Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

Økt innovasjon i næringslivet

Innovasjon Norge skal bistå entreprenører, etablerte bedrifter og ulike innovasjonsmiljøer for å skape økt innovasjon i næringslivet. I siste kundeeffektundersøkelse svarer 63 prosent at bistanden fra Innovasjon Norge har ført til økt innovasjon i bedriften.

Innovasjon Norges arbeid for å skape økt innovasjon er rettet mot tre hovedmålgrupper:

1. Entreprenørskap

Innovasjon Norge skal bidra til økt omfang av lønnsomme etableringer. Av de samlede bevilgningene i 2006 på ca 4,6 milliarder, gikk 527 millioner eller 11 prosent til etablerere. Unge og kvinner er prioriterte målgrupper.

Resultatene for 2006 viser at det er gode vilkår i Norge for å etablere ny virksomhet, også sammenlignet med andre land. Det viser internasjonale målinger. I 2006 kunne vi registrere en netto økning i antallet bedrifter i Norge. Tallene viser også at unge bedrifter oppnår større innovasjonseffekt av samarbeidet med Innovasjon Norge enn eldre bedrifter.

Blant tiltakene for økt entreprenørskap, er Etablererstipend, Inkubatorstipend, Etablerergrupper, Unge i Fokus og Kvinner i Fokus. Andre er Veiledning til oppfinnere, Såkornfondene og det største profileringstiltaket for entreprenørskap noensinne, nemlig ”Skaperen” på TV2. I 2007 planlegger Innovasjon Norge å slå oppfinnerstipendet, BU-stipendet, etablererstipendet og inkubatorstipendet sammen til ett stipend.

2. Innovasjon i etablerte bedrifter

Innovasjon Norge skal bidra til økt innovasjonsevne og –takt i etablerte bedrifter. I 2006 gikk 1,5 milliarder kroner til innovasjonstiltak i etablerte bedrifter, mot 1,1 milliarder i 2005. Det utgjør 33 prosent av de totale bevilgningene i 2006, mot ca en fjerdedel året før. Omtrent en fjerdedel av prosjektene er rettet mot kvinner spesielt.

67 prosent av kundebedriftene som mottok tjenester fra Innovasjon Norge i 2002 mener at bistanden i stor grad har bidratt til kompetanseheving i bedriften, særlig innefor produktutvikling, utvikling av produksjonsprosesser og markedsutvikling. To tredjedeler mener også at prosjektet som Innovasjon Norge har bidratt til har hatt betydning for bedriftens lønnsomhet.

Tjenestetilbudet til etablerte bedrifter omfatter kompetanseprogram FRAM for ledere i små og mellomstore bedrifter, Næringsrettet design, Innovasjon Møbel og Bransjeorientert IT-program (BIT), mens de såkalte BU-midlene, eller bygdeutviklingsmidlene, er rettet mot landbruksektoren og nye næringer i tilknytning til denne.

Kvinner i Fokus og GRO-programmet er rettet mot kvinner spesielt, mens Verdiskapingsprogrammet for mat utgjør en viktig satsing med et forbruk i 2006 på ca 105 millioner kroner. Bioenergiprogrammet, Trebasert innovasjonsprogram, Marint innovasjonsprogram og Verdiskapingsprogrammet for reindrift utgjorde henholdsvis ca 23, 22, 19 og 5 millioner i fjor.

Den årlige konferansen InnoTown i Ålesund i mai er rettet mot små og mellomstore bedrifter med internasjonale vekstambisjoner.

3. Etablering og oppbygging av regionale og nasjonale innovasjonsmiljøer

Innovasjon Norge skal bidra til økt innovasjonsevne og –takt gjennom etablering og oppbygging av regionale og nasjonale innovasjonsmiljøer.

Arena-programmet ble etablert av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA i 2003. Arena skal bidra til å øke verdiskapingen i regionale næringsmiljøer gjennom å styrke samspillet mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige. I 2006 var programrammen 37,2 millioner kroner fordelt på 21 prosjekter. En midtveisevaluering gjort i 2006 konkluderer at Arena har vært et nyskapende tiltak med bra måloppnåelse.

NCE-programmet skal bidra til økt verdiskaping gjennom å utløse og forsterke samarbeidsbaserte innovasjon- og internasjonaliseringsprosesser i vekstkraftige næringsklynger med klare ambisjoner og gode muligheter for vekst. Programmet hadde en ramme på 36,6 millioner kroner og oppnådde i stor grad sitt første delmål i 2006: å skape interesse og engasjement for utvikling av klynger med stort vekstpotensial.

Fokus i 2007

I 2007 vil Innovasjon Norge legge større vekt på å mobilisere, rekruttere og kvalifisere bedrifter for internasjonal satsing. Rekrutteringen vil i økende grad bli rettet mot sterke næringsmiljøer som inngår i Arena- og NCE-programmet. Det vil kreve et enda tettere samarbeid mellom Innovasjon Norges distriktskontorer og utekontorer. Et annet formål med å styrke dette samarbeidet, er å kunne gi et bedre tilbud til de mest lovende etablererne med internasjonale ambisjoner.