Gå rett til innholdetÅrsrapport 2007

STYRKE PROFILERINGEN AV NORGE

Innovasjon Norge skal styrke profileringen av Norge og norsk næringsliv internasjonalt. Resultatene fra fjoråret viser fortsatt stor investeringsvilje- og evne i norsk reiselivsnæring og stor interesse for Norge som reisemål.

Innovasjon Norges arbeid for økt profilering av Norge er organisert i tre arbeidsområder:

1. Profilering av norsk næringsliv

Innovasjon Norge skal bidra til å gjøre norsk næringsliv og teknologi kjent i utlandet gjennom deltakelse på delegasjoner, messer og gjennom andre profilerende tiltak.
I 2007 inviterte Innovasjon Norge norske bedrifter til å delta i næringslivsdelegasjonene i forbindelse med det offisielle besøket i Sør-Korea og statsbesøkene til Finland og Tyskland. Hele 164 bedrifter deltok i de tre delegasjonene, som inneholdt fagseminarer, rundebordskonferanser, B2B-møter og sosiale arrangementer hvor deltakerne kunne knytte kontakter. I tillegg deltok 360 bedrifter på til sammen 22 fagmesser i hele 14 land i løpet av fjoråret.
 
Innovasjon Norge evaluerer hver delegasjonsreise. Tilbakemeldingene viser stor tilfredshet blant deltakerne. Utover evalueringene er det ikke konkrete måltall for dette området.

2. Norge som reisemål

Innovasjon Norge skal bidra til økt lønnsomhet i reiselivsnæringen og økte markedsandeler i utlandet.

2007 var et godt år for norsk reiseliv. Den samlede innreise til Norge var på 5,9 millioner reisende, som er en økning på 3 prosent fra 2006. Av disse var 1,27 millioner dagsreiser, noe som er en tilbakegang på 2 prosent. Det var forretningsreise og ferie- og fritidsreisende med minimum én overnatting som drev veksten. Antall utenlandske overnattingsgjester er beregnet til 4,3 millioner, noe som betyr en vekst på fem prosent. Av disse var 1,03 millioner (+6 prosent) på forretningsreise og 3,3 millioner på feriereise (+5 prosent).

I 2007 var det totalt 28,66 millioner kommersielle gjestedøgn i Norge. Dette er en økning på 1,15 millioner (fire prosent) i forhold til 2006. Utenlandske gjestedøgn økte med fem prosent til 8,3 millioner og norske gjestedøgn økte med fire prosent til 20,2 millioner.

Totalt disponerte Innovasjon Norge 338 millioner kroner til profilering av norsk reiseliv i 2007, mot 287 millioner i 2006. Vel 123 millioner (37 %) er finansiert med brukerbetaling fra reiselivsnæringen. Det innebærer en betydelig økning som en følge av en klar satsing og økte bevilgninger i fjorårets statsbudsjett. I 2007 ble det innvilget i overkant av 195 mill. kroner i lån og tilskudd til reiselivsnæringene. Dette er en nedgang i forhold til i 2006, noe som i hovedsak skyldes nedgang i antall større lånetilsagn til reiselivsnæringen.

Innovasjon Norge har i 2007 revidert markedsprioriteringsmodellen for profileringstjenestene og de operative markedene er delt inn i forbruker-, bransje- og utviklingsmarkeder:

  • Forbrukermarked: Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannia, Danmark, Nederland, Italia, Frankrike og USA: Hovedmarkeder hvor Norge og norske produkter skal være til stede i effektive kanaler direkte til forbruker. Offensiv PR-strategi og bearbeiding av distributør- og salgsledd.
  • Bransjemarked: Spania, Japan, Russland, Kina og Polen: PR strategi, bearbeiding/service ovenfor distributør.
  • Utviklingsmarked: India: Etablere distribusjonsnett og PR-strategi.

I 2007 har Innovasjon Norge hatt fokus på implementeringen av nytt kommunikasjonstema ”Powered by Nature” og nytt designmessig uttykk som følge av revisjonen av Merkevaren Norge. 

I desember 2007 ble regjeringens reiselivsstrategi lagt frem. Visjonen for regjeringens strategi er ”Verdifulle opplevelser” og den slår klart fast at reiselivsnæringen som andre næringer, har ansvaret for sin egen utvikling. Den nasjonale reiselivsstrategien skal være retningsgivende og bidra til at bedriftene blir i stand til å møte utfordringene og gripe mulighetene. Innovasjon Norge har vært sentrale i utvikling av strategidokumentet. Regjeringen har definert tre hovedmål i strategien:

  • Økt verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringen 
  • Levedyktige distrikter gjennom flere helårs arbeidsplasser innenfor reiselivsnæringen 
  • Norge – et bærekraftig reisemål

Regjeringen understreker betydningene av å videreføre de store satsingene Innovasjon Norge i dag har sammen med norsk reiselivsnæring, som for eksempel Merkevaren Norge, Visitnorway.com, BIT Reiseliv, samt vektleggingen av opplevelsesutvikling gjennom Kort og godt-programmet.

I tillegg har vi i Innovasjon Norge fått ansvaret for nye spennende oppgaver som for eksempel tilgjengeliggjøring av den markedskunnskapen vi har gjennom egne nettsider, nye kompetansetjenester innen vertskap, opplevelsesproduksjon og distribusjon, salg og pakking.

Videre vil Regjeringen sette fokus på felles aktiviteter rettet mot storbyferie og utvikling av storbyene som reisemål og vil etablere et storbyprosjekt i regi av Innovasjon Norge og forsterke arbeidet rettet mot markedet for møter og insentivturer (MICE).

3. Norges omdømme

Innovasjon Norge vedtok i 2007 ny retning for implementeringen av omdømmebygging som strategisk verktøy i byggingen av internasjonal konkurransekraft for våre kunder.

Omdømmebygging skal etter denne implementeres i alle våre aktiviteter, men først og fremst gjennom våre 9 sektorsatsinger og 5 gjennomgående satsinger. Våre ambisjoner innenfor omdømmebygging understøttes av alle våre fem tjenestetyper, og vi skal vurdere hvordan nåværende tjenesteportefølje kan gjøres sterkere på omdømmedimensjonen. Vi skal også, basert på erfaringer fra nåværende omdømmeaktiviteter, vurdere behovet for nye tjenester.

Innovasjon Norge skal også ivareta næringslivets interesser i nasjonale omdømmeprosjekter, og både reiseliv og omdømmesatsingen generelt er representert i utenriksministerens nasjonale omdømmeforum.

4. Norge som investeringsland

Innovasjon Norge mottar årlig flere hundre henvendelser om investeringsmuligheter i Norge hvor vi gir generell informasjon om forhold relevant for bedriftsetableringer i Norge. Innovasjon Norge har imidlertid ingen særskilte tjenester rettet mot dette arbeidsområdet. Utenlandske henvendelser må derfor betjenes gjennom Innovasjon Norges ordinære virkemidler og tjenester. Bare et fåtall henvendelser resulterer i konkrete investeringer.

Det ble i statsbudsjettet for 2007 ikke satt av egne midler til en bred ”Invent in Norway”-tjeneste. IN og Forskningsrådet har heller ikke funnet det mulig å omdisponere andre midler for å arbeide systematisk og målrettet med denne tjenesten. I 2007 har derfor Norge som investeringsland ikke vært et aktivert arbeidsområde.

Innovasjon Norge vil imidlertid peke på at organisasjonen innenfor andre arbeidsområder har aktiviteter rettet mot å lokalisere utenlandske bedrifter i Norge, men uten at dette er kjernen i arbeidet. Disse aktivitetene er mest systematisert innen NCE, der det er en ambisjon å forsterke arbeidet med å profilere programmet og miljøene internasjonalt.