Gå rett til innholdetPål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Nancy Bundt/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005

ÅRSREGNSKAPET

Årsregnskapet for 2005 er gjort opp med et overskudd på 85 millioner kroner mot 7 millioner kroner i 2004.  Den sterke forbedringen skyldes i all hovedsak vesentlig lavere tap på utlån og garantier enn hva som har vært vanlig de senere årene.

Regnskapsprinsippene og oppstilling av resultatregnskap og balanse følger i hovedsak Kredittilsynets forskrift om årsregnskap for finansieringsforetak og banker, i tillegg til regnskapslov og god regnskapsskikk.

Netto renteinntekter utgjør 238 millioner i 2005.  Noe svakere volumutvikling på utlånssiden er blitt kompensert med høyere rentemargin. I forhold til 2004 er netto renteinntekter 9 millioner kroner lavere.  Dette skyldes overføring av fri likviditet fra en av låneordningene til statskassen pr 01.01.2005.  Dermed reduseres renteinntektene.

De samlede driftsinntektene er 704 millioner kroner sammenlignet med 743 millioner kroner foregående år.  I 2004 inkluderte inntektene også bevilgninger til dekning av integrasjonskostnader knyttet til  etableringen av Innovasjon Norge. Av beløpet i 2005 er 501 millioner kroner bevilget over statsbudsjettet og  203 millioner kroner eksterne inntekter, i det vesentlige fra salg av tjenester i tilknytning til markedsføring og internasjonalisering.

Driftskostnadene er redusert med 52 millioner kroner til 841 millioner kroner.  184 millioner kroner er direkte prosjektkostnader mens lønns- og personalkostnadene beløper seg til 434 millioner kroner, en nedgang fra 449 millioner kroner i 2004.

Tap på utlån og garantier er kostnadsført med brutto 106 millioner kroner. Etter dekning fra tapsfond viser regnskapet netto tap på 15 millioner kroner.  Den positive tapsutviklingen fra året før har fortsatt i 2005 for alle låneordningene.  Låntakernes betalingsevne er bedre enn på mange år og misligholdet er gått ned.

De samlede tapsavsetningene er redusert med 187 millioner kroner til 763 millioner kroner i 2005,  hvorav 180 millioner kroner i uspesifiserte avsetninger.  Avsetningene reflekterer etter styrets vurdering den samlede tapsrisiko i låne- og garantimassen som regnskapet skal ta høyde for.

Balansen ved utgangen av året var 18,2 mrd kroner (2004: 18,5 mrd kr.), hvorav vel 13,3 mrd kroner (14,2 mrd kr.) var netto utlån.  Innovasjon Norges egenkapital er 755 millioner kroner.  Det alt vesentligste av egenkapitalen er bundet opp til deler av utlånsvirksomheten.  For nærmere informasjon om egenkapitalen og kapitaliseringen av de enkelte låne- og investeringsfond vises til supplerende noteopplysninger.

Fortsatt drift er lagt til grunn ved avgivelse av regnskapet.

Resultatdisponering
Etter tap og administrasjonskostnader viser regnskapet for 2005 et resultat på 85 562 103 kroner.

Styret foreslår at resultatet blir disponert slik:

Overføres staten (risikolån): 5 628 517  kroner
Overføres staten (distriktsrettet låneordning): 1 199 725  kroner
Overføres Investeringsfondet for Øst-Europa: 4 539 873 kroner
Overføres Investeringsfondet for Nordvest-Russland: 958 820 kroner
Overføres Såkornfondet: 5 527 761 kroner
Overføres egenkapitalen for lavrisikoordningen: 62 059 076 kroner
Overføres øvrig egenkapital: 5 648 331 kroner

Mål og resultatstyring
For 2005 skal Innovasjon Norge rapportere til departementene i henhold til et nytt mål- og resultatstyringssystem (MRS-system) for hele virksomheten.

Det nye MRS-systemet er utarbeidet i samarbeid med Næringsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruk- og matdepartementet, Fisk- og kystdepartementet, Utenriksdepartementet samt Kommunenes Sentralforbund (KS) og fylkeskommunene.

Rapportene til departementene vil være etter følgende hovedområder:

  • innovasjon
  • økt internasjonalisering i næringslivet i hele landet
  • styrke profileringen av Norge og norsk næringsliv internasjonalt
  • bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger

Styret er tilfreds med at dette felles rapporteringssystemet brukes for rapporteringen for 2005.

Rapportering om likestilling
Kvinneandelen i Innovasjon Norge var 52 % ved utgangen av 2005. Ved utgangen av 2004 var 50,1 % av de ansatte kvinner. Det var flere kvinner i lavere stillingskategorier enn i de høyere.

I 2005 gjennomførte Innovasjon Norge et prosjekt som resulterte i en plan for likestilling. Planen inneholder en rekke tiltak og mål innenfor områdene rekruttering og karriereutvikling, ledelse, kompetanse og bedriftskultur. Handlingsplanen er forankret i toppledelsen. Dessuten skal likestilling være en naturlig del av linjeledernes arbeid. Oppfølging av målene vil være en del av Innovasjon Norges mål- og resultatstyringssystem. 

Organisasjon og miljø
Innovasjon Norge ble etablert 1. januar 2004 med egen ledelse og administrasjon. Nærings- og handelsdepartementet er Innovasjon Norges eierdepartement. Innovasjon Norge har hovedkontor i Oslo, men hovedtyngden av de ansatte sitter kundenært ved kontorene i alle landets fylker, eller markedsnært ved kontorer i 32 land over hele verden.

Innovasjon Norges hovedstyre består av 8 medlemmer og er ansvarlig for forvaltning og forsvarlig organisering av Innovasjon Norges virksomhet. Styret skal føre tilsyn med daglig ledelse. Hovedstyret oppnevner regionale styrer for distriktskontorene. Disse står ansvarlig overfor hovedstyret gjennom administrerende direktør.

Innovasjon Norge har etablert bedriftslegeordning og fått på plass et oppdatert internkontrollsystem på området helse, miljø og sikkerhet (HMS) samt avtale om et inkluderende arbeidsliv. Det er i året gjennomført en kultur- og klimaundersøkelse blant de ansatte.

Sykefraværet har gått ned fra 4,5 prosent i 2004 til 4,3 prosent i 2005. Det har vært rapportert en arbeidsrelatert ulykke i 2005. Virksomheten har ikke bidratt til forurensning av det ytre miljø.