Gå rett til innholdetÅrsrapport 2005

NORGE SOM REISEMÅL
Innovasjon Norge har som mål å bidra til økt lønnsomhet i reiselivsnæringen og øke markedsandelene i utlandet.


I vår satsing på reiselivet legger vi vekt på følgende områder:

  • Profilering
  • Innovasjon
  • Kompetanse
  • Samarbeid

Målgruppene er:

  • De norske reiselivsnæringene
  • Utenlandske turoperatører
  • Forbrukeren/turisten
  • Presse
  • Bransjen generelt

I løpet av 2005 har Innovasjon Norge bidratt med tilskudd på ca. 134 millioner kroner og ca. 63 millioner kroner i lån i reiselivssektoren.  Innovasjon Norge har i liten grad engasjert seg i hotellprosjekter som ikke bidrar til å skape ny trafikk. Engasjementene har i all hovedsak vært nasjonalt eller regionalt rettede fellestiltak eller prosjekter i distriktsområder.

Ny reiselivsstrategi
I 2005 har Innovasjon Norge jobbet med å utvikle en ny og helhetlig reiselivsstrategi for perioden 2006-2010. Strategien ble vedtatt av styret  i februar 2006.

Foto: Terje Rakke
Utsikt over Geirangerfjorden.

Merkevaren Norge
Med utgangspunkt i store endringer i det globale reiselivet, i de norske reiselivsnæringene og ikke minst i turistens preferanser med endringer i både reisemønster, reisehyppighet og etterspørsel etter reiser, er det behov for å revidere merkevarestrategien "Merkevaren Norge”

Høsten/vinteren 2005 gjennomførte Innovasjon Norge omfattende undersøkelser i de viktigste markedene. I forbindelse med revisjonsprosessen har Innovasjon Norge opprettet et Merkestrategisk råd med personer fra reiselivsnæringene. De har bidratt med sin kompetanse og praktiske erfaring underveis i revisjonsprosessen.

Ved utgangen av 2005 var vi godt i gang med å analysere resultatene fra undersøkelsene. De skal danne utgangspunktet for posisjonering og valg av merkevarestrategi. Arbeidet ble sluttført i mars 2006.

Markedsaktiviteter 2005
I revidert statsbudsjett for 2005 fikk Innovasjon Norge 15 millioner kroner ekstra til økt satsing på reiseliv. Det betydde et høyere aktivitetsnivå siste halvår i 2005, men også at deler av 2005-bevilgningen blir overført til prosjekter som først realiseres i 2006. 

Markedene har vært delt inn i kampanje-, forbruker-, bransje- og utviklingsmarkeder. Inndelingen gjenspeiler måten et marked bearbeides på og er kort beskrevet under.

- Kampanjemarked: Tyskland, Storbritannia, Danmark
Hovedmarkeder hvor Norge og norske produkter skal være til stede i effektive kanaler direkte til forbruker. Offensiv PR-strategi og bearbeiding av distributør- og salgsledd.

- Forbrukermarked: Sverige, USA, Nederland
Offensiv PR-strategi, bearbeiding/service ovenfor distributør- og salgsledd samt produktmarkedsføring.

- Bransjemarked: Frankrike, Italia, Spania, Japan, Russland, Kina
PR-strategi og bearbeiding/service ovenfor distributør.

- Utviklingsmarked: Polen
Etablere distribusjonsnett og PR-strategi.

Det har også vært gjennomført enklere markedsaktiviteter i en del andre markeder.

Øvrige forbrukerrettede aktiviteter
I tillegg til ovennevnte aktiviteter som retter seg mot forbruker, gjennomfører Innovasjon Norge bl.a. omfattende aktiviteter i samarbeid, men og på oppdrag fra, reiselivsnæringen og landbruket. Dette er aktiviteter rettet mot mindre forbrukersegmenter innen tematiske produktområder som fiske- og aktivitetsreiser samt diverse promosjonsarrangementer.

Basisinformasjonsaktiviteter
Som basisaktiviteter ivaretar Innovasjon Norge generelt informasjonsarbeid som besvarelse av henvendelser til utenlandskontorene, aktiviteter rettet mot distributører/salgsledd i utlandet, gjennomførte messer og workshops, katalogproduksjoner og distribusjon av egne og næringens kataloger.
 
Bransjebearbeidelse
Innovasjon Norges kontorer i utlandet tilrettelegger hvert år deltakelse for norsk reiselivsnæring på de største og viktigste bransjemessene og ved gjennomføring av egne workshops. De fleste av disse arrangementene er godt besøkt.

Ut over dette tilbyr kontorene markedsassistanse og øvrige serviceaktiviteter på oppdrag fra norsk reiselivsnæring, med målsetting å styrke innsalget av norske reiselivsprodukter overfor turoperatører og reisebyråer.

Norwegian Travel Workshop (NTW)
Norwegian Travel Workshop (NTW) arrangeres i Norge hvert år i april. Dette er vårt største arrangement hvor norske og utenlandske turoperatører inviteres til å treffe norske tilbydere av reiselivstjenester. Her forhandles det direkte om priser og betingelser for neste sesong. Det inngås rundt 7000 forhåndsinngåtte avtaler, noe som gjør det mulig for kjøpere av reiselivstjenester og norske selgere å forhandle på en direkte og effektiv måte. Arrangementet i 2005 fant sted i Tromsø og ble gjennomført for 33. gang, med utenlandske kjøpere fra 23 land. Norwegian Travel Workshop er et av våre viktigste arrangementer for reiselivet, og har meget god anseelse både blant norsk og utenlandsk reiselivsnæring.

Presseaktiviteter
Presseoppslag og reportasjer om Norge er av stor betydning i arbeidet for å gjøre Norge som reisemål kjent for utenlandske forbrukere. Kjennskapen og kunnskapen om Norge er generelt lav, og det er viktig å nå ut til forbruker med positiv og troverdig omtale i media.

Innovasjon Norges kontorer i utlandet arrangerer årlig et stort antall reiser for utenlandske journalister til Norge.

Distribusjon av kataloger m.m.
Kataloger og brosjyremateriale er fortsatt viktig for forbrukerne. I tillegg til omfattende distribusjon av kataloger som respons i kampanjer, direct mail-forsendelser, på messer og events samt via turoperatører og reisebyråer, sendes det et stort antall kataloger ut til forbrukere som har bestilt informasjonsmateriale via visitnorway.com. Faktakatalogene og flere temabrosjyrer er også gjort lett tilgjengelig som nedlastbare pdf-filer på portalen. Det tilbys også et bredt utvalg av brosjyrer fra norske og utenlandske kunder av Innovasjon Norge på visitnorway.com.

Antall besøk på visitnorway.com
Norges Turistråd ble sommeren 1999 gitt i oppdrag av Nærings- og handelsdepartementet å koordinere og utvikle en nasjonal reiselivsportal på Internet: visitnorway.com. Det er ca. 7 000 produkter registrert på portalen.

I 2005 har portalen vært utviklet videre, med ”Destinations” og det interaktive reisemagasinet ”Discover Norway”.

I 2005 hadde visitnorway.com 3,2 millioner besøk. Dette er en økning på 12 % sammenlignet med 2004.

Resultater 2005
Transportøkonomisk Institutt (TØI) gjennomfører hvert år en gjesteundersøkelse. Den samlede innreise til Norge var på 6,55 millioner ankomster i 2005. Dette er en oppgang på ni prosent. Den sterkeste veksten i antall ankomster skyldes både stor vekst i cruisepassasjerer på dagsbesøk med en oppgang på 20 prosent, samt en vekst i antall ferie- og fritidsankomster spesielt via fly.

Turisttrafikken til Norge
Antall ferie- og fritidsankomster økte med seks prosent til 2,95 millioner og antall ferie-og fritidsgjestedøgn økte med fem prosent til 22,1 millioner. Det er våre nærmarkeder som står for de fleste ankomster til Norge i fjor. Svensker troner alene på toppen med 743.000 ankomster, deretter kommer dansker med 454.000 ankomster og finner med 218.000 ankomster.

Samlet antall kommersielle gjestedøgn i Norge (SSB)
I 2005 var det totalt 26 millioner kommersielle gjestedøgn i Norge. Dette er en økning på én million (fire prosent) i forhold til 2004. Utenlandske gjestedøgn økte med tre prosent til 7,5 millioner og norske gjestedøgn økte med fem prosent til 18,5 millioner.

Det største utenlandsmarkedet er Tyskland som med en økning på seks prosent fra 2004 har en markedsandel på 23 prosent av alle utenlandske gjestedøgn i 2005.

 

 


Foto: Terje Rakke
Sommeridyll på Geirangerfjorden.