Gå rett til innholdetFoto: Pål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005
Telemark
                              
Rapport fra styret

Næringslivet i fylket

Kontoret i fylket

Kundebedrifter

KONTORET I TELEMARK


Tilgang til spesialkompetanse er et viktig grunnlag for innovasjon og nyskapning. Med finansiering fra Norges Forskningsråd, regionrådet i Buskerud, Telemark og Vestfold og Innovasjon Norge ble prosjektet, Kompetansemegling, til små og mellomstore bedrifter i Buskerud, Telemark og Vestfold regionen startet i 2005. Siktemålet er at forskningsstiftelsene Tel-Tek, Telemarksforskning og Teknologisk Institutt, Kongsberg gjennom oppsøkende aktivitet mot næringslivet skal formidle kompetanse fra relevante FoU-miljø i forhold til det behov som blir etterspurt hos enkeltbedrifter.

Innovasjon Norge i Telemark har ansvaret for oppfølging og videreutvikling av de regionale etablerertjenestene i fylket. De fem etablererkontorene som er etablert i fylket representerer et godt utbygd apparat for veiledning og oppfølging av etablerere. Det ligger både en utfordring og mulighet i å bidra til at disse kontorene fungerer best mulig.

Innovasjon Norge i Buskerud, Telemark og Vestfold startet i 2005 opp internasjonaliseringsprosjektet, Internasjonal Innovasjon. Internasjonal Innovasjon består i flere delprosjekter der grupper av bedrifter gjennomfører en utviklingsprosess der fokus på styrket markedsposisjon og økt teknologikompetanse, skal gi en samlet sett bedret konkurransesituasjon på et utvalgt eksportmarked.

Innovasjon Norge i Telemark har prosjektansvaret for Arenaprosjektet MiljøEnergi. Fokus er her videreutvikling av bedriftsnettverkene Green Partner og GassTek, styrking av relasjonen mellom høgskole-/FoU-miljø og næringsliv innen miljø og energi, og bedret samarbeid mellom næringsliv og offentlig virkemiddelaktører om kommersialisering av nyskapningsprosjekt.  

Innovasjon Norge i Telemark deltar i ARENA-prosjektet, Innovativ Fjellturisme, der sitkemålet er å utvikle nye attraksjoner for sommer- og lavsesongsperioder i utvalgte destinasjoner i Buskerud, Telemark og Vestfold-regionen. I Telemark er Rauland, Gausta og Vrådal de fokuserte destinasjonene.

Innovasjon Norge i Telemark deltar med finansiering av enkelttiltak og finansiering og deltagelse i prosjekter for å fremme verdiskapning innen landbruk og skognæringen. Det treårige prosjektet Verdiskapningsprogrammet, finansiert av Innovasjon Norge i Telemark og fylkesmannens landbruksavdeling, ble avsluttet ved årsskiftet 2005/2006. Prosjektet har fokusert på landbruksbasert nisjeproduksjon av mat. Dette er et område det vurderes å være utviklingsmuligheter innenfor.

Flere aktiviteter fra Verdiskapningsprogrammet, Mat-prosjektet, blir fulgt opp i tiden framover, med fokus på samspillet mellom reiseliv og matkultur. Innen landbruket ser vi også en positiv trend ved en økt satsing på fellesanlegg innenfor landbruket, både purkeringer og fellesfjøs.
Innovasjon Norge i Telemark har bidratt med finansiering av en rekke slike prosjekter.

Det nasjonale verdiskapningsprogrammet for tre har som målsetning verdiskapende foredling og ny anvendelse av trevirke. Innovasjon Norge i Telemark hadde et lokalt Verdiskapningsprogram, Tre–prosjekt i perioden 2002-2005. Dette er et viktig område framover også, ikke minst med tanke på at Union nå legges ned.

Økt bruk av bioenergi er et prioritert område. Innovasjon Norge har de siste årene hatt øremerkede midler avsatt til forprosjekt og investeringer i bioenergi-prosjekter.

Isak Rosenvold, direktør. Innovasjon Norge

Isak Rosenvold,
direktør

E-post til kontoret


Kontor i Skien:
12 ansatte