Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

Styrke profileringen av Norge

Innovasjon Norge skal styrke profileringen av Norge og norsk næringsliv internasjonalt.  Resultatene fra fjoråret viser stigende investeringsvilje- og evne i norsk reiselivsnæring og større interesse for Norge som reisemål.

Innovasjon Norges arbeid for økt profilering av Norge er organisert i tre arbeidsområder:

1. Profilering av norsk næringsliv

Innovasjon Norge skal bidra til å gjøre norsk næringsliv og teknologi kjent i utlandet gjennom deltakelse på delegasjoner, messer og gjennom andre profilerende tiltak.

I 2006 inviterte Innovasjon Norge norske bedrifter til å delta i næringslivsdelegasjonene i forbindelse med statsbesøkene til Sveits og Irland og det offisielle besøket til India. Hele 179 bedrifter deltok i de tre delegasjonene, som inneholdt fagseminarer, rundebordskonferanser, B2B-møter og sosiale arrangementer hvor deltakerne kunne knytte kontakter. I tillegg deltok 381 bedrifter på til sammen 31 fagmesser i hele 16 land i løpet av fjoråret.
 
Innovasjon Norge evaluerer hver delegasjonsreise. Tilbakemeldingene viser stor tilfredshet blant deltakerne. Utover evalueringene er det ikke konkrete måltall for dette området.

2. Norge som reisemål

Innovasjon Norge skal bidra til økt lønnsomhet i reiselivsnæringen og økte markedsandeler i utlandet. Totalt disponerte Innovasjon Norge 287 millioner kroner til profilering av norsk reiseliv i 2006, hvorav 126 millioner er brukerbetaling. Det innebærer en kraftig økning som en følge av en klar satsing og økte bevilgninger i fjorårets statsbudsjett. Prioriterte land i 2006, foruten tradisjonelle land som Tyskland og USA, var Russland, Kina, Polen og India. Lån og tilskudd til de ulike reiselivsnæringene utgjorde 240 millioner kroner i 2006, hvorav en stor andel gikk til nyetablering og revitalisering av overnattingskapasitet i distriktene.

Resultatene for 2006 viser en økende investeringsvilje og –evne i reiselivsnæringen. Prosjektene har en større økonomisk ramme og er mer komplekse enn før. Reiselivsportalen Visitnorway.com er rettet mot turister og hadde over 4 millioner besøkende i 2006, som er 25 prosent høyere enn året før. Det vitner om økende interesse for Norge som reisemål. Videre målte Innovasjon Norge 5125 avisartikler, 263 tv-innslag og 78 radioinnslag internasjonalt om Norge som reisemål som følge av et målrettet arbeid mot utenlandske medier.

I 2006 startet implementeringen av en ny og helhetlig reiselivsstrategi for perioden fram til 2010. Sentrale tiltak for perioden 2006-2010, er versjon to av reiselivsportalen Visitnorway.com, markedsprosjekter for å øke andelen utenlandske operatører som selger Norge, og pressearbeid for å øke omtalen av Norge som reisemål. Norwegian Travel Workshop er et årlig reiselivsarrangement i regi av Innovasjon Norge, der mer enn 500 norske og utenlandske turoperatører møttes i 2006.

3. Norges omdømme

Innovasjon Norges omdømmearbeid skal gi økt kjennskap, kunnskap og preferanse til Norge i utvalgte land og målgrupper.

Innovasjon Norge deltok i 2005, sammen med Utenriksdepartementet, som sekretariat for det statlig oppnevnte Omdømmeutvalget. Anbefalingen for den videre satsingen på å bygge Norges omdømme ble levert Utenriksministeren i mars 2006. Det er tatt hensyn til omdømmeutvalgets arbeid i utformingen av Innovasjon Norges reiselivsstrategi som presentert første kvartal.

På høsten startet et forprosjekt for bruken av design i omdømmebyggingen med bred deltakelse fra Utenriksdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Designrådet og Innovasjon Norge. NHO og Norsk Form deltok som observatører.

Implementeringen av reiselivsstrategien har inkludert forbrukerkampanjer i utvalgte markeder, produksjon av Norgesbrosjyrer, gjennomføring av messer mot utenlandsk reiselivsbransje, workshops og diverse presseaktiviteter. Arrangementet InnoTown i Ålesund inngår også som en del av vårt omdømmearbeid.

4. Norge som investeringsland

Innovasjon Norge skal bidra til at utenlandsk næringsliv etablerer ny virksomhet eller investerer i Norge. Per i dag har Innovasjon Norge ingen særskilte tjenester rettet mot dette arbeidsområdet.

Flere hundre utenlandske bedrifter henvender seg til Innovasjon Norge hvert år for å få informasjon om forhold relevant for bedriftsetableringer i Norge. Kun et fåtall henvendelser ender i konkrete investeringer. I 2006 vurderte Forskningsrådet og Innovasjon Norge om Norge bør utvikle en målrettet profileringstjeneste som FoU-nasjon mot utvalgte internasjonale bedrifter på områder hvor Norge har sterke nærings- og kunnskapsmiljøer. Det ble ikke satt av midler på statsbudsjettet til en bred satsing. Forskningsrådet og Innovasjon Norge vurderer nå alternative modeller med et vesentlig lavere ambisjonsnivå.

Fokus i 2007

India og Vietnam er interessante, nye markeder hvor Innovasjon Norge vil fortsette satsingen i 2007.

Implementeringen av den nye reiselivsstrategien for Norge vil fortsette i 2007. En revidering av Merkevaren Norge og en relansering av nettportalen Visitnorway.com vil stå sentralt. Målet for 2010 er at 3,5 millioner turister besøker Norge i 2010 og høyere lønnsomhet for reiselivsnæringen som en følge av målrettede investeringer i innovasjon. Turistene skal oppleve Norge som det nordiske landet som byr på de sterkeste og mest attraktive opplevelsene i vakker og ren natur.

Fram mot 2010 vil Innovasjon Norge bidra til økt verdiskaping i norsk reiseliv gjennom:

  • økt satsing på merkevarebygging av Norge som reisemål
  • satsing på større grad av foredling av det norske reiselivsproduktet gjennom framtidsrettede produkt- og opplevelseskonsepter, med fokus på kortferier og sesongutvikling
  • innovasjon i eksisterende virksomheter med utviklingspotensial og i innovative nyetableringer
  • økt satsing på betalingsdyktige målgrupper i de internasjonale markedene