Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

Regional næringsutvikling

Innovasjon Norge skal bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger ved å utnytte regionale fortrinn og muligheter. Innovasjon Norge skal også bidra til større samhandling og et mer målrettet omstillingsarbeid regionalt, spesielt i områder med en sårbar næringsstruktur eller svikt i næringsgrunnlaget.

Innovasjon Norges arbeid for regional næringsutvikling er konsentrert i tre arbeidsområder:

1. Utvikling og utnyttelse av regionale fortrinn og muligheter

Innovasjon Norge skal bidra til lokal og regional bedrifts- og næringsutvikling.

Innovasjon Norges distriktskontorer samarbeider nært med fylkeskommunene og fylkesmennene. Rapporteringen fra distriktskontorene viser at fylkenes føringer for tildeling av midler til bedrifts- og næringsutvikling samsvarer med de nasjonale føringene og Innovasjon Norges prioriteringer. Det er dessuten stor grad av samsvar mellom våre kontorers innspill i planprosessen og det som kommer tilbake som føringer for de midlene Innovasjon Norge blir tildelt.

2. Regionalt samspill

Innovasjon Norge skal bidra til å styrke samhandlingen regionalt gjennom fellesprosjekter med regionale partnere, deltakelse i regionale nettverk og deltakelse på øvrige møteplasser. Resultatene for hvert distrikt er presentert i årsrapportene fra de enkelte distriktskontorene.

Regionene organiserer arbeidet med regionalt samspill på ulike måter. Innovasjon Norge samarbeider tett med fylkeskommunene og fylkesmennene og er pådriver i en rekke fellesprosjekter, nettverk og møteplasser. Resultatene for 2006 viser større proaktivitet fra distriktskontorenes side og et stadig tettere regionalt samarbeid i mange fylker. Aktiviteten på satsingsområdet ”Nettverksbasert innovasjon” økte også i 2006.

3. Regional omstilling

Innovasjon Norge skal bidra til et profesjonelt og målrettet omstillingsarbeid i områder med en sårbar næringsstruktur eller svikt i næringsgrunnlaget. Regional omstilling er en ekstraordinær innsats i områder hvor en hjørnesteinsbedrift bygges ned med betydelige tap av arbeidsplasser, eller i regioner med store langsiktige utfordringer knyttet til omstrukturering av næringslivet, som for eksempel forsvarsavhengige kommuner.

Arbeidet skal blant annet bidra til etablering av lønnsomme arbeidsplasser, en mer robust næringsstruktur og at kommunen får en tydeligere rolle i omstillingsarbeidet. Programstatusvurderingen i 2006 viser at kommunene gjennomgående driver omstillingen på en god måte og at arbeidet har effekt. Åmot, Lødingen, Hald, Innherred, Årdal og Flora er kommuner og områder som kan vise til spesielt gode resultater.

De viktigste tjenestene Innovasjon Norge tilbyr i omstillingsarbeidet regionalt, er Strategisk utviklingsanalyse, Lederutviklingsprogram for omstillingsstyret, Idéutvikleren, Gründercoach, PLP-kompetanse, SMB-utvikling, Unge i Fokus, Kvinner i Fokus, Programstatusvurdering og Serviceorientering av kommuneorganisasjonen mot næringslivet.

Fokus i 2007

Innovasjon Norge vil fortsette arbeidet med regional omstilling. I 2007 vil ni nye kommuner få omstillingsstatus og omfattes av Innovasjon Norges program.