Gå rett til innholdetÅrsrapport 2007

Årsregnskapet

Innovasjon Norges årsresultat på 74 millioner kroner er 37 millioner kroner høyere enn i 2006. Resultatøkningen skyldes hovedsakelig reduserte tap på utlån og garantier. Driftsresultat før tap på utlån og garantier er 76 millioner kroner og er uendret fra 2006.

Netto renteinntekter utgjør 209 millioner kroner mot 200 millioner kroner året før. De samlede driftsinntektene er økt med 167 millioner kroner til 1.026 millioner kroner. Økningen gjelder offentlige inntekter til reiselivsaktiviteter, drift og andre prosjekter.

Driftskostnadene er økt fra 982 millioner kroner til 1.160 millioner kroner, hvorav lønns- og personalkostnadene utgjør 505 millioner kroner. Økningen i driftskostnader er relatert til økte prosjektaktiviteter med bakgrunn i økte offentlige inntekter.

Tap på utlån og garantier er inntektsført med brutto 6,7 millioner kroner, som følge av at tilbakeførte individuelle tapsnedskrivninger er noe større enn konstaterte tap og nye individuelle tapsnedskrivninger. Etter avsetning til tapsfond med 8,3 millioner kroner viser regnskapet netto 1,6 millioner kroner i tap.

De samlede nedskrivninger på utlån pr 31.12.07 utgjør 563 millioner kroner som er en nedgang på 62,4 millioner kroner fra sum nedskrivninger pr 01.01.07 på 626 millioner kroner. Nedskrivningene reflekterer etter styrets vurdering den samlede tapsrisiko i låne- og garantimassen som regnskapet skal ta høyde for.

Kontantstrømanalysen viser at det går store brutto kontantstrømmer gjennom Innovasjon Norge årlig. Sum innbetalinger og utbetalinger på utlån viser netto reduksjon av utlånsporteføljen, men at reduksjonen i 2007 er halvert i forhold til 2006. Sum av innbetalinger og tilbakebetalinger på innlån viser at netto innlån reduseres i takt med utlånene.

Innovasjon Norges balanse ved utgangen av året var 16,3 milliarder kroner mot 16,6 milliarder kroner ved forrige årsskifte. Netto utlån utgjorde 11,5 milliarder kroner som er en reduksjon på 0,6 milliarder kroner.

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets eiendeler, gjeld og resultat. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelsen av foretaket og som ikke fremkommer av årsregnskapet med tilhørende noter.

Resultatdisponering

Etter tap og administrasjonskostnader viser regnskapet for 2007 et resultat på 74 126 516,92 kroner.

Styrets forslag til disponering av årsresultatet:

Avsatt til utbytte til staten fra:
Lavrisikoordningen: 29 222 170,00 kroner
Investeringsfondet for Nordvest-Russland: 3 555 237,00 kroner
Investeringsfondet for Øst- Europa: 3 396 874,00 kroner

Overføres staten fra:
Risikolån og garantier: 2 083 317,61 kroner
Distriktsrettet låneordning: 47 265,63 kroner
Miljølån: 35 275,08 kroner

Tilbakeført fra opptjent egenkapital for:
Såkornfondet: - 2 202 627,49 kroner

Avsatt til opptjent egenkapital for:
Investeringsfondet for Nordvest-Russland: 1 185 079,88 kroner
Investeringsfondet for Øst-Europa: 1 132 292,50 kroner
Lavrisikoordningen: 34 073 768,13 kroner
Øvrig opptjent egenkapital: 1 597 864,58 kroner

Oslo 31. desember 2007

21. februar 2008

Styret for Innovasjon Norge

Kjell A. Storeide, styreleder   
Eli Blakstad, nestleder   
Roar Flåthen  
Siri Bye G. Johansen   
Harald Milli   
Kirsti Saxi
Eva Toril Strand   
Elin Tveit Sveen  
Arild Øien
Randi Abrahamsen, ansattes repr.   
Egil Hagen, ansattes repr.
Gunn Ovesen, adm. direktør