Tildeling per tjeneste

Vi delte ut 9,2 milliarder kroner til næringslivet i 2021 - etter tjeneste:

Tilskudd

Beløp i mill. kr: 5 304

Lavrisikolån

Beløp i mill. kr: 2 429

Risikolån og garantier

Beløp i mill. kr: 1 463

Kilde: Innovasjon Norge

Bevilgningene fra Stortinget og fylkene ga sammen med låneordninger en næringsrettet innsats på 9,2 milliarder kroner i regi av Innovasjon Norge. Figurene viser fordelingen etter tjeneste. Tilsvarende tall for "unntaksåret" 2020 var 12,5 milliarder kroner, og for "normalåret" 2019 var det 6,7 milliarder kroner.

Rådgivningstjenester, profilering og EØS-midlene er ikke medregnet her. De utgjør 943 millioner kroner.

Andre relevante artikler