Tildeling per sektor

Vi delte ut 9,2 milliarder kroner til næringslivet i 2021 - fordelt på sektor:

Marin (fangst og oppdrett)

Beløp i mill. kr: 1 895

Tverrsektorielt

Beløp i mill. kr: 1 608

Landbruk

Beløp i mill. kr: 1 492

Reiseliv

Beløp i mill. kr: 1 292

Maritim (skipsfart)

Beløp i mill. kr: 950

Energi og miljø

Beløp i mill. kr: 751

Ikke sektorspesifikt

Beløp i mill. kr: 679

Helse

Beløp i mill. kr: 240

Kreativ næring

Beløp i mill. kr: 150

Olje og gass

Beløp i mill. kr: 140

Kilde: Innovasjon Norge

Bevilgningene fra Stortinget og fylkene ga sammen med låneordninger en samlet næringsrettet innsats på 9,2 milliarder kroner i regi av Innovasjon Norge. Figurene viser bevilgningene fordelt etter sektor. Tilsvarende tall for "unntaksåret" 2020 var 12,5 milliarder kroner, og for "normalåret" 2019 var det 6,7 milliarder kroner.

"Ikke sektorspesifikt" betyr at bevilgningene ikke knyttes til et spesifikt næringsområde, men er bevilgninger til for eksempel kommuner.

Andre relevante artikler