Gå rett til innholdetFoto: Pål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005
Agder

Rapport fra styret

Næringslivet i fylket

Kontoret i fylket

                              

INNOVASJON NORGE I AGDER


Totalt behandlet Agderkontoret 734 saker i 2005. Dette gjelder både ordinære finansieringssaker, vedlikeholdssaker og Skattefunn
.

Gjennom 325 bevilgningssaker (for eksempel Skattefunn) ble det bevilget 163,5 millioner kroner i 2005. Det er 36 % mer enn i 2004. Økningen har vært både på lån og tilskudd. Størst økning har det vært i kategorien landbrukslån. I et utviklingsperspektiv er det spesielt gledelig at det i 2005 er bevilget hele 13 IFU/OFU-kontrakter med til sammen 6,8 mill.  Dette er mer enn dobbelt så mange som i 2004.

Bevilgningene på 163,5 mill fordeler seg med 87,8 millioner kroner på Aust-Agder og 75,7 millioner på Vest-Agder.
 

Fylke Antall    Beløp                                                                      
Aust-Agder 170  87 814 700               
Vest-Agder 155  75 732 500
Samlet antall saker 325 163 547 200

Av de samlede tilsagnene på 163,5 millioner kroner, ble 85,4 millioner gitt som lån (ulike lånetyper) og 78,1 ble gitt som tilskudd (ulike tilskuddstyper og rentestøtte). De midlene fylkeskommunene stiller til disposisjon for Innovasjon Norge Agder til fordeling på etablererstipend og distriktsbedrifter utgjør 11,5 millioner kroner.

Omlag 60 % av den samlede rammen i 2005 gikk til tiltak innen landbruksnæringa. herunder drøye 50 millioner kroner i landbrukslån, 36,5 millioner i rentestøtte og 15 millioner i fylkesvise BU-midler. Innen fiskerisektoren ble det bevilget 12,5 millioner til flåtefinansiering (lån) og 1,5 millioner til strukturtiltak innen fiskeflåten.

De fire siste årene (2002 til 2005) har vi bevilget nesten 500 millioner kroner til næringslivet i Agder. I og med at Innovasjon Norge forutsetter at egenkapital og annen fremmedkapital blir investert i de prosjektene vi går inn i, har sannsynligvis investerte beløp fra Innovasjon Norge utløst annen kapital på drøye 1,7 milliard kroner (i snitt 23 % av kapitalbehovet fra Innovasjon Norge). Dermed har de  samlede investeringene i de prosjektene vi har gått inn i vært på ca. 2,1 milliarder kroner i denne perioden.

I tillegg til finansieringsaktiviteten har Agderkontoret nedfelt i forretningsplanen for 2005 åtte spissede strategier som kontoret har satt fokus på i 2005. Dette gjelder følgende satsinger; internasjonalisering, Skattefunn, BU inklusive VSP-mat, reiseliv, entreprenørskap, kvinnesatsing, nettverksbasert innovasjon og omstilling, og design.

Innenfor hvert av disse satsingsområdene har Innovasjon Norge gjennomført en rekke tiltak og prosjekter. Mange av tiltakene og prosjektene har vært i egen regi, men vi har også gjennomført  mange fellesprosjekter der vi har samarbeidet med for eksempel fylkeskommunene, fylkesmennenes ladbruksavdelinger, Høyskolen i Agder, næringshage-nettverket, kommuner, aetat, LO/NHO Agderforskning, STS i Grimstad og Kunnskapsparken i Kristiansand.

Innenfor hvert satsingsområde er det gjennomført 10 – 18 prosjekter, tilsammen 106. Omfang, kostnadsramme og arbeidsinnsats har variert fra relativt enkle til omfattende og ressurskrevende prosjekter som har gått over lang tid.

Noen viktige prosjekter Innovasjon Norge har arbeidet med i Agder i 2005:

Internasjonalisering
Initierte og iverksatte Internasjonaliseringslaboratorium på HiA, etablering av eksportnettverk, eksport-kandidatkurs, konkrete tiltak i forhold til flere av utekontorene, kurs om EØS-finansieringsordninger.

Skattefunn
Gjennomførte 25 informasjonsmøter med bedrifter, revisorer, kommuner og andre, og opplæringsaktiviteter.

BU inklusive VSP-mat
Jobbet med strategisk plan innen landbruk, arbeidet med fire samarbeidstiltak, prosjekt på "lokale fortrinn", kurs- og kompetansehevende tiltak, Agder Mat prosjektet.

Reiseliv
Arbeidet med konkrete prosjekter i Sirdal, Hovden og "Sørlandet", BIT-reiseliv, Arena-fjellturisme.

Entreprenørskap
Mobiliserings- og opplæringstiltak, kvinne- og ungdomsprosjekter, arbeidet i nasjonalt entreprenørskapsteam,  deltatt i fag- og styringsgrupper, initiert og igangsatt FRAM-Gründerlaboratorium på HiA, nyhetsbrev.

Kvinnesatsing
Kompetansetiltak, styrking av kvinners rekrutteringsmuligheter, synliggjøringsprosjekt, styrekandidat-kurs, Female Future, Kvinner på Agder.

Nettverksbasert innovasjon og omstilling
Etablering av Arenaprosjektet NODE, arbeidet med Arenaprosjektet "Trådløs Fremtid", fellessamlinger og kommunebesøk, omstillingsprosjektet på Evje, flere prosjekt sammen med HiA.

Design
Designarbeid inn mot FRAM, entreprenørskap, mat, reiseliv og design, design og internasjonalisering, 100% Risør, designformidling.

Innovasjon Norge har hatt et godt samarbeid med begge fylkeskommunene og begge landbruksavdelingene og vi har deltatt i partnerskapsmøter, VS 2010, regionale næringsteam og har deltatt i en rekke prosjekt- og samarbeidsmøter.

Erling Hellum, direktør. Innovasjon Norge
Erling Hellum
direktør

e-post til kontoret

Kontor i Arendal og Kristiansand:
14 ansatte