Gå rett til innholdetÅrsrapport 2005

Innovasjon Norge skal styrke profilen av Norge og norsk reiseliv internasjonalt

Innovasjon Norge ønsker å øke det norske næringslivets internasjonale muligheter ved å gjøre Norge og norsk næringsliv bedre kjent i utlandet. Vi har et spesielt ansvar for å bidra til å gi informasjon om, markedsføre og styrke omdømmet til norsk næringsliv og teknologi i utlandet.

Arbeidet har vært konsentrert om fire områder:
• Profilering av norsk næringsliv
• Norge som reisemål
• Norges omdømme
• Norge som investeringsland

Profilering av norsk næringsliv
Innovasjon Norge er med på å profilere norsk næringsliv ved at norske bedrifter deltar i delegasjoner til utlandet, ved statsbesøk i Norge, i publikasjoner, Internett samt på fagmesser.

Delegasjonsvirksomheten
Utenriksdepartementet har ansvaret for delegasjonsvirksomheten og Innovasjon Norge lager opplegget for de næringsrettede delene av disse og har kontakt med næringslivet. 2005 var et spesielt år for da var de fleste arrangementene knyttet opp mot 100-års markeringen av Norges selvstendighet. Derfor kan 2005 ikke sammenlignes med tidligere år verken i antall besøk, størrelsen på delegasjonene eller type arrangementer. Alle arrangementer hadde svært god lokal deltakelse fra det landet som ble besøkt. I 2005 ble det gjennomført ti delegasjoner til utlandet og Innovasjon Norge var involvert i to statsbesøk i Norge. Hele 230 norske bedrifter deltok i ulike arrangementer i tilknytning til disse delegasjonene.

Aktiviteter i 2005:

• Kongeparets besøk i USA: Besøkene til New York og Washington hadde vekt på  reiseliv og H.M. dronningens foredrag, samt ulike arrangementer for norsk og amerikansk reisebransje. Arrangementet i New York hadde 167 deltakere, mens i Washington deltok 550 på hovedarrangementet med Dronningen.

• Kongeparets besøk i Sverige: Dette var knyttet opp mot 100-års markeringen. Det ble arrangert et næringslivsseminar og lunsj på Berns Salonger med 220 deltakere fra norsk og svensk næringsliv.

• Kongeparets besøk i Storbritannia: var knyttet opp mot 100-års markeringen. Det ble arrangert næringslivsarrangementer med bred deltakelse fra norsk og britisk næringsliv. Energiseminar med 330 deltakere, finansseminar med 75 deltakere og bioteknologiseminar med 110 deltakere.

• Næringsministerens besøk i Inda: med næringslivsarrangementer i New Delhi, Mumbai og Bangalohre.

• H.K.H. Kronprinsens besøk i Japan: hadde vekt på EXPO.

• Statsministerens besøk i Australia og New Zealand: hadde deltaktelse fra 95 næringslivsrepresentanter fra australsk side, uten medfølgende delegasjon fra Norge.

• Kronprinsparets besøk i Polen: med seminarer innen turisme og matsikkerhet.

• H.K.H. Kronprinsens besøk i USA: var knyttet opp mot H.K.H. Kronprins Haakon uten deltakelse fra norsk næringsliv. Fokus var rettet mot bioteknologi.

• Kongeparets besøk i Danmark: var knyttet opp mot 100-års markeringen. Det ble arrangert et næringslivsseminar og lunsj på Dansk Design Center med 200 deltakere fra norsk og dansk næringsliv.
 
•  Det var ikke næringslivsarrangementer i forbindelse med innkommende statsbesøk i 2005.

Næringslivsprofilerig
Næringslivsprofilering foregår også gjennom publikasjoner og på Internett. Det er utgitt 12 publikasjoner i serien Norway Export i 2005 og det er utarbeidet tre delegasjonsbrosjyrer. Internettportalen nortrade.com har hatt et betydelig antall treff. I alt er det ca. 3500 eksportører registrert i portalen.

Fagmesser
Innovasjon Norge tilbyr norsk næringsliv bistand ved deltakelse på internasjonale messer. Vi arrangerer fellesstands for bedriftene. Vi har konsentrert oss om sektorene olje/gass, sjømat, IKT/e-læring samt to tiltak innen maritim næring. Vel 80 %  av deltakerne er små og mellomstore bedrifter. Innovasjon Norge har også de siste årene vært med å finansiere norsk deltakelse på verdens største IKT–messe - CeBIT i Hannover. Det er også stor pågang til våre aktiviteter innen sjømat og olje/gass.

Innovasjon Norge fikk i oppdrag fra Moderniseringsdepartementet å koordinere norsk deltakelse på GTEC Week i Ottawa i oktober.  Norge var partnerland på messen/konferansen.

Norge som reisemål
Innovasjon Norge har som mål å bidra til økt lønnsomhet i reiselivsnæringen og øke markedsandelene i utlandet.

I vår satsing på reiselivet legger vi vekt på følgende områder:

• Profilering
• Innovasjon
• Kompetanse
• Samarbeid

Målgruppene er:
• De norske reiselivsnæringene
• Utenlandske turoperatører
• Forbrukeren/turisten
• Presse
• Bransjen generelt

I løpet av 2005 har Innovasjon Norge bidratt med tilskudd ca. 134 millioner kroner og ca. 63 millioner kroner i lån i reiselivssektoren.  Innovasjon Norge har i liten grad engasjert seg i hotellprosjekter som ikke bidrar til å skape ny trafikk. Engasjementene har i all hovedsak vært nasjonalt eller regionalt rettede fellestiltak eller prosjekter i distriktsområder.

Ny reiselivsstrategi
I 2005 har Innovasjon Norge jobbet med å utvikle en ny og helhetlig reiselivsstrategi for perioden 2006-2010. Strategien ble vedtatt av styret  i februar 2006.

Merkevaren Norge
Med utgangspunkt i store endringer i det globale reiselivet, i de norske reiselivsnæringene og ikke minst i turistens preferanser med endringer i både reisemønster, reisehyppighet og etterspørsel etter reiser, er det behov for å revidere merkevarestrategien "Merkevaren Norge”

Høsten/vinteren 2005 gjennomførte Innovasjon Norge omfattende undersøkelser i de viktigste markedene. I forbindelse med revisjonsprosessen har Innovasjon Norge opprettet et Merkestrategisk råd med personer fra reiselivsnæringene. De har bidratt med sin kompetanse og praktiske erfaring underveis i revisjonsprosessen.

Ved utgangen av 2005 var vi godt i gang med å analysere resultatene fra undersøkelsene. De skal danne utgangspunktet for posisjonering og valg av merkevarestrategi. Arbeidet ble sluttført i mars 2006.

Markedsaktiviteter 2005
I revidert statsbudsjett for 2005 fikk Innovasjon Norge 15 millioner kroner ekstra til økt satsing på reiseliv. Det betydde et høyere aktivitetsnivå siste halvår i 2005, men også at deler av 2005-bevilgningen blir overført til prosjekter som først realiseres i 2006. 

Markedene har vært delt inn i kampanje-, forbruker-, bransje- og utviklingsmarkeder. Inndelingen gjenspeiler måten et marked bearbeides på og er kort beskrevet under.

Kampanjemarked: Tyskland, Storbritannia, Danmark
Hovedmarkeder hvor Norge og norske produkter skal være til stede i effektive kanaler direkte til forbruker. Offensiv PR-strategi og bearbeiding av distributør- og salgsledd.

Forbrukermarked: Sverige, USA, Nederland
Offensiv PR-strategi, bearbeiding/service ovenfor distributør- og salgsledd samt produktmarkedsføring.

Bransjemarked: Frankrike, Italia, Spania, Japan, Russland, Kina
PR-strategi og bearbeiding/service ovenfor distributør.

Utviklingsmarked: Polen
Etablere distribusjonsnett og PR-strategi.

Det har også vært gjennomført enklere markedsaktiviteter i en del andre markeder.

Øvrige forbrukerrettede aktiviteter
I tillegg til ovennevnte aktiviteter som retter seg mot forbruker, gjennomfører Innovasjon Norge bl.a. omfattende aktiviteter i samarbeid, men og på oppdrag fra, reiselivsnæringen og landbruket. Dette er aktiviteter rettet mot mindre forbrukersegmenter innen tematiske produktområder som fiske- og aktivitetsreiser samt diverse promosjonsarrangementer.

Basisinformasjonsaktiviteter
Som basisaktiviteter ivaretar Innovasjon Norge generelt informasjonsarbeid som besvarelse av henvendelser til utenlandskontorene, aktiviteter rettet mot distributører/salgsledd i utlandet, gjennomførte messer og workshops, katalogproduksjoner og distribusjon av egne og næringens kataloger.
 
Bransjebearbeidelse
Innovasjon Norges kontorer i utlandet tilrettelegger hvert år deltakelse for norsk reiselivsnæring på de største og viktigste bransjemessene og ved gjennomføring av egne workshops. De fleste av disse arrangementene er godt besøkt.

Ut over dette tilbyr kontorene markedsassistanse og øvrige serviceaktiviteter på oppdrag fra norsk reiselivsnæring, med målsetting å styrke innsalget av norske reiselivsprodukter overfor turoperatører og reisebyråer.

Norwegian Travel Workshop (NTW)
Norwegian Travel Workshop (NTW) arrangeres i Norge hvert år i april. Dette er vårt største arrangement hvor norske og utenlandske turoperatører inviteres til å treffe norske tilbydere av reiselivstjenester. Her forhandles det direkte om priser og betingelser for neste sesong. Det inngås rundt 7000 forhåndsinngåtte avtaler, noe som gjør det mulig for kjøpere av reiselivstjenester og norske selgere å forhandle på en direkte og effektiv måte. Arrangementet i 2005 fant sted i Tromsø og ble gjennomført for 33. gang, med utenlandske kjøpere fra 23 land. Norwegian Travel Workshop er et av våre viktigste arrangementer for reiselivet, og har meget god anseelse både blant norsk og utenlandsk reiselivsnæring.

Presseaktiviteter
Presseoppslag og reportasjer om Norge er av stor betydning i arbeidet for å gjøre Norge som reisemål kjent for utenlandske forbrukere. Kjennskapen og kunnskapen om Norge er generelt lav, og det er viktig å nå ut til forbruker med positiv og troverdig omtale i media.

Innovasjon Norges kontorer i utlandet gjennomfører årlig et stort antall reiser for utenlandske journalister til Norge.
Distribusjon av kataloger m.m.
Kataloger og brosjyremateriale er fortsatt viktig for forbrukerne. I tillegg til omfattende distribusjon av kataloger som respons i kampanjer, direct mail-forsendelser, på messer og events samt via turoperatører og reisebyråer, sendes det et stort antall kataloger ut til forbrukere som har bestilt informasjonsmateriale via visitnorway.com. Faktakatalogene og flere temabrosjyrer er også gjort lett tilgjengelig som nedlastbare pdf-filer på portalen. Det tilbys også et bredt utvalg av brosjyrer fra norske og utenlandske kunder av Innovasjon Norge på visitnorway.com.

Antall besøk på visitnorway.com
Norges Turistråd ble sommeren 1999 gitt i oppdrag av Nærings- og handelsdepartementet å koordinere og utvikle en nasjonal reiselivsportal på Internet: visitnorway.com. Det er ca. 7 000 produkter registrert på portalen.

I 2005 har portalen vært utviklet videre, med ”Destinations” og det interaktive reisemagasinet ”Discover Norway”.

I 2005 hadde visitnorway.com 3,2 millioner besøk. Dette er en økning på 12 % sammenlignet med 2004.

Resultater 2005
Transportøkonomisk Institutt (TØI) gjennomfører hvert år en gjesteundersøkelse. Den samlede innreise til Norge var på 6,55 millioner ankomster i 2005. Dette er en oppgang på ni prosent. Den sterkeste veksten i antall ankomster skyldes både stor vekst i cruisepassasjerer på dagsbesøk med en oppgang på 20 prosent, samt en vekst i antall ferie- og fritidsankomster spesielt via fly.

Turisttrafikken til Norge
Antall ferie- og fritidsankomster økte med seks prosent til 2,95 millioner og antall ferie-og fritidsgjestedøgn økte med fem prosent til 22,1 millioner. Det er våre nærmarkeder som står for de fleste ankomster til Norge i fjor. Svensker troner alene på toppen med 743.000 ankomster, deretter kommer dansker med 454.000 ankomster og finner med 218.000 ankomster.

Samlet antall kommersielle gjestedøgn i Norge (SSB)
I 2005 var det totalt 26 millioner kommersielle gjestedøgn i Norge. Dette er en økning på én million (fire prosent) i forhold til 2004. Utenlandske gjestedøgn økte med tre prosent til 7,5 millioner og norske gjestedøgn økte med fem prosent til 18,5 millioner.

Det største utenlandsmarkedet er Tyskland som med en økning på seks prosent fra 2004 har en markedsandel på 23 prosent av alle utenlandske gjestedøgn i 2005.


Norges omdømme
Innovasjon Norge  har i 2005 deltatt i sekretariatet i det statlig oppnevnte Omdømmeutvalget. 15. mars 2006 overleverte utvalget sin sluttrapport til utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Utvalget kom med forslag om hvordan Norge kan profileres i utlandet og har også drøftet organisering og finansiering av omdømmearbeidet samt identifisert konkrete tiltak.

Omdømmeutvalget har kommet med forslag til en samlende verdibasert posisjon som alle aktører, det være seg kultur, reiseliv, næringsliv og myndigheter, kan samles om.

Innovasjon Norge vil legge strategien til grunn for det internasjonale arbeidet innen reiseliv, delegasjoner, messer etc. Vi vil også være med i den videre utviklingen av omdømmestrategien.

Jon Vea fra NHO har vært leder for utvalget og Innovasjon Norge har hatt sekretariatet. I tillegg har utvalget bestått av:

• Svein Berg, Eksportutvalget for fisk (EFF)
• Elin Bolann, doktorgradsstipendiat v/Norges handelshøyskole (NHH)
• Ole Gustavsen, arkitektfirmaet Snøhetta
• Janne Haaland Matlary, Universitetet i Oslo
• Sven Mollekleiv, Det norske Veritas
• Vigdis Moe Skarstein, Norsk Kulturråd/Nasjonalbiblioteket
• Marit Ytreeide, Norges Rederiforbund

Visjonene for merkevaren Norge er: Norge – nyskapende, i samspill med naturen.

Norge som investeringsland
Med basis i en bestilling i Forskningsmeldingen, har Innovasjon Norge og Norges forskningsråd i perioden juli til desember 2005 utarbeidet et forslag til KD og NHD om hvordan tiltrekke FoU-investeringer til Norge. Dette gjelder både kjøp av forskning og investeringer i forskningstunge bedrifter. Det er utarbeidet en egen rapport fra arbeidet med konkrete forslag til tiltak.