Gå rett til innholdetÅrsrapport 2005

NÆRINGSUTVIKLING BASERT PÅ REGIONALE FORUSETNINGER

Arbeidet her har vært konsentrert om tre arbeidsområder:

REGIONALE FORTRINN OG MULIGHETER

Samtlige av Innovasjon Norges kontorer i Norge leverte i 2005 innspill til fylkeskommunenes og de regionale partnerskapenes utviklingsprosesser med regionale utviklingsplaner og strategier.

I arbeidet med innspillene, brukte kontorene sine kunnskaper om næringslivet i regionene, utfordringer, muligheter og behov, teknologi- og markedskunnskap samt hele organisasjonens kunnskap om nasjonale og internasjonale utviklingstrender. I tillegg samarbeider kontorene om innspill til satsinger på tvers av fylkesgrensene. 

Fylkeskommunene legger strategiske føringer for bruken av de distriktspolitiske virkemidlene, og fylkesmannen har det formelle ansvaret for de regionale strategiene knyttet til bygdeutvikling og de fylkesvise BU-midlene. Disse strategiene utvikles gjennom et nært samarbeid i partnerskap mellom fylkesmannens landbruksavdeling, fylkeskommunene og Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge-kontorene i fylkene og fylkesmyndighetene har regelmessige møter hvor man diskuterer strategiene og de målene som er satt.  Eventuelle tiltak for å håndtere avvik blir også diskutert og avklart.


REGIONALT SAMSPILL

Innovasjon Norge deltar i over 200 fellesprosjekter regionalt som er satt i gang av våre kontorer og/eller gjennomført i samarbeid med andre regionale eller nasjonale aktører.

Kontorene i Norge har i tillegg et omfattende engasjement knyttet til ulike former for regionalt samarbeid og nettverk. De er totalt  involvert i 250 regionale samarbeidsfora eller nettverk. Deltakelsen her bidrar bl.a. til å fremme Innovasjon Norges rolle som kundeport til virkemiddelapparatet.

Eksempler på noen gode fellesprosjekter fra 2005:

 • Grenland Investorforum
 • Innovativ Fjellturisme (Arena-programmet)
 • Verdiskapingsprogrammet for mat i Telemark (Innovasjon Norge og Fylkesmannen)
 • Kompetansemegling til små og mellomstore bedrifter i Buskerud, Telemark, Vestfold-regionen (Forskningsrådet, Regionrådet for Buskerud, Telemark og Vestfold og Innovasjon Norge) 
 • Gass i Vest (Arena-programmet)
 • Sjømat fra Finnmark
 • Reiselivsarena NORD (Finnmark)
 • Petroleumsarena NORD (Finnmark)
 • Inno-tech (Buskerud og Vestfold) samt NCE Microsystems og NCE Systems Engineering
 • Design Innlandet og andre designprosjekter
 • Internasjonaliseringslaboratoriet på Høgskolen i Agder
 • Agder: Mat-prosjektet
 • Kvinner på Agder og Female Future
 • Diverse VS2010-prosjekter
 • Etablereropplæring
 • Diverse regionale eksportsatsinger som Eksportsatsing Trøndelag
 • Diverse internasjonale innovasjonsprosjekter

REGIONAL OMSTILLING

Regional omstilling er en ekstraordinær innsats i områder hvor en hjørnesteinsvirksomhet bygges ned med betydelig tap av arbeidsplasser, eller i regioner med store langsiktige utfordringer knyttet til omstrukturering av næringslivet. De siste årene har også forsvarsavhengige kommuner blitt omfattet av denne typen innsats.

Innovasjon Norge ønsker med omstillingsarbeidet å etablere lønnsomme arbeidsplasser, få til økt verdiskaping ved at området får en mer robust og bredere næringsstruktur, styrke utviklingsevnen, få til rolleavklaring og effektivisering av kommunens oppgaver i næringsutviklingen samt styrke nettverksbygging og samhandling i regionen

Målgrupper
Den primære målgruppen for regional omstilling er eksisterende næringsvirksomhet i området med vekt på nyskaping i små og mellomstore bedrifter, samt personer og foretak som ønsker å etablere ny virksomhet. Det legges vekt på å styrke utviklingsevnen i området gjennom et helhetlig samfunnsperspektiv i arbeidet med omstilling.

Seks års varighet
Regional omstilling er en ekstraordinær innsats med inntil seks års varighet i utpekte områder. Hvert område utarbeider en strategisk handlingsplan med klare mål og strategier for arbeidet. Innovasjon Norge har i dag ansvaret for å følge opp 24 områder med fem forsvarskommuner. Disse mottar prosjektmidler over tre til fem år.

Kommunene Steinkjer, Åmot, Lødingen, Hald og Verdal har oppnådd gode resultater og har hatt gode lokale prosesser, mobilisering og forankring i 2005.

Kvalitetssikring og programstatusvurdering
Innovasjon Norge foretar hvert år vurderinger av programstatus i hvert omstillingsområde etter bestilling fra fylkeskommunen. I 2005  er det gjennomført vurdering av 18 omstillingskommuner.

Nye utviklingsprosjekter
I 2005 er det gjennomført fire nye utviklingsprosjekter:

 • Pilot-ungdomssatsing i Åmot kommune
 • Web-basert system for prosjektstyring i omstillingsområder
 • Gründercoach/entreprenørskap
 • Veiledningshefte i omstillings- og nyskapingsarbeid

Egeninitierte prosjekter
Innovasjon Norge er med å finansiere prioriterte prosjekter i omstillingsområder, der våre tjenesteprodukter benyttes. Vi anbefaler noen forhåndskvalifiserte konsulentmiljøer for bruk av tjenesteproduktene. I 2005 har vi initiert og medfinansiert 25 utviklingsprosjekter.

Vellykket omstillingsprosjekt i Steinkjer ga 436 nye jobber
Med bidrag fra Omstillingsprogrammet i Steinkjer i perioden 1999 - 2006 ble det etablert 88 nye bedrifter og skapt 436 nye arbeidsplasser. I tillegg er det sikret 343 arbeidsplasser i 17 eksisterende bedrifter. Innovasjon Norge har gjennom sin pådriver- og kvalitetssikrende rolle deltatt i programmet fra start til slutt.

- Bedre enn landsgjennomsnittet: En analyse utført av Telemarksforskning viser at Steinkjer har hatt bedre næringsutvikling enn landsgjennomsnittet gjennom hele omstillingsperioden. En næringslivsindeks basert på lønnsomhet, vekst, nyetableringer og næringstetthet plasserte Steinkjer på 140. plass blant landets 435 kommuner i 2000.  I 2004 hadde Steinkjer avansert 60 plasser opp på lista.

- Satsing på framtiden: Satsing på barn og ungdom har vært sentralt i omstillingsarbeidet. Blant annet har vi vært en aktiv støttespiller til UngBiz – landets største elevbedriftsmesse for elever i barne- og ungdomsskolen. Nord-Trøndelag er i dag på topp når det gjelder ungdomsbedrifter. Videre har 30 ungdommer fra Steinkjerregionen mottatt omstillingsmidler til utenlandsopphold i samarbeid med Leonardo da Vinci-programmet.
 
Omstillingsprogrammet i Steinkjer har disponert totalt ca. 74 millioner kroner fra Kommunal- og regionaldepartementet, fylkeskommune og kommune.  Innovasjon Norge har i tillegg bevilget 148 millioner kroner i samme periode – dobbelt så mye som selve omstillingsmidlene.