Gå rett til innholdetFoto: Nancy Bundt/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005

VISJONEN
Vi gir lokale idéer globale muligheter

Vår visjon symboliserer kraften i Innovasjon Norge, som er å koble vår kunnskap om lokale forhold og bedriftenes potensial med internasjonale teknologi-, kompetanse-, markeds- og verdiskapingsmuligheter.

FORMÅLSPARAGRAFEN
Innovasjon Norge har til formål å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

Næringslivets muligheter og utfordringer varierer. For å utnytte ulike regioners vekstkraft må virkemidlene derfor benyttes på ulike måter tilpasset lokale og regionale forhold.

Utenfor byene kreves derfor en ekstra ressursinnsats for å utløse samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer med verdiskapingspotensial.

FORRETNINGSIDÉEN
Med bakgrunn i formålsparagrafen og visjonen har Innovasjon Norge utarbeidet en forretningsidé. Her uttrykkes først hvordan Innovasjon Norge skal levere hvilke tjenester. Deretter hvem vi prioriterer og til slutt hva vi skal medvirke til og initiere, samt hvorfor.

Innovasjon Norge bidrar med, kobler og utløser finansiering, kompetanse og nettverk. Vi prioriterer etablerere samt små og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner og potensial.

Innovasjon Norge skal realisere nasjonale og regionale innovasjonspolitiske mål, herunder medvirke til omstilling og fornyelse av definerte næringer og distrikter. Vi medvirker til og initierer innovasjon, internasjonalisering og markedsføring for å skape økt lønnsomhet og konkurransekraft i norske bedrifter.

STRATEGISKE RETNINGER I 2004-2005
Innovasjon Norges strategiske satsingsområder skal øke konkurransekraften i enkeltbedrifter og grupper av bedrifter, både innenfor og på tvers av sektorer og i norsk næringsliv.

Satsingene skal ha et betydelig potensial for næringsutvikling og verdiskaping og være samfinansiert med næringslivet og/eller våre samarbeidspartnere.

Innovasjon Norge møter bredden av utfordringer i norsk næringsliv, og må i stor grad differensiere innsatsen både mellom regioner og mellom sektorer ut fra ulike utfordringer. Fylkeskommunene legger strategier regionalt, mens departementer legger føringer nasjonalt.

For Innovasjon Norge er oppgaven å operere innenfor de føringer som legges og anvende ressursene optimalt sett i forhold til bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Vi vil derfor prioritere ressursbruken i retning av innovasjon, internasjonalisering og markedsføring.

For å få størst mulig effekt ut av de offentlige midlene vi har til rådighet vil det være effektivt å dreie finansieringsinnsatsen i retning av tidlig fase i prosjekter og bedrifter.

Samtidig skal Innovasjon Norge ta hensyn til positive og negative indirekte effekter av investeringer og aktiviteter, som for eksempel ringvirkninger av sysselsetting og miljøeffekter. Omstilling i lokalsamfunn, regioner eller sektorer med spesielle utfordringer vil også bli prioritert.

SATSINGER I 2004-2005
Følgende strategiske satsinger for perioden 2004-2005 er forankret gjennom St.prp. 51, Ot.prp. 14, Regjeringens handlingsplan for en helhetlig innovasjonspolitikk, eller et departements tildelingsbrev.

Entreprenørskap
Satsingen vil øke fornyelses- og omstillingstakten i norsk næringsliv gjennom nyetableringer og styrke norsk entreprenørskapskultur. Ungdom gis spesiell oppmerksomhet.

Et bredt anlagt program for SMB med internasjonale vekstambisjoner
For å gi økt kommersialisering inn mot nisjer i globale verdikjeder innen både vare- og tjenesteproduksjon.

Nettverksbasert innovasjon og omstilling på utpekte satsingsområder av regional eller lokal karakter.

For å møte omstillingsbehov i lokalsamfunn eller funksjonelle regioner hvor nøkkelbransjer og tilhørende innovasjonssystemer skal utvikles eller omstilles.

Utvikling av innovasjons- og kommersialiseringskompetanse i norske bedrifter
For å øke innovasjonsevnen i bredden av norsk næringsliv og for å øke tilfanget av innovasjonsprosjekter som tar utgangspunkt i markedsbehov.

Profilering/omdømmebygging av Norge
For å danne en plattform for norske bedrifters internasjonale arbeid. Det er et viktig fellesanliggende å styrke vårt omdømme. Tydeligst er denne sammenhengen for turisme, men omdømmet er viktig for å bedre hele norsk næringslivs konkurranseevne.

Rekruttere flere kvinner til næringslivet
Ved å stimulere og legge til rette for flere kvinner i næringslivet, vil næringslivet få økte ressurser og økt mangfold til innovasjon og næringsutvikling.

Leverandørindustri olje/gass og maritimt
En satsing på økt innovasjon for å oppnå økt innovasjonstakt, utvikle nye markeder og kommersialisere nye varer og tjenester for å opprettholde Norges posisjon som en av verdens ledende maritime nasjoner.

Marine matprodukter
En satsing på markedskunnskap, opplæring og kompetanseutvikling, utvikling og utprøving av nye produkter og prosesser, logistikk og samhandling mot markedet. Tematisk fokus på sjømat, med særlig vekt på kommersialisering av nye marine oppdrettsarter.

Landbruksbaserte matprodukter
Gjennom økt markeds- og verdikjedeorientering skal vi bidra til omstilling og utvikling av landbruket, gjennom å utvikle nye produkter og lønnsom næringsvirksomhet.

Reiseliv
Programmet Innovasjon reiseliv skal bidra til å øke verdiskapingen i reiselivsnæringene totalt. Potensialet er størst i de distriktsbaserte reiselivsbedriftene. Næringsutvikling med utgangspunkt i landbruk er en viktig del av reiselivssatsingene.