Gå rett til innholdetFoto: Nancy Bundt/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005

ADMINISTRERENDE HAR ORDET: GUNN OVESEN OPPSUMMERER 2005

Innovasjon Norge har eksistert i to år. Vi har levert resultater slik vi skal og har utnyttet pengene våre godt. Stort sett har vi verken brukt for mye eller for lite.

For først å se litt framover: Innovasjon Norge fikk et godt virkemiddelbudsjett for 2006. Dette gir oss gode muligheter til å styrke evnen til innovasjon og internasjonalisering i norsk næringsliv. Det er en tillitserklæring fra våre politikere og et ansvar som vi tar på alvor.

Innovasjon Norge er fortsatt en ung organisasjon. De fire organisasjonene som ble slått sammen til Innovasjon Norge var alle godt kjent blant norske bedrifter.

Kjennskap til Innovasjon Norge
Kjennskapen til Innovasjon Norge og våre tjenester er stadig økende. Av de tusen bedriftslederne som ble spurt hadde 75 % hørt om Innovasjon Norge. Tilsvarende tall fra 2004 var 58 %.

Andre målinger bekrefter at kundene er fornøyd med det arbeidet som utføres.

Regionalisering
Hovedfokus innen arbeidet for næringsutvikling basert på regionale forutsetninger har vært konsentrert rundt utvikling og utnyttelse av regionale fortrinn og muligheter, regionalt samspill samt regional omstilling.

Innovasjon Norge deltar i over 200 fellesprosjekter som er initiert av kontorene våre og/eller gjennomført i samarbeid med andre regionale eller nasjonale aktører. Kontorene er involvert i 250 regionale samarbeidsfora eller nettverk.

Innovasjon
Den sentrale målsettingen i nærings- og regionalpolitikken er å øke innovasjonsevnen og –takten i norsk næringsliv. I 2005 konsentrerte Innovasjon Norge arbeidet rundt entreprenørskap, innovasjon i etablerte bedrifter samt etablering og oppbygging av regionale og nasjonale innovasjonsmiljøer.

Internasjonalisering
I løpet av 2005 laget Innovasjon Norge en strategi for internasjonalisering som styret har godkjent. Strategien vil være et godt hjelpemiddel for oss til å gjøre norske bedrifter i stand til å møte stadig større globaliseringsutfordringer.

Som et første skritt i implementeringen godkjente styret i oktober 2005 en modell for Innovasjon Norges internasjonale tilstedeværelse, dvs. hvor i verden Innovasjon Norge bør være representert.

Profilering
I 2005 har Innovasjon Norge hatt fokus på å utvikle en ny og helhetlig reiselivsstrategi for perioden 2006-2010. Strategien skal gjenspeiles i verdier som er direkte relatert til lønnsom vekst for næringen. Dette er: markedsføring, innovasjon samt kompetanse og samarbeid.

I revidert statsbudsjett for 2005 ble Innovasjon Norge bevilget 15 millioner kroner ekstra til økt satsing på reiseliv, noe som ga et høyere aktivitetsnivå siste halvår i 2005.

Antall ferie- og fritidsankomster til Norge økte med 6 % i forhold til året før, mens ferie- og fritidsgjestedøgn økte med 5 %. Det er våre naboland, Sverige, Danmark og Finland som står for de fleste reisene til Norge.

Etiske retningslinjer
Innovasjon Norge har fått etablert gode etiske retningslinjer. Men det er ikke nok at vi har de etiske retningslinjene tilgjengelig, vi må i tillegg sikre at retningslinjene er forstått og blir etterlevd. I 2005 gjorde vi en grundig intern prosess slik at våre etiske verdier både er i "hodet og hjertet" til alle ansatte.

Et spennende år
Sett under ett, har vårt andre driftsår vært et spennende år med mange nye utfordringer.

Vi har som nevnt fått et godt budsjett for 2006 som viser at vår eier har tillit til oss, og vi har fått på plass viktige strategier og avtaler som gjør at jeg ser lyst på framtiden.


Gunn Ovesen
Administrerende direktør, juni 2006