Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

Økt internasjonalisering i næringslivet

Innovasjon Norge skal bidra til økt internasjonalisering gjennom å formidle kunnskap om og utnytte muligheter på internasjonale markeder. Innovasjon Norge skal også bidra til utveksling av teknologi og kunnskap med andre land. Resultatene fra 2006 tyder på at norske bedrifter har større internasjonalt fokus enn tidligere.

Innovasjon Norges arbeid for å økt internasjonalisering har fokus på tre områder:

1. Spre kunnskap om internasjonale markeder

Innovasjon Norge skal bidra til økt kunnskap i næringslivet om internasjonale markeder og muligheter.

Totalt behandlet Innovasjon Norges uteapparat og hovedkontor 24 600 generelle henvendelser om internasjonalisering i 2006, som er en økning på over 10 prosent fra 2005.
 
Blant tiltakene for å øke bedriftenes kunnskap om internasjonale markedsmuligheter, er kurs og kompetanseprogrammer gjennom Innovasjon Norges Eksportskole. Handelsteknisk avdeling besvarte i 2006 rundt 2 600 spørsmål om toll- og avgifter, dokumentasjon, leveringsbetingelser og internasjonale kontrakter. Nyhetsbrevet Eksportaktuelt er gratis, kommer ut annenhver uke og har 4800 abonnenter. Avdelingen Euro Info Centre (EIC) har spisskompetanse på EU og EØS og gir blant annet informasjon om eksisterende og nye finansieringsordninger. EIC besvarte 9600 henvendelser i 2006 og hadde 8704 unike treff på sine nettsider i perioden juli til desember 2006. EIC brukes mest av små bedrifter, spesielt produksjonsbedrifter.

2. Utnytte internasjonale markedsmuligheter

Innovasjon Norge skal bidra til økt internasjonal aktivitet i næringslivet.

Kundeeffektundersøkelsen som ble gjennomført i 2006 viser at norske bedrifter som mottok tjenester fra Innovajon Norge i 2002 har hatt en omsetningsvekst, som følge av deltakelse i Innovasjon Norges prosjekter, på 44 prosent i regionale, norske markeder. Det er uendret fra 2005. Veksten i det nasjonale markedet var 36 prosent i 2005 og 42 prosent i fjor, som er en økning på 6 prosent. Omsetningsveksten i de internasjonale markeder var 18 prosent i 2005 og hele 28 prosent i 2006. Det at bedriftene hadde den prosentvis største omsetningsøkningen i de internasjonale markedene kan tyde på et mer internasjonalt fokus blant bedriftene.

Blant ordningene for økt internasjonal aktivitet i næringslivet, er INT-programmet - Internasjonalisering av nyetablerte teknologibedrifter – FastTrack, en spissatsing rettet mot teknologidrevne bedrifter og såkalte ”born globals”, og satsingen Springboard som hjelper norske miljøer å utnytte tilbudet om tilgang til utenlandske forsknings- og industriparker, nettverk, finansielle virkemidler og annen bistand til bedrifter som vil lykkes i internasjonale markeder.

SMB-I-ordningen, Forsknings- og utviklingskontrakter, også kalt OFU/IFU, og forsvarsanskaffelser og gjenkjøp er andre ordninger. Innenfor næringsutvikling og bistand er de mest sentrale tiltakene beredskapssystemet NOREPS, eller Norwegian Emergency Preparedness System, Matchmaking-programmet for Sør-Afrika og India, og Næringslivets bistandskonferanse, den årlige, nasjonale møtearenaen for næringsliv og bistand.

3. Utveksle internasjonal teknologi og kunnskap

Innovasjon Norge skal bidra til at norske bedrifter utnytter teknologi og kunnskaper utviklet i utlandet og til eksport av norsk teknologi. Det skal vi oppnå gjennom å etablere og utvikle nettverk med norske og utenlandske bedrifter. I 2006 deltok nesten 2300 norske og 2600 utenlandske bedrifter i nettverk og allianser, på studieturer og seminarer i regi av Innovasjon Norge. 

Ordningen Innovation Norway Business Development Projects (INBDP) skal bidra til at norske bedrifter får relevant informasjon om teknologi og markedsmuligheter i andre land. Innovasjon Norge har også teknologiutsendinger som innhenter informasjon om teknologi og kompetanse internasjonalt, formidler denne og bistår norske innovasjons- og forskningsmiljøer.

Fokus i 2007

Våren 2006 startet Innovasjon Norge, med Euro Info Centre som prosjektleder, en gjennomgang av det totale EU-arbeidet i virksomheten. Sluttrapporten er publisert og legges til grunn for eventuelle forbedringer i det framtidige arbeidet med EU i Innovasjon Norge. En annen endring i 2007 er at Springboard-satsingen blir en del av programmet Internasjonal vekst.

Innovasjon Norge arbeider også med nye rutiner og organisering for INBDP for å få en mer målrettet og effektiv utnyttelse av ordningen. Endringen vil blant annet innebære nye kriterier for hvilke prosjekter som skal få støtte, at kunnskap om teknologi og markedsmuligheter blir tilgjengeliggjort for alle på nett, og at distrikts- og utekontorene vil samarbeide enda tettere.