Gå rett til innholdetÅrsrapport 2007

Økonomiske indikatorer

Lønnsforhold

Lønn, pensjon og andre betingelser er for alle ansatte i Norge regulert gjennom overenskomsten mellom Innovasjon Norge og organisasjonene tilsluttet LO, YS og SAN. I tillegg er det inngått flere særavtaler som regulerer ansettelses- og arbeidsforhold i Innovasjon Norge. Innovasjon Norge er medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter.

Det eksisterer en særavtale mellom selskapet og arbeidstakerorganisasjonene om lønnssystem. Det legger til rette for gjennomføring av vår lønnspolitikk, bruk av insentiver og for medarbeidernes personlige utvikling og karriere.

Lønn fastsettes etter følgende tre faktorer: Den enkelte stillingens innhold, stillingsinnehaverens ytelse og lønnsnivået i markedet for øvrig. Stillingssystemet er inndelt i seks stillingsnivåer og er utformet med to alternative karriereveier, en administrativ og en faglig.

Lokalt ansatte ved kontorene utenfor Norge har kontrakter og arbeidsforhold tilpasset lokalt lønnsnivå og arbeidslovgivning. Innovasjon Norge etterstreber å framstå som en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg gode representanter for virksomheten og Norge. Gode lønns- og arbeidsvilkår er viktig i så måte.

Ansatte som lønnes fra Norge omfattes av egne helseforsikringer og reiseforsikringer. Innovasjon Norge har inngått en avtale med Statens Pensjonskasse om tjenestepensjon. Lokalt ansatte er tilsluttet gruppelivsforsikring og reiseforsikring.