Gå rett til innholdetFoto: Pål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005
Agder

Rapport fra styret

Næringslivet i fylket

Kontoret i fylket


                              

RAPPORT FRA STYRET I AGDER


Innovasjon Norge i Agder er distriktskontor for både Aust-Agder og Vest-Agder fylker. Dette utgjør et relativt stort område med 30 kommuner og et befolkningsgrunnlag på ca. 266 000 personer. Selv om det organisatorisk sett er ett kontor på Agder har Innovasjon Norge kontorsted både i Arendal og Kristiansand. Det er ett felles styre for begge fylkene. 
 
Styret består av åtte medlemmer med to representanter fra det politiske miljø (oppnevnt av fylkeskommunene), to næringslivsrepresentanter, en representant fra FoU-miljøet (Agderforskning) og tre representanter fra nærings-livsorganisasjonene (LO, NHO og Bondelaget).
 
Styret har hatt syv møter i 2005 og behandlet til sammen 68 saker. I tillegg til ordinære finansieringssaker har styret arbeidet med strategisaker, høringsuttalelser og forretningsplaner. Som hovedregel har styremøtene vært lagt ut til forskjellige kommuner i regionen hvor styret har oppnådd en god dialog med kommunene og det lokale næringsliv. Samlet sett har kontoret behandlet totalt 734 saker (inkludert skattefunn) i 2005. 
 
Selv om styret må forholde seg til to fylkeskommuner med hver sine fylkesplaner og to fylkesmenn (FMLA) med to strategiplaner, har både planverket og føringene i tildelingsbrevene vært godt samkjørte slik at det ikke har vært vanskelig for styret å forholde seg til to fylker. 
 
Næringslivet på Agder hadde "gode tider" i 2005. Den positive utviklingen førte til en nedgang i arbeidsledigheten med til sammen 1 300 personer. Markedsutsiktene vurderes som gode og bedriftene venter økt omsetning og økt lønnsomhet også i 2006. Agder, og da primært Vest-Agder, befestet sin posisjon som landets nest største eksportregion med en fastlandseksport i 2005 på mer enn 25 milliarder kroner.

Den største utfordringen næringslivet synes å stå overfor er en forventet knapphet på arbeidskraft. Det meldes om stort behov for arbeidskraft. Nesten halvparten av bedriftene planlegger å øke bemanningen i 2006. Det ventes derfor et strammere arbeidsmarked med økende rekrutteringsproblemer i tiden framover.
 
Styret vil også peke på at det er svært gledelig at det foregår mye innovasjon og nyskaping på Sørlandet. Etablererfrekvensen i regionen er på landstoppen og gjennom et stort antall skattefunnsaker og forsknings- og utviklingskontrakter ser en at det i landsdelen foregår mye spennende FoU-virksomhet i næringslivet. Vi har også gjennom flere år opplevd en positiv utvikling hvor sørlendingene samhandler godt og hvor en rekke private og offentlige aktører (næringsliv, akademia og det offentlige) går sammen om felles satsinger (kompetanse, kultur og kommunikasjon).
 
Det har vært et godt samarbeid mellom styret og administrasjonen, og styret mener at virksomheten har vært drevet i samsvar med fylkeskommunenes, fylkesmennenes og sentrale myndigheters planer og strategier.  
 
 
 Arendal/Kristiansand 23. mars 2006
 

Odd Arild Svaland  (leder)

Tore Gysland (nestleder) Tone Foss By   
Roar Fjellvang

Torunn Lauvdal  Tine Sundtoft
Agnes Norgaard

Lars Woie