøer gjennom å styrke samspillet mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige. I 2007 var programrammen 37,2 millioner kroner fordelt på 20 prosjekter. En midtveisevaluering gjort i 2006 konkluderer at Arena har vært et nyskapende tiltak med bra måloppnåelse.

Norwegian Centres of Expertice (NCE-programmet) skal bidra til økt verdiskaping gjennom å utløse og forsterke samarbeidsbaserte innovasjons og internasjonaliseringsprosesser i vekstkraftige næringsklynger med klare ambisjoner og gode muligheter for vekst. Programmet hadde i 2007 en ramme på 47,5 millioner kroner. Programmet gjennomførte en åpen utlysning i 2007 med sikte på godkjenning av nye NCE-prosjekter. Tre nye prosjekter ble godkjent, og totalt er det nå 9 prosjekter i gang. 385 bedrifter deltok i NCE-programmet i 2007.

For prosjektene som ble godkjent i 2006, har 2007 vært det første fulle driftsåret med en operativ driftsorganisasjon. Det har generelt vært en god utvikling i arbeidet i disse prosjektene. Flere av prosjektene har hatt et høyere engasjement enn planlagt. Prosjektene har gjennomgående hatt stort fokus på aktiviteter med sikte på videreutvikling av sitt langsiktige strategiske fundament, merkevarebygging og profilering.

Det er et stort behov for langsiktig nettverksbygging i næringslivet over hele landet, noe vi merker gjennom stor etterspørsel etter våre programmer Arena og NCE. For å supplere vårt tilbud på området lanserer vi derfor i 2008 også tjenesten Bedriftsnettverk, som vil rette seg mot behovet for å utvikle samarbeid i forretningsmessige nettverk rettet mot internasjonale markeder.

I 2007 foregikk det en revitalisering av Storbyprosjektet som hadde vært uten prosjektleder i seks måneder og som periodevis hadde en noe usikker fremtid. De seks deltagerbyene Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø engasjerte seg med ny glød og Storbykonferansen 14. og 15. november i Kristiansand dannet grunnlaget for nye arbeidsformer. Det ble i 2007 kun bevilget økonomisk støtte til Tromsø kommune, som var en av de to byene som ikke hadde mottatt økonomisk støtte til sin lokale storbysatsing tidligere.