Gå rett til innholdetÅrsrapport 2007

Viktige saker i 2007

Et godt år for reiselivet

I 2007 har Innovasjon Norge brukt mye tid på samarbeidet med reiselivsnæringen, og sette planer ut i live for å bidra til økt innovasjon gjennom samarbeid. Samarbeidet med reiselivsnæringen er godt. For det første er det etablert faste samarbeidsfora med reiselivsnæringen på både strategisk, operativt og prosjektnivå. For det andre har Innovasjon Norge i tett samarbeid med næringen utviklet, lansert og implementert den reviderte merkevaren Norge med en tydelig profil, avsender (visitnorway.com) og visjonen: Powered by Nature. For det tredje har Innovasjon Norge satt større fokus på innovasjon i reiselivsnæringen gjennom nye kompetansetjenester, nye Arena-prosjekter innenfor reiseliv og nye rådgivingstjenester.

Etterspørselen etter Innovasjon Norges tjenester til reiselivet er stor, og bevilgningene er økt. Investeringsviljen og -evnen har aldri vært større i reiselivsnæringen.

I 2007 la Regjeringen frem sin nasjonale reiselivsstrategi, Verdifulle opplevelser, som gir tydelige føringer for Innovasjon Norges arbeid med reiseliv og ikke minst nye oppgaver.

Stø kurs: Regjeringens strategi for miljøvennlig vekst i de maritime næringene

Innovasjon Norge er en del av MARUT (Maritim utvikling), en prosess- og samhandlingsarena for maritim næring, forsknings- og utviklingsmiljøer (FoU), myndigheter og virkemiddelapparatet, som ble satt i gang i 2006. Som en del av MARUT la Regjeringen i oktober 2007 fram sin maritime strategi: Stø kurs, Regjeringens strategi for miljøvennlig vekst i de maritime næringene. Her foreslås 54 tiltak innen fem områder som skal bidra til å styrke de maritime næringene i Norge. Innovasjon Norge leverer i 2008 tjenester innen fire av områdene:

Globalisering og rammevilkår: Innovasjon Norge tar initiativet sammen med Sjøfartsdirektoratet, Skipsfartsregistrene og aktører i de maritime næringene for å utvikle en felles strategi for markedsføring og markedsprofilering av det maritime Norge i utlandet. Innovasjon Norges tjenester fra vårt kontornett i internasjonale maritime markeder og Innovasjon Norges messetjenester er aktuelle under dette området.

Miljøvennlige maritime næringer: Tilskuddsordningen Maritim Utvikling vil i 2008 prioritere prosjekter innen utvikling av teknologi for NOx-reduksjon (nitrogenoksid) fra skipsfarten.

Maritim forskning og innovasjon: Tilskuddsordningene MARUT og IFU (industrielle forsknings- og utviklingskontrakter) er de mest aktuelle. I 2008 prioriteres kontakt med de maritime miljøene Norwegian Center of Expertise Maritime og Norwegian Centre of Expertise Subsea.

Nærsjøfart: Nye ordninger i 2008 er tilskudd og innovasjonslån. I 2008 prioriteres utviklingsprosjekter knyttet opp mot fornyelse av små og eldre skip, og samarbeid om mer effektiv bruk av nærskipsfartsflåten, som for eksempel samseilingsprosjekter. 

Skaperen 2007

For andre gang deltok Innovasjon Norge i TV2-programmet Skaperen i 2007, blant annet for å skape oppmerksomhet om entreprenørskap og etablerere. Vi ønsker også å vise at om du både har ideer og evne til forretningsutvikling, er det er mulig å starte en egen bedrift. Innovasjon Norges rolle var å ta imot, veilede og ivareta den enkelte deltakerens forretningsidé. Vi fulgte de utvalgte ideene gjennom programmet, ga råd og hjalp deltakeren gjennom de ulike fasene i en etablering.

I løpet av programmet fikk fagpanelet rundt 500 ideer til vurdering. Denne sesongen besto panelet av Dine Penger-redaktør Christian Vennerød, IT-gründer Shahzad Rana og Innovasjon Norges Katinka Greve Leiner. Opptakene til programmene ble gjort i hele Norge og de første seks programmene ble tatt opp i Oslo, Bergen, Trondheim, Tønsberg, Bodø og Fredrikstad. Programmene ble sendt våren 2007 og vinneren av finalen 15. mai var Ånund Olsen med treningsapparatet Innowalk, som kan hjelpe bevegelseshemmede barn til å trene opp styrke og motorikk i beina.

Nytt investeringsselskap

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2008 å opprette et nytt statlig investeringsselskap med en egenkapital på 2,2 mrd. kroner til egenkapitalinvesteringer. Av disse er 500 millioner kroner øremerket for marin sektor. Det nye investeringsselskapet skal organiseres som et datterselskap under Innovasjon Norge. Formålet med det nye investeringsselskapet er å bidra til å kommersialisere globalt orienterte og konkurransedyktige innovasjoner og prosjekter, primært nyetableringer. Selskapet skal tilby langsiktig og risikovillig kapital.

Det nye investeringsselskapet skal prioritere de fem satsingsområdene miljø, energi, reiseliv, marin og maritim sektor. Dette er i tråd med Soria Moria-erklæringen, og selskapet skal ha et spesielt fokus på klima- og miljøprosjekter.

Investeringsselskapet skal benyttes til investeringer med langsiktig perspektiv, gjerne innen teknologiutvikling. Investeringsfokus skal hovedsakelig være tidlig vekstfase. Fortrinnsvis der de private aktørene ikke i tilstrekkelig grad tilfører innovative bedrifter med internasjonalt vekstpotensial risikovillig, langsiktig kapital.

Styret i Innovasjon Norge er enig i Regjeringens vurdering av behovet og er rede til å ta oppdraget med å etablere det nye investeringsselskapet.  

De norske samarbeidsprogrammene for økonomisk vekst og bærekraftig utvikling i Bulgaria og Romania

Innovasjon Norge aksepterte i 2007, på oppdrag fra Utenriksdepartementet, å administrere de norske samarbeidsprogrammene for økonomisk vekst og bærekraftig utvikling i Bulgaria og Romania. Programmene er en del av Norges forpliktelser under EØS-avtalen vedrørende de nye EU-landene Romania og Bulgaria. Innovasjon Norge administrerer dermed en ny tilskuddsordning på 68 millioner euro i perioden 2008-2011.

Det er etablert en egen prosjektorganisasjon som ivaretar Innovasjon Norges forpliktelser overfor Utenriksdepartementet. Alle prosjekter som mottar tilskudd fra programmene, skal ha norske samarbeidspartnere. Gjennom dette oppdraget vil Innovasjon Norge være en pådriver for å styrke norsk økonomisk, sosialt, politisk og kulturelt samarbeid med Romania og Bulgaria.

Denne nye modellen for realisering av Norges forpliktelser under EØS-avtalen åpner for interessante fremtidsperspektiver når EØS-avtalene for de nye EU-landene skal reforhandles i 2009. Styret venter at samarbeidsprogrammene skal fremme næringslivsrelasjonene mellom Norge og disse landene.

Innovasjon Norge engasjert i EUs innovasjonsprogram

CIP (Competetiveness and Innovation Framework Programme 2007-2013) er EUs nye storsatsing på innovasjon og konkurranseevne i Europa. Programmet består av tre hovedbolker: entreprenørskap og innovasjon samt IKT-politikk og energi. Innovasjon Norge spiller to viktige roller for den norske deltakelsen i programmet.

For det første er Innovasjon Norge norsk kontaktpunkt for delprogrammet for innovasjon og entreprenørskap, på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet. Vi skal fremme deltakelse i og interesse for programmet blant berørte norske miljøer og sikre investeringer i Norge gjennom European Investment Fund.

Innovasjon Norge deltar også i EU-komiteen EIPC (Entrepreneurship and Innovation Programme Committee) sammen med NHD. Innovasjon Norge formidler programmets innhold gjennom både nettsider og det elektroniske nyhetsbladet: CIPcom. Nyhetsbladet har i dag har 500 abonnenter blant Stortingsrepresentanter, departementene, regionale og lokale myndigheter, samt bransjeorganisasjoner, virkemiddelapparat og bedriftsrådgivere.

For det andre fikk Innovasjon Norge mot slutten av 2007 positivt svar på sin søknad til Europakommisjonen om å lede nettverket for rådgivningstjenester til norske bedrifter, Enterprise Europe Network i Norge i perioden 2008-2013. Samarbeidspartnerne i nettverket er Sintef, IRIS (International Research Institute of Stavanger), Matforsk, Norut (Northern Research Institute Tromsø AS) og Christian Michelsen Research.

Innovasjon Norge skal til sammen ansette fire nye personer som skal ha arbeidssted ved distriktskontorene i Kristiansand, Leikanger, Bodø og Trondheim. Nettverket ledes fra Oslo ved avdeling for Europasaker. Nettverket skal levere tjenester på EU/EØS (regelverk, programmer og marked) og teknologioverføring samt mobilisere til økt internasjonal forskningsvirksomhet gjennom deltagelse i EUs Syvende rammeprogram for forskning og utvikling.

Innovasjon i samarbeid

En næringsklynge er en lokal eller regional konsentrasjon av bedrifter og kunnskapsaktører innenfor samme bransje eller teknologiområde. Hensikten med en klynge er å få i gang et dynamisk samspill mellom bedriftene som gir vekst, regional utvikling og bedre profilering.

Innovasjon Norge har utpekt ni sterke klynger med bedrifter som kan hevde seg i verdenstoppen på sitt felt. Sammen utgjør disse ekspertmiljøene Norwegian Center of Expertise (NCE). NCE-programmet er et samarbeidsprosjekt mellom SIVA, Forskningsrådet og Innovasjon Norge og har bidratt til å gi utviklingsprosessene økt tyngde, langsiktig fokus og status. I 2006 ble det inngått avtale med seks regionale klyngeprosjekter. I 2007 ble følgende tre prosjekter valgt ut: NCE Aquaculture i Nordland, NCE Culinology (Industriell gastronomi) i Rogaland og NCE Oslo Cancer Cluster.

Arena-programmets klare mål er å øke verdiskapingen i regionale næringsmiljøer. Dette er miljøer med en konsentrasjon av bedrifter innen samme bransje/verdikjede, som sammen kan danne et velutviklet kompetansemiljø. Programmet ble evaluert i 2007 og fikk god tilbakemelding. Arena satte i verk sju nye prosjekter i 2007. Disse ble valgt ut i konkurranse mellom 24 søkere.

Innovasjon Norge så i 2007 behov for å utvikle et nytt tjenestetilbud som skal gi faglig og finansiell støtte til utviklingsprosesser i bedriftsnettverk som er av enklere karakter enn Arena og NCE.