Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

Strategi og satsinger

Våren 2004 godkjente hovedstyret en strategisk retning og en merkevarestrategi for Innovasjon Norge. Strategien tok hensyn til de offentlige dokumentene og de politiske føringene og la først og fremst et felles grunnlag for en vellykket integrasjon av virksomhetene.

Senere er det utviklet strategier og policies på en rekke områder, knyttet til alle våre tilbud. På et overordnet nivå ble det i 2006 utviklet en internasjonaliseringsstrategi. 

Internasjonaliseringsstrategien

Internasjonaliseringsstrategien, sammen med de strategiske organisasjonsutviklingsprosjektene: Prosesstyring og Tjenester 2007, implementeres i organisasjonen fortløpende. For å skape felles kultur og forståelse av Innovasjon Norges mandat, har ledelsen oppsøkt og vært i dialog med alle ansatte rundt om på kontorene i verden. Dette vil resultere i økt samhandling og tydeligere forståelse av roller og ansvar slik at kunde- og prosjekthåndtering ”fra Bodø til Beijing” blir bedre koordinert.

Skaperen: Sterk profilering

Innovasjon Norge utviklet tidlig en kommunikasjonsstrategi som la stor vekt på å gjøre organisasjonen kjent. Programmet Skaperen, i samarbeid med TV 2, har vært blant de største profileringsaktivitetene i 2006 og 2007. Dette tiltaket har fra vår side både vært innrettet mot å profilere entreprenørskap og Innovasjon Norge.

Sammen med en rekke andre profileringstiltak har aktivitetene ført til at over 90 % av norske bedrifter har kjennskap til Innovasjon Norge. Parallelt har forventningene til våre leveranser økt. 

Strategi og innovasjonsmeldingen

Gjeldende strategi satte hovedfokus på å oppsummere mandat og forventninger til den nye organisasjonen både fra myndigheter og næringsliv, og tilrettelegge for en effektiv og god integrasjon. Arbeidet med ny strategi vil løpe parallelt med arbeidet med Nærings- og handelsdepartementets varslede innovasjonsmelding. Ny og oppdatert kunnskap fra dette arbeidet vil bli viktig kunnskap inn i strategiarbeidet.

13 Satsingsområder

Innovasjon Norge har utpekt 13 satsingsområder, hvor det skal gjøres ”en særskilt innsats overfor en målgruppe eller et markedsområde forankret i strategien. Innsatsen kanaliseres gjennom etablerte tjenester og programmer og skal ha en velutviklet strategisk retning og begrunnelse”.

Nedenfor følger en kort omtale av disse satsingene.

Nettverksbasert innovasjon og omstilling
Gjennom denne satsingen ønsker Innovasjon Norge å stimulere utviklingsprosesser i bedriftsnettverk, klynger og regioner, basert på samarbeid mellom bedrifter, kunnskapsaktører og det offentlige.

Små og mellomstore bedrifter med internasjonale vekstambisjoner 
Satsingen skal bidra til å gi norske små og mellomstore bedrifter vekst og lønnsomhet gjennom å stimulere til utvikling av konkurransefortrinn i internasjonale markeder basert på markedsorientert, innovativ og strategisk bruk av internasjonalt ledende kompetanse, markedskunnskap, nettverk og finansiering.

Entreprenørskapssatsingen
Entreprenørskapssatsingen består av en effektiv breddesatsing kombinert med en spisset satsing på topp- og vekstetablerere.  Det overordnede målet for Innovasjon Norges entreprenørskapssatsing er at vi skal bidra til økt omfang av lønnsomme etableringer.

Kvinnesatsingen 
Innovasjon Norges satsing på kvinner er dels fokusert på å styrke kvinners posisjon og deltakelse i næringslivet, dels å synliggjøre denne deltakelsen, dels å bygge nettverk for kvinner i næringslivet og dels å sikre at en tilstrekkelig andel av Innovasjon Norgess midler og ressurser brukes på den delen av næringslivet der kvinner deltar.

Satsingen på unge 
Innovasjon Norges satsing på unge under 35 år, har samme innretning som satsingen på kvinner.  Vi er dels opptatt av å sørge for at det iverksettes særskilte prosjekter som retter seg mot unges deltakelse i etablering av næringsvirksomhet og næringsutviklingen generelt, og dels er vi opptatt av at en tilfredsstillende andel av midlene brukes mot bedrifter og prosjekter der hvor unge deltar.

Landbrukssatsingen
Landbrukssatsingen omfatter alle tjenester rettet mot tradisjonelt landbruk/primærproduksjon, alternativ næringsutvikling i tilknytning til landbrukseiendommer og landbrukets ressurser, samt spesielle programmer innenfor verdikjedene mat, bioenergi, tre og reindrift.

Marin satsing 
Marin satsing omfatter anvendelse av alle Innovasjon Norges virkemidler overfor alle deler av marin næring. Næringen består av verdikjedene innen såvel akvakultur som fiskerier. I tillegg til fisk omfattes alle levende organismer fra havet: hele den kommersielle verdikjede fra tidligste fase og fram til forbruker.

Reiselivssatsingen 
Innovasjon Norges reiselivssatsing skal bidra til økt verdiskaping i de norske reiselivsnæringene. Innretningen av reiselivssatsingen tar utgangspunkt i de føringer som ligger i Nærings- og handelsdepartementets oppdragsbrev og "Handlingsplan for reiselivsnæringene".

Olje- og gassatsingen 
Satsingen går på koordinere og være pådriver overfor sektorens ca. hundre store leverandørbedrifter med betydelig internasjonal omsetning og engasjement og medvirke til utvikling av nasjonale og internasjonale møteplasser, med fokus på Små og mellomstore bedrifter.

Helsesatsingen 
Helseindustrien er en sektor i sterk vekst, og ut fra en sammenligning med våre naboland har Norge behov for å styrke innovasjonstakten på dette området. Norsk helsevesen har dessuten et stort behov for nye produkter og løsninger og økt andel norske leveranser vil gi betydelig nasjonal verdiskapning.

Energi- og miljøsatsingen
Målet med satsingen er å øke markedsandeler for norsk leverandørindustri, gjennom økt innovasjons- og kommersialiseringshastighet. Fokusområdet er fornybar energi, ny energiteknologi og miljø.

IKT-satsingen 
Sektorarbeidet på informasjons- kommunikasjonsteknologi (IKT) er primært rettet mot internasjonalisering av norsk IKT-næring. Gjennom satsingen ønsker Innovasjon Norge å stimulere til sektor- og bransjetiltak rettet mot norske små og mellomstore bedrifter som ønsker å jobbe internasjonalt.

Maritim satsing
Innovasjon Norges maritime satsing er knyttet til regjeringen og næringens maritime satsing: MARUT (maritim utvikling). Innovasjon Norges mål med den maritime satsingen er å bidra til økt verdiskaping, til næringsutvikling i den maritime verdikjeden og styrke næringens konkurransekraft.