Gå rett til innholdet



Pål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Nancy Bundt/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005

VIKTIGE SAKER I 2005

2005 er Innovasjon Norges andre driftsår. Styret ser på 2005 som et spennende år med mange utfordringer.


Innovasjon Norges formålsparagraf er:

Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

Med utgangspunkt i formålsparagrafen skal Innovasjon Norge være en pådriver og en utviklingsaktør overfor etablerere, nyetablerte, små og mellomstore bedrifter som ønsker å vokse, gjerne i et internasjonalt marked.

Organisasjonens rolle er å bidra med, koble og utløse finansiering, kompetanse og nettverk til innovasjonsprosjekter i bedriftene.

Innovasjon Norges gjennomgående prioriterte satsingsområder er:
• Entreprenørskap
• Små og mellomstore bedrifter med internasjonale vekstambisjoner
• Reiseliv
• Landbruk

Styret mener det er viktig å videreføre disse satsingene og vil framheve betydningen av å utvikle klynger og bedriftsnettverk som har markedsmessige og teknologiske muligheter for internasjonal vekst.

Her nevnes programmet Norwegian Centres of Expertise (NCE-programmet) spesielt. Dette er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA (Selskapet for industrivekst) for å forsterke innovasjonsaktivitetene i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge.

Kommersialisering
Etter styrets oppfatning er det fremdeles en betydelig utfordring å øke kommersialiseringen av investeringer innen FoU og innovasjon. Bedre markedsutnyttelse av innsatsen på forskning- og utvikling er viktig for å få til økt verdiskaping. For å lykkes her, må det legges større vekt på kommersialisering i markedet enn på teknologiutviklingen.

En stor del av utvikling og forskning foregår i dag i bedriftene og ikke i forskningsmiljøene. Utviklingsarbeidet er mer markedsdrevet og terskelen for kommersialisering er derfor lavere. 

OFU-kontrakter (Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter) og IFU-kontrakter (Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter) er viktige virkemidler for å få til økt kommersialisering. IFU-ordningen kan blant annet bidra til nye verdensledende forretningskonsepter gjennom samarbeid mellom norske leverandører og krevende internasjonale kundemiljøer.

Styret vil her trekke fram samarbeidet med Norges forskningsråd som har stor betydning for å øke forsknings- og utviklingsinnsatsen i Norge.

Reiseliv
Profilering og markedsføring av Norge som reisemål er et prioritert arbeidsområde for Innovasjon Norge. Arbeidet gjennomføres i nært samarbeid med reiselivsnæringene og samordnes med Utenriksdepartementets plan for Norges omdømme.

Nærings- og handelsdepartementet la 12. juli 2005 fram sin Handlingsplan for reiselivsnæringene. Denne planen og føringene som ligger i den nye regjeringserklæringen fra Soria Moria, bygger opp under Innovasjon Norges satsing på reiseliv og arbeidet med ny reiselivsstrategi.

Styret vil framheve Innovasjon Norges unike posisjon med et stort utvalg av virkemidler. Virkemidlene gjør det mulig å skape et sterkere samspill mellom alle tiltakene som er med på å stimulere og utløse verdiskaping i reiselivsnæringene. Dette kan være alt fra produktutvikling, kompetanseutvikling, nettverksbygging, markedsføring og merkevarebygging.

Reiselivsstrategien er et svar på hvordan Norge som reisemål skal lykkes og baserer seg på en mer helhetlig tilnærming til reiselivssatsingen.

Lokale ideer - globale muligheter
Innovasjon Norges visjon er:
Vi gir lokale ideer globale muligheter.

Visjonen symboliserer hvordan Innovasjon Norges kobler kunnskap om lokale forhold og bedriftenes muligheter til internasjonal verdiskaping. Innovasjon Norge skal også være et vindu mot verden og formidle kunnskap og teknologi tilbake til Norge.

Globalisering gjør verden mindre. Landegrensene blir stadig mindre viktige som rammer for menneskelig samhandel og for næringslivet. Globaliseringen gir økt tilgang til markeder og kunnskap, men gir også tøffere konkurranse med flere konkurrenter. Norske bedrifter må svare på dette ved å bygge sine konkurransefortrinn på økt innovasjon og kompetanse for å kunne utvikle arbeidsplasser for framtiden.

Styret har nylig vedtatt Innovasjon Norges strategi for internasjonalisering. Den er et sentralt utgangspunkt for arbeidet videre. Strategien bygger på en forståelse av at globalisering angår alle bedrifter i Norge, og på betydningen av å se innovasjon og internasjonalisering i sammenheng.

Utfordringene som globaliseringen innebærer er særlig krevende for næringslivet i distrikts-Norge. Styret legger stor vekt på at dette arbeidet må utvikles videre og at strategien iverksettes i hele organisasjonen. Strategien skal brukes aktivt både i kontorene i Norge og i utlandet. Bare slik kan Innovasjon Norge nå målene om å tilby tjenester som integrerer internasjonalisering og innovasjon. Slik er Innovasjon Norge med på å gjøre lokale ideer til globale muligheter.

Kontorer over hele verden
Innovasjon Norges har i dag kontorer i 32 land. Med bakgrunn i en egen samarbeidsavtale med Utenriksdepartementet (UD) fra 2004, er Innovasjon Norge i tillegg representert via UDs utenriksstasjoner i mer enn 100 land. Et samarbeid som gjør at Innovasjon Norge i dag er representert i alle de viktigste utenlandske markeder for norsk næringsliv.

Samarbeidet med UD, innbefatter også at Innovasjon Norge i løpet av 2005 har overført 28 ansatte ved kontorene i utlandet til UD. Et arbeid som vil bli videreført med overførsel av de fleste lokalt ansatte ved kontorene i utlandet til UD i 2006.

Styret er opptatt av at organisasjonen skal være tilstede i framtidige vekstmarkeder og Innovasjon Norge har derfor utviklet en systematisk vurdering av tilstedeværelsen i utlandet. Vurderingen er basert på mest mulige objektive kriterier knyttet til Innovasjon Norges mål og strategi. Modellen, som ble utviklet i 2005 skal også være et verktøy for valg av kontorenes størrelse, bemanning, organisering og kompetanseprofil.

Samarbeidsavtaler
Styret er opptatt av å forenkle kundenes tilgang til og nytten av det offentlige tilbudet for næringsutvikling. I den forbindelse er styret godt fornøyd med det arbeidet som er gjort i forhold til samarbeidsavtaler med aktuelle partnere.

Samarbeidsavtalene med SIVA og Norges forskningsråd danner grunnlaget for et mer omfattende samarbeid og en felles kundekontakt gjennom Innovasjon Norges kontorer. Norges forskningsråd er representert ved åtte av kontorene i Norge. Som et godt eksempel på samarbeidet vil styret spesielt framheve arbeidet med en felles elektronisk kundeportal som skal forenkle tilgjengeligheten av de tre organisasjonenes tjenester. Denne portalen vil bli ferdigstilt i løpet av 2006.

Styret er også opptatt av at samarbeidsavtalene med alle landets fylkeskommuner og Fylkesmannens landbruksavdelinger utgjør et sterkt partnerskap i fylkene og et mer samordnet tilbud til kundene.

Innovasjon Norge har i tillegg samarbeidsavtaler med flere andre organisasjoner som Norsk Designråd og INTSOK. Styret påpeker at et nært samarbeid mellom alle virkemiddelaktørene er viktig og at dette arbeidet utvikles videre.