Gå rett til innholdetÅrsrapport 2007

ØKT INTERNASJONALISERING I NÆRINGSLIVET

Innovasjon Norge skal bidra til økt internasjonalisering gjennom å formidle kunnskap om og utnytte muligheter på internasjonale markeder. Innovasjon Norge skal også bidra til utveksling av teknologi og kunnskap med andre land. Resultatene fra 2007 tyder på at norske bedrifter har stadig større internasjonalt fokus.

Innovasjon Norges arbeid for økt internasjonalisering har fokus på tre områder:

1. Spre kunnskap om internasjonale markeder

Innovasjon Norge skal bidra til økt kunnskap i næringslivet om internasjonale markeder og muligheter.

Totalt behandlet Innovasjon Norges uteapparat og hovedkontor ca. 28 000 generelle kundehenvendelser om internasjonalisering i 2007, som er en økning på nesten 14 prosent fra 2006.
 
Blant tiltakene for å øke bedriftenes kunnskap om internasjonale markedsmuligheter, er kurs og kompetanseprogrammer gjennom Innovasjon Norges Eksportskole. Handelsteknisk avdeling besvarte i 2007 rundt 2 500 spørsmål om toll- og avgifter, dokumentasjon, leveringsbetingelser og internasjonale kontrakter. Nyhetsbrevet Eksportaktuelt er gratis, kommer ut annenhver uke og har 4100 abonnenter.

Avdelingen Euro Info Centre (EIC) har spisskompetanse på EU og EØS og gir blant annet informasjon om eksisterende og nye EØS-finansieringsordninger. EIC-nettverket besvarte vel 9100 henvendelser i 2007 og hadde 20.000 unike brukere på sine nettsider i løpet av året. Nettsidene har fått en stor oppgradering i 2007 med en sidestruktur under EU-regler på oppunder 200 sider. Denne delen av sidene har blitt svært godt mottatt av våre kunder. EIC brukes mest av små bedrifter, spesielt produksjonsbedrifter. 2007 var det siste året med Euro Info Centre i Norge. En omorganisering i Innovasjon Norge konkluderte med at avdelingen skulle flyttes til Innovasjon Norges utviklingsdivisjon og kalles Avdeling for Europasaker.

2. Utnytte internasjonale markedsmuligheter

Innovasjon Norge skal bidra til økt internasjonal aktivitet i næringslivet.

Mot slutten av året ble de internasjonale rådgivningstjenestene omstrukturert og tydeliggjort i tråd med Innovasjon Norges internasjonaliseringsstrategi. Implementeringen skjer i 2008 og skal føre til at det blir tydeligere for potensielle brukere av disse tjenestene, hvordan utekontorene - i samspill med resten av Innovasjon Norge - bidrar til å skape verdi for Innovasjon Norges kunder.

I kategorien Kompetansetjenester ble det satt i gang en stor prosess for å samle og utvikle en felles kompetansetjeneste på internasjonalisering. Tjenesten har arbeidstittel ”In2theFuture”, og skal bygge på alt det positive arbeidet som er nedlagt i tidligere lokale, fylkesvise kompetanseprogram på internasjonalisering (eks. IN2China).
 
Felles prinsipper for samhandling mellom utekontor, distriktskontor og sektoravdelingen ble etablert og implementert i 2007. Hensikten er å sikre at våre kunder får en helhetlig tilgang til all kompetanse, nettverk og fagmiljøer i Innovasjon Norge. I 2007 ble for første gang utekontorenes og distriktskontorenes forretningsplanprosess for 2008 koordinert i praksis.

Programmet Internasjonal Vekst ble lansert i sin nåværende form i januar 2007, og er en sammenslåing av de tidligere tjenestene SMB-I-ordningen, INT-programmet, FastTrack og Springboard. Det er igangsatt 193 prosjekter (kundeoppdrag) for til sammen 161 bedrifter i 2007, hvilket er høyere enn måltallene, som var 175 nye oppdrag for 125 bedrifter. Samlet oppdragsverdi for de 193 kundeoppdragene var 31,7 mill. kroner (sum av bedriftenes egenandel og offentlige tilskudd), hvorav innvilget offentlige tilskudd utgjør 17 mill. kroner. Bedriftenes egenbetalingsandel er 46 %, hvilket er i tråd med måltallet på 45 %.

Det er godt samsvar mellom Innovasjon Norges sektorsatsinger og Internasjonal Vekst-programmet. Bedrifter innen følgende av Innovasjon Norges sektorsatsinger står for nesten ¾ deler antall oppdrag: IKT, Bioteknologi/Life Sciences/Medical Technology, Energi & Miljø, Olje & Gass, Marine- og matprodukter/Aquaculture teknologi samt Maritim sektor.

Matchmakingprogrammet for Sør-Afrika og India ble i 2007 utvidet til også å omfatte Vietnam og tjenesten fikk fellesnavnet ”Partnersøk Sør-Afrika, India og Vietnam”
Innovasjon Norge har ansvaret for å administrere disse tre programmene på vegne av NORAD. Programmene skal bidra til lønnsomt samarbeid mellom norske bedrifter og bedrifter i de aktuelle landene. Samarbeidet er langsiktig og innebærer overføring av teknologi og kompetanse som skaper arbeidsplasser. De aller fleste av bedriftene som deltar er SMB fra distrikts-Norge som har visjoner om internasjonalisering og ønske om å arbeide i nye vekst-markeder.

Det norske beredskapssystemet NOREPS, gjennomgikk i 2007 en offentlig evaluering på oppdrag fra Norad. Evalueringen ga systemet mye ros, samt anbefalinger som blir videre behandlet og vurdert.

I samarbeid med NHO arrangerte vi Næringslivets Bistandskonferanse, som i 2007 ble gjennomført for 15. gang. Jubileumskonferansen samlet over 400 deltagere og er den årlige nasjonale arena for næringsliv og bistand.

Innoteket ble i 2007 lansert som landets første offentlige arena for brukerdrevet innovasjon i et globalt perspektiv hvor nær 200 norske virksomheter deltok. Her ble IFU som et strategisk virkemiddel for å lykkes internasjonalt fokusert.

Programledelsen har arrangert IFU/OFU fagdager for Fagnettverket. Gjennom disse er DK og UK bedre styrket for internasjonalt samarbeid og samhandling, bl.a. med sikte på å etablere flere nye og gode relasjoner mellom norske leverandørbedrifter og internasjonalt krevende kunder i IFU-kontrakter. I tillegg er det lagt vekt på at de ulike sektorsatsingene i Innovasjon Norge fokuserer på økt utnyttelse av OFU/IFU internasjonalt.

Som ledd i arbeidet med forsvarsanskaffelser, gjenkjøp og industrisamarbeid er det etablert to strategiske IFU-kontrakter med SAAB: 1) om utvikling av et norsk fly for evt. produksjon på Sola, 2) utvikling av produksjonsmetoder for karbon-nanorør kompositter. IFU-prosjekter som gjenkjøpsprosjekter med utenlandske leverandører med gjenkjøpsansvar, er godkjent.

Gjenkjøp i forbindelse med fregattprosjektet er avsluttet i sin helhet i 2007. Dette har hatt stor betydning for økt handel med høyteknologiprodukter til Spania.

3. Utveksle internasjonal teknologi og kunnskap

Innovasjon Norge skal bidra til at norske bedrifter utnytter teknologi og kunnskaper utviklet i utlandet og til eksport av norsk teknologi. Det skal vi oppnå gjennom å etablere og utvikle nettverk med norske og utenlandske bedrifter. I 2007 deltok over 3000 norske og 4900 utenlandske bedrifter i nettverk og allianser, på studieturer og seminarer i regi av Innovasjon Norge. 

Det har i 2007 blitt utviklet en ny tjeneste kalt Hjemhenting som skal erstatte de tidligere Innovation Norway Business Development Projects (INBDP). Det har til nå ikke vært gode nok rutiner for å kvalitetssikre og dokumentere for gjenbruk resultatene fra INBDP-prosjektene. Arbeidet med å operasjonalisere den nye hjemhentingstjenesten, herunder forankring, etablering av rutiner og rolleavklaring har startet i 2007 og vil fortsette i 2008. 

Tjenesten Hjemhenting skal bidra til at norske bedrifter får relevant informasjon om teknologi og markedsmuligheter i andre land. Denne informasjonen er viktig for bedriftenes produkt- og forretningsutvikling samt for valg av marked i forbindelse med eksportfremstøt.