Gå rett til innholdetFoto: Pål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005
Agder

Rapport fra styret

Næringslivet i fylket

Kontoret i fylket

                              

NÆRINGSLIVET I AGDER


Næringslivet i Agderfylkene er meget variert, fra små bedrifter, gjerne familieeide til store utenlandseide industribedrifter. Det er ingen ensidige industristeder på Agder. Derimot har de fleste kommunene et variert næringsliv hvor mange bransjer er representert.

Likevel har de ulike regioner langs kysten til en viss grad sitt særpreg med mekanisk miljø i Gjerstad, brukskunst i Risør, IKT i Arendal/Grimstad, håndverk i Lillesand, allsidig service og industri i Kristiansand, industri i Mandal, legemidler i Lindesnes, treforedling i Lyngdal, aluminium i Farsund til skipsbyggingsmiljøet i Flekkefjord. Stikkord for indre Agder er reiseliv, landbruk og kraftutbygging. Maritim virksomhet, mekanisk industri, og ikke minst prosessindustri, er viktige pilarer i tillegg til utviklingen av IKT-virksomheter.
 
I tråd med landet for øvrig har det i begge Agderfylkene vært en positiv utvikling i næringslivet med økt omsetning og lønnsomhet. Det har også vært en markant nedgang i ledigheten i begge fylkene og nedgangen har vært større enn i landet for øvrig. Ved årsskiftet 2005/2006 hadde Aust-Agder en ledighet på 2,9 % og Vest-Agder 3,0%. Dette er ca. 1,0 %-poeng lavere enn på samme tidspunkt i 2004. Landsgjennomsnittet var på 3,0 %. Størst nedgang i ledigheten har det vært i Aust-Agder med en nedgang på 20 %, i Vest-Agder har nedgangen vært på 15 %. Nedgangen på landsbasis har vært på 13 %.

Internasjonalisering
Når det gjelder eksport av tradisjonelle varer (fastlandseksporten) befester Vest-Agder sin posisjon som et av de største eksportfylkene i Norge. I 2005 hadde Vest-Agder en eksport på 23 milliarder kroner som er en økning på 9,4 % i forhold til 2004. Det betyr at Vest-Agder ligger tilnærmet likt med Rogaland (på andre plass) og noe bak Hordaland. Aust-Agder hadde i 2005 en eksport på ca. 2,6 milliarder kroner. Dette bringer Aust-Agder inn på 17. plass på listen over eksportfylker.

Samlet sett har Agderfylkene en eksport i 2005 på ca. 25,6 milliarder kroner. Dette fører Agder inn som Norges nest største eksportregion etter Hordaland. En viktig årsak til at fastlandseksporten fra regionen er så høy er blant annet et ”tungt” prosessindustrimiljø i landsdelen, samt en betydelig leverandørindustri til oljerelatert virksomhet. Dette er kraftkrevende industri. Utviklingen av strømprisene vil kunne få direkte betydning for denne industrien og dermed eksporten fra Agder.

Agderkontoret gjennomførte en rekke internasjonaliseringsprosjekt i 2005, både i forhold til enkeltbedrifter og grupper av bedrifter. Kontoret tok også initiativ til å utvikle det såkalte internasjonaliseringslaboratoriet på HiA hvor bedrifter, studenter og lærekrefter på høyskolen samarbeider om konkrete internasjonaliseringstiltak.

Nyskaping og innovasjon
Det skjer mye spennende i landsdelen i form av innovasjon og nyskaping. Dette kommer særlig tydelig fram gjennom et stort antall skattefunnsaker. Selv om det er noen færre skattefunnsaker enn i 2004, ligger Agder fortsatt høyt i forhold til landsgjennomsnittet. Fra 2002 til 2005 har Innovasjon Norge Agder behandlet ca. 1 100 saker, noe som bringer Agder på landstoppen i forhold til befolkningsgrunnlag.

De fleste utviklingsprosjektene foregår langs Sørlandskysten. Utviklingen av næringslivet i distriktskommunene er derimot noe mer bekymringsfull. Det skjer lite nyskaping og det er lite knoppskyting og nyetablering av virksomheter med potensial for økonomisk vekst og tilbud av nye arbeidsplasser. Den næringen som synes å ha en positiv utvikling i indre Agder er reiselivsnæringen, hvor det også i 2005 har vært større satsinger både i Sirdal, Åseral og i Bykle.

Entreprenørskap
Etablererfrekvensen i Agderfylkene er meget høy. I 2005 ble det etablert 2 600 nye foretak i Agderfylkene (unntatt landbruk og offentlig sektor). Det er 10,3% av alle nyetableringer i landet. Det skjer spennende satsinger på dette felt gjennom en rekke prosjekter, blant dem høyskolesatsing, forskningsparken i Grimstad (inkubator og FORNY), næringshagenettverk, EVA-senteret, Etablererservice.

Reiseliv
Potensialet for vekst i reiselivsnæringen er fortsatt stort. Ved kysten er Norge det viktigste markedet om sommeren, men utlandet, og primært Tyskland er viktig i forhold  til sesongforlengelse. I innlandet er den utenlandske gjesten viktig også midt på sommeren. Regionen har mange elementer som passer i Norgesprofilen. Nærheten til markedene gjennom båtforbindelsene til Danmark, Sverige og Storbritannia står svært sentralt i profilering av regionen.  Innovasjon Norge Agder har et tett samarbeid med fylkes-kommunene, Sørlandsreiser og destinasjonsselskapene.

Landbruk
Innen landbrukssektoren preges Agder av relativt små driftsenheter. Generelt sett medfører dette press på lønnsomheten og det er betydelige utfordringer med hensyn til strukturendring og rasjonalisering. Antall bruk er kraftig redusert de senere år, men antall dekar i produksjon er opprettholdt. Det har vært relativt tunge investeringer i landbruket det siste året og det er tydelig at flere satser både innen tradisjonelt landbruk og innen hagebruk. Ca. 60 % av midlene Innovasjon Norge disponerte i Agder i 2005 gikk til landbruksinvesteringer.
 

 

 

 

 

 

SNARVEIER: 

Internasjonalisering

Nyskaping og innovasjon

Entreprenørskap

Reiseliv

Landbruk