Gå rett til innholdetÅrsrapport 2007

Utfordringer og muligheter framover

Globalisering, klima og miljø, demografi, individualisering samt urbanisering er globale trender næringslivet må forholde seg til og politikken respondere på. Trendene betyr både nye utfordringer og nye muligheter for Norge og norsk næringsliv.

Økt produktivitet og kunnskap nødvendig

Det er to forhold som vil være avgjørende for at Norge fortsatt skal forsvare sin plass i velferdstoppen. Det ene er produktivitetsutviklingen i alle deler av økonomien, med andre ord en effektiv utnyttelse av knappe ressurser. Det andre er å legge til rette for at vår vare- og tjenesteproduksjon i økende grad er basert på kunnskap, noe som gir økt verdiskaping. 

Næringslivet har en nøkkelrolle

Næringslivet har gjennom sine innovasjonsaktiviteter en nøkkelrolle i økonomien ved å frambringe nye teknologier, produkter, produksjonsprosesser og forretningsmodeller som kan bidra til økt produktivitet og velferd. Gjennom innovasjoner bidrar norske bedrifter også med nye løsninger som kan medvirke til å løse de utfordringene samfunnet står overfor.

Myndighetene må stimulere til økt innovasjon

Ansvaret for å skape nye innovasjoner ligger hos bedriftene, men offentlige myndigheter kan spille en avgjørende rolle gjennom å stimulere og tilrettelegge for økt innovasjon. I samspill med andre aktører nasjonalt og regionalt ønsker Innovasjon Norge å være en pådriver for økt innovasjon i norsk næringsliv.

Mer intelligente markeder vil stille nye krav

Globaliseringen innebærer utvikling av mer differensierte og ”intelligente” markeder. Disse etterspør og betaler for løsninger der også andre hensyn enn de som er knyttet til egenskapene ved selve produktet spiller inn. Internasjonale standarder for revisjon og sammenlikninger av hvordan bedriftene ivaretar samfunnsansvar bidrar til å forsterke dette.

I et slikt perspektiv blir det viktig å tenke utvikling av konkurransefortrinn gjennom samfunnsansvar. Dette er en viktig forutsetning for, og integrert del, av de norske bedriftenes innovasjons- og utviklingsprosesser.