Gå rett til innholdetPål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Nancy Bundt/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005

TANKER FRAMOVER

Styret regner med at den gode utviklingen for norsk næringsliv vil fortsette i 2006. Som en konsekvens av høye oljepriser og svekkede internasjonale konjunkturer, må det likevel forventes økende omstillingsutfordringer innenfor tradisjonell industri.


Utfordringen blir da blant annet å bidra til omstilling av bedrifter, bransjer, næringsmiljøer og lokalsamfunn, slik at disse blir tilpasset et globalt samfunn. Det må utvikles nye langsiktige, konkurransedyktige virksomheter, blant annet innenfor den stadig voksende tjenestesektoren.

Et godt budsjett
For 2006 fikk Innovasjon Norge et godt virkemiddelbudsjett som gir gode muligheter til å styrke evnen til innovasjon og internasjonalisering i norsk næringsliv. Styret er meget godt fornøyd med økingen i budsjettet i forhold til 2005 og tar på alvor at et slikt budsjett forplikter. Det ligger i dette sterke krav til leveransene fra organisasjonen.

Kjennskapen til Innovasjon Norge og organisasjonens tilbud er stadig økende. Kundemålingene bekrefter at kundene er fornøyd med det arbeidet som utføres. Sett i sammenheng med det gode budsjettet gir dette gode vilkår for å fortsette med å utvikle næringslivet i Norge. 

Utfordringer internasjonalt
De norske bedriftene utsettes for en tøffere konkurranse i form av flere internasjonale konkurrenter. En av utfordringene framover er å styrke de norske bedriftenes evne til internasjonal kommersialisering og utvikling av nye produkter eller tjenester som det er etterspørsel etter, såkalt markedsdrevet innovasjon. Det vil si å tilføre produktet eller tjenesten en ekstra verdi ved å utnytte all kompetanse om kunder og marked.

Innovasjon Norges nye strategi for internasjonalisering vil være et godt hjelpemiddel for å gjøre bedriftene i stand til å møte disse utfordringene. De eksterne ressursene en bedrift trenger for å utvikle seg kan være hvor som helst i verden. Det er Innovasjon Norges oppgave å koble bedriftene med disse ressursene.

Styret er derfor opptatt av at Innovasjon Norge til enhver tid har et kontornett som er til stede i de mest interessante markedene, både i Norge og i utlandet. Kontorene må levere kunnskap, nettverk, finansiering og markedsføring for å øke den internasjonale konkurransekraften i norsk næringsliv.

Profilering og omdømmebygging
Styret ser med spenning fram til at omdømmeutvalget i regi av UD legger fram sin tilråding i løpet av våren 2006.

Omdømme- og merkevarestrategien vil sammen med rapporten "Invent in Norway – profilering av Norge som FoU-nasjon", danne grunnlag for en generell satsing på profilering av Norge. Styret følger arbeidet med "Invent in Norway" med stor interesse.

Innovasjon Norge utarbeider i tillegg en ny strategi for reiselivet. Den skal inneholde en revidert strategi for merkevarebygging av Norge som reisemål. Strategien vil være forankret i den overbyggende omdømmestrategien. Styret ser en felles omdømme- og merkevarestrategi som viktig, noe som også vil danne et godt grunnlag for å utvikle en sterkere satsing på en mer generell profilering av Norge i tillegg til reiseliv.

Norwegian Centres of Expertise (NCE-programmet)
Norwegian Centres of Expertise (NCE) er et viktig program for å utvikle klynger og bedriftsnettverk som har markedsmessige og teknologiske muligheter for internasjonal vekst.

Programmet skal være med på å forsterke innovasjonsaktivitetene i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge. Det skal settes i verk inntil seks regionale prosjekter i 2006. Disse prosjektene skal velges ut blant de 24 prosjektforslagene som er kommet inn i forbindelse med utlysningen av programmet. De neste to årene er det planlagt rekruttering av ytterligere fire prosjekter.

Styret ser fram til resultatene av prosjektene som skal settes i gang i 2006

Nordområdene – med utgangspunkt i kommersialiseringen innen olje og gass
En stor del, kanskje så mye som 25 %, av verdens uoppdagede olje- og gassressurser befinner seg i nordområdene, med en betydelig andel av dette i Barentshavet. Disse ressursene gir store muligheter, men også betydelige utfordringer for næringslivet i Nord-Norge.

Styret mener det er viktig at det legges til rette for at norsk og nordnorsk næringsliv blir mest mulig konkurransedyktige som leverandører i utbyggingen og senere i driftsfasen både på norsk og russisk side av Barentshavet.

Det er en viktig oppgave for Innovasjon Norge å bidra til næringsutvikling i området gjennom kompetanseheving, kompetanseutvikling, teknologioverføring og nettverksbygging. Styret er opptatt av at de mange virkemiddelaktørene koordinerer aktivitetene sine i området og videreutvikler gode samarbeidsrelasjoner for å få mest mulig effekt ut av innsatsen.