Gå rett til innholdetFoto: Pål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005
Hedmark

Rapport fra styret

Næringslivet i fylket
 
Kontoret i fylket

Kundebedrifter
                                

RAPPORT FRA STYRET I HEDMARK


Næringslivet i Hedmark har vært preget av høy aktivitet og god kapasitetsutnyttelse i 2005, dette har gitt bedriftene en gjennomgående bedret inntjening. Lønnsomheten er likevel for svak til at mange kan eller er villige til å investere i utvikling av sine bedrifter, som er helt nødvendig for overlevelse og vekst. Vi har i vårt arbeid prioritert prosjekter med kompetanseheving, innovasjon og internasjonaliseringsinnhold. Innovasjon Norge har med sine tilskudd vært utløsende for mange slike prosjekter.

Den største verdiskapingen i fylket skjer i verdikjedene landbruk og næringsmiddelindustri, samt skogbruk og tremekanisk industri. Samtidig vokser reiselivsnæringen. Dette er ei næring som i stor grad henger sammen med landbruk og utmark. Det er i disse næringene Hedmark har sitt regionale, nasjonale og internasjonale fortrinn, og det er også i disse næringsområdene Innovasjon Norge i Hedmark har spesiell stor oppmerksomhet. Vi har vært opptatt av samarbeid og nettverk, og har satt inn mye ressurser gjennom våre Arena-programmer der vi kobler bedrifter, kunnskapsleverandører (høgskoler, kunnskapsparker og universitet) og virkemidler som tilskudd, egenkapital og risikolån.

Samtidig har det vært viktig for styret å prioritere entreprenørskap og etablering av nye bedrifter. Andelen av personer som ønsker å etablere egen bedrift, etablerertilbøyeligheten, er voksende, og i samsvar med Regionalt Utviklingsprogram (RUP) har vi i vårt arbeid hatt stor oppmerksomhet på dette viktige området. I særlig grad har vi prioritert unge og kvinnelige etablerere, og vi har i tillegg vært opptatt av etablerere og entreprenører i næringssvake områder og kommuner.

Gjennom våre ulike rammer og programmer tilførte vi fylket 152 millioner kroner i lån og tilskudd og rentestøtte for et lånevolum på 51,5 millioner kroner til totalt 351 ulike prosjekter. Av dette utgjorde kr 90,5 lån, tilskudd og rentestøtte til landbruket.

Det har i løpet av 2005 blitt avholdt åtte styremøter. Tre av disse ble kombinert med befaringer, der enkeltprosjekter og enkeltbedrifter har blitt besøkt, enten forut for finansieringen eller som en oppfølging etter oppstart av prosjektet. Det har blitt behandlet 23 enkeltsaker, av disse var 13 BU-saker (11 av disse var klage over avslag). En finansieringssak ble videresendt til hovedkredittutvalget for endelig avgjørelse.

Styret behandlet også handlingsplanene for distriktsvirkemidler og for BU-midler, som også omfatter fastleggelse av strategi og policy for virkemiddelbruk. Disse ble også avstemt mot regionalt utviklingsprogram (RUP). Videre delte styret ut BU-prisen til Per og Astrid Bryhns satsing på foredling av geitemjølk.

Samarbeidet med administrasjonen har vært godt, og styret takker administrasjonen for god kvalitet på saksbehandlingen i framlagte saker.


 

Hamar
5. april 2006


Hans Kolstad
(leder)


Einar
Frogner 


Marit
Nyhuus 

Kjell Åge
Kjølstad
Anne Karin
Hammer
Eli
Skoland
Jorunn
Haugland Støen
Stein
Frøysang