Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE

Lov om Innovasjon Norge pålegger selskapet å ha egne etiske retningslinjer. Videre kreves det at  Innovasjon Norge har en høy bevissthet om etiske problemstillinger. Disse etiske retningslinjer er vedtatt av styret i Innovasjon Norge 03.02.05.


INNLEDNING
Generelt
Innovasjon Norge er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. Tilliten er nødvendig både nasjonalt, så vel som internasjonalt. For å kunne oppnå dette, er vi avhengig av at alle medarbeidere har en atferd i tråd med våre etiske retningslinjer, samt følger opp de krav til atferd som er nedfelt i vår merkevarestrategi.

Lov om Innovasjon Norge pålegger selskapet å ha egne etiske retningslinjer. Videre kreves det at Innovasjon Norge har en høy bevissthet om etiske problemstillinger, herunder korrupsjon, miljø, menneskerettigheter og næringslivets sosiale ansvar og atferd generelt. Etterlevelse av våre etiske retningslinjer er således ikke bare viktig i forhold til eget omdømme, men også i forhold til å leve opp til våre interessenters- og eiers forventninger.
Disse etiske retningslinjer er vedtatt av styret i Innovasjon Norge.

Omfang og ansvar
Retningslinjene gjelder for alle medarbeidere, både hel- og deltidsansatte, praktikanter, vikarer og konsulenter som representerer Innovasjon Norge, samt styremedlemmer i Innovasjon Norge. Retningslinjene gjelder også alle medarbeidere som er ansatt ved utenriksstasjonene, og som representerer Innovasjon Norge i utlandet. Enkelte bestemmelser omtaler bare ansatte og gjelder da bare disse.
Det påligger alle som er omfattet av de etiske retningslinjene å gjøre seg kjent med dem. Det er ingen unnskyldning å si at du ikke visste. Alle ledere er ansvarlige for å gjøre retningslinjene kjent og gå foran med et godt eksempel.
Administrerende direktør i Innovasjon Norge håndterer eventuelle avvik fra retningslinjene.
Overtredelse av de etiske retningslinjene vil medføre reaksjoner. Grove brudd på retningslinjene kan føre til oppsigelse og eventuelt politianmeldelse.

Hvordan praktisere og takle dilemma
Etiske retningslinjer er ikke uttømmende, og kan ikke dekke alle dilemma du måtte komme i. Er du i tvil om en aktivitet er etisk akseptabel, og du ikke finner svaret i etikkretningslinjene, må du først og fremst reflektere selv. Er du fortsatt i tvil skal du rådføre deg med din nærmeste leder.

Bekymringsmeldinger, rapportering og reaksjoner
Det skal stimuleres til åpen diskusjon om ansvarlig atferd på en forbedringsfokusert og ubyråkratisk måte.
Eventuelle bekymringer og klager som framkommer må som hovedregel formidles gjennom linjen. Hvis du føler at dette ikke er hensiktsmessig, kan henvendelser rettes til en annen leder eller til personalenheten. 

Slike bekymringer håndteres med diskresjon, og klager skal behandles konfidensielt.
Hvis noen i god tro rapporterer om en mulig overtredelse av lover eller virksomhetens retningslinjer, vil de være beskyttet mot sanksjoner som følge av henvendelsen. Det vil være et brudd på disse retningslinjene å diskriminere eller trakassere noen for å ha tatt opp slike spørsmål.

INTERNE FORHOLD
Innovasjon Norge ønsker å skape et åpent, engasjerende og utviklende arbeidsmiljø. Alle medarbeidere i Innovasjon Norge skal behandle hverandre med tillit og en positiv innstilling. Dette innebærer at vi skal ha respekt for hverandres funksjoner, kompetanse, tid og person.
Innovasjon Norge skal stå for like arbeidsmuligheter og rettferdig behandling av alle ansatte. Innovasjon Norge skal kun legge saklige kriterier til grunn ved personalrelaterte beslutninger ved for eksempel ansettelser, opplæring, godtgjørelse og forfremmelse.
Det forutsettes for øvrig at alle ansatte gjør seg kjent med arbeidsreglementet.

FORHOLD TIL NASJONAL- OG INTERNASJONAL LOVGIVING
Normer basert på menneskerettighetene finnes i internasjonale menneskerettighetsavtaler, som er anerkjent av Norge og således gjelder for Innovasjon Norge. Disse avtalene inkluderer blant annet arbeidstakerrettigheter og retningslinjer om korrupsjon.
Korrupsjon er forbudt. Innovasjon Norge skal motvirke korrupsjon i samsvar med norsk lov og internasjonale avtaler. Videre skal vi etterstrebe å ha gode kunnskaper om korrupsjonsformer i forskjellige land, for på den måten å kunne gi kunder råd om hvordan de kan unngå korrupsjon.

Wien-konvensjonen omhandler de formelle spillereglene som finnes for diplomatiske forbindelser mellom land. Medarbeidere som representerer Innovasjon Norge i utlandet, og som i sin stasjoneringsperiode er ansatt i UD, er omfattet av denne konvensjonen og visse bestemmelser i Utenriksloven.

FORRETNINGSETIKK
Generelt

Innovasjon Norge forvalter offentlige midler og skal gjennom anvendelsen av disse bidra til lønnsom næringsutvikling i hele landet. Vårt bidrag til verdiskaping i samfunnet, skal skje gjennom utøvelse av et helhetlig forretningsmessig samfunnsansvar. Dette innebærer at vi skal legge både økonomiske, sosiale og miljømessige vurderinger til grunn for vår virksomhet og derved bidra globalt til en bærekraftig utvikling. Vår forretningsmessige opptreden skal i henhold til våre verdier, oppfattes å være rettskaffen og ærlig. Dette gjelder både vår forretningsmessige virksomhet ved anvendelsen av offentlige ressurser, og vår egen atferd som medarbeidere i Innovasjon Norge.
 
Innovasjon Norge skal ikke bidra til forretninger og prosjekter som utgjør en uakseptabel risiko for at vi medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser som for eksempel krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper, krenkelser av menneskerettighetene, korrupsjon eller miljøødeleggelser.
 
Innovasjon Norge utarbeider policy for hvordan vi innenfor vårt målområde skal ivareta et helhetlig forretningsmessig samfunnsansvar. Etikk og samfunnsansvar skal være en del av vurderingskriteriene innenfor finansiering, rådgivning, nettverksbygging og profileringsaktiviteter.

Innovasjon Norge skal være en pådriver for at de samme etiske holdninger utøves av våre kunder og øvrige samarbeidspartnere.
Våre beslutninger i forretningsforhold må være preget av upartiskhet ved at medarbeidere ivaretar retningslinjer om habilitet i forhold til personlige- og økonomiske særinteresser.

Habilitet
Det grunnleggende prinsipp i reglene om habilitet i lov om Innovasjon Norge er at medarbeidere ikke må ta del i eller søke å påvirke saksbehandling, prosjekter eller beslutninger når det foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til medarbeiderens upartiskhet.
 
Slike forhold kan være fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse for medarbeideren selv som part eller for nærstående, dvs. familie, slektninger og venner o.a. Det samme gjelder spørsmål som er av fremtredende økonomisk særinteresse for selskap, forening eller annen offentlig eller privat institusjon medarbeideren er knyttet til.

En medarbeider skal underrette sin overordnede straks han/hun blir oppmerksom på at en habilitetskonflikt kan oppstå. Inhabilitet foreligger når det konstateres et forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet ut fra en objektiv vurdering.
Den som anses som inhabil, skal umiddelbart avslutte sin befatning med saken. 

Personlige og økonomiske interesser i andre virksomheter
Ansatte i Innovasjon Norge kan ikke ha bierverv eller påta seg styreverv i annen næringsvirksomhet, uten skriftlig samtykke fra Innovasjon Norge. Samtykke kan bare gis når vervet ikke vurderes å være egnet til å svekke allmennhetens tillit til Innovasjon Norge. For å sikre tilliten til Innovasjon Norge, må slike forhold være begrenset og kjent i organisasjonen. Innovasjon Norge har opprettet en habilitetsbase for registrering av styremedlemmers og ansattes styreverv, ansettelser og eierskap i annen (ikke børsnotert) næringsvirksomhet.

Ansatte tillates ikke å markedsføre eller utføre egne betalte tjenester som konkurrerer med Innovasjon Norges virksomhet.

Handel med ikke børsnoterte aksjer innenfor Innovasjon Norges virksomhetsområde, skal meldes og registreres i habilitetsbasen, jf pkt. om Handel med finansielle instrumenter.
Se: Retningslinjer for ansattes styreverv og bierverv. 

Gaver og økonomiske fordeler
Medarbeidere må ikke tilby, love eller gi andre noen utilbørlig fordel for å oppnå eller beholde forretningsmessige fordeler for Innovasjon Norge.
Gaver eller andre begunstigelser til våre forretningsforbindelser må skje i samsvar med lokalt akseptert, god forretningsskikk og kan bare gis dersom de er beskjedne av verdi. Pengegaver kan aldri ytes.
 
Medarbeidere må ikke ta imot gaver i forbindelse med forhandlinger eller som anerkjennelse for en inngått avtale. Hvis du mottar en gave eller er klar over at du kommer til å motta en slik gave, må din overordnede informeres og bestemme hvordan saken skal behandles.
I andre sammenhenger som oppmerksomheter i forbindelse med høytider, foredrag og annet, kan vanlige aksepterte påskjønnelser mottas. (Verdi inntil NOK 500). For interne oppmerksomheter gjelder egne retningslinjer.
 
Medarbeidere skal heller ikke ta imot rabatter ved kjøp av varer eller tjenester fra Innovasjon Norges kontakter til personlig bruk, med mindre de er en del av en rabattordning som tilbys alle medarbeidere eller er alminnelig tilgjengelig.
 
Medarbeidere i Innovasjon Norge må ikke benytte sitt arbeidsforhold eller verv til å oppnå økonomiske fordeler av noen karakter for seg eller sine personlige nærstående. Det forventes at medarbeiderne gjør sine personlig nærstående kjent med ovennevnte bestemmelser.

Handel med finansielle instrumenter (verdipapirer)
Med de begrensninger som følger nedenfor har ansatte på lik linje med andre adgang til å kjøpe, eie og selge finansielle instrumenter (heretter: verdipapirer). Det gis imidlertid ikke rom for verdipapirhandel av stort omfang, og handelen må aldri gå på bekostning av arbeidet i Innovasjon Norge.
 
Verdipapirhandelloven fastsetter at ingen har lov til å handle med børsnoterte verdipapirer dersom vedkommende har presise og fortrolige opplysninger som er egnet til å påvirke kursen på verdipapirene. Medarbeidere i Innovasjon Norge vil gjennom sitt arbeid kunne få tilgang på kursrelevante opplysninger som ikke er allment tilgjengelige. Slik informasjon må aldri utnyttes til egen vinning ved verdipapirhandel. For medarbeidere i Innovasjon Norge gjelder dette også verdipapirer som ikke er børsnoterte.
Medarbeidere som vurderer å handle med verdipapirer tilknyttet et selskap de har ervervet kunnskap om gjennom sitt arbeid for Innovasjon Norge, forutsettes å utvise særlig aktsomhet ved eventuell handel.
Ansattes handel med ikke børsnoterte aksjer skal registreres i Innovasjon Norges habilitetsbase.
 
Særlige retningslinjer gjelder for medarbeidere som arbeider med egenkapitalinvesteringer i Innovasjon Norge

TAUSHETSPLIKT, KONFIDENSIALITET OG INFORMASJON
Pålitelighet i forhold til kunder og arbeidsgiver

All informasjon som gis i forbindelse med arbeidet i Innovasjon Norge skal være korrekt og pålitelig. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker må respekteres og ikke brukes til personlig fordel. Ingen medarbeider skal aktivt via arkiv, datasystemer eller på annen måte søke opplysninger om kunder når dette ikke er nødvendig for vedkommendes arbeid.
I saker hvor Innovasjon Norge, kunder eller partnere omtales, forventes det en lojal og tillitskapende holdning utad. Spesiell forsiktighet er påkrevet i nærvær av representanter fra presse eller media og i offisielle møter og samlinger.
Det forventes videre at medarbeidere overfor kunder og andre omtaler Innovasjon Norges interne forhold på en slik måte at det ikke vil være til skade for selskapet, dets medarbeidere eller de tjenester Innovasjon Norge tilbyr.

Taushetsplikt og diskresjon
Medarbeidere har taushetsplikt om andres forretningsmessige eller private forhold som de blir kjent med i sitt arbeid. Denne forpliktelsen gjelder også etter at vedkommende har sluttet å arbeide for Innovasjon Norge.

Taushetsplikten gjelder ikke bare utad, men også overfor medarbeidere som ikke har behov for opplysningene i sitt arbeid, dog slik at taushetsplikten ikke må hindre utviklingen av bransjekunnskap, godt samarbeid og et aktivt fagmiljø i Innovasjon Norge.

Taushetsplikten skal ikke hindre medarbeidere i å informere overordnede om forhold som antas å være i strid med gjeldende lover og forskrifter.

Oppbevaring/beskyttelse av informasjon
Enhver medarbeider skal sørge for at fortrolige eller sensitive opplysninger om kunder eller Innovasjon Norges interne forhold beskyttes ved forsvarlig oppbevaring og sikring av skriftlig og elektronisk lagrede opplysninger. Sikring av informasjon, arkiv og eiendeler som tilhører Innovasjon Norge, og Innovasjon Norges kunder og andre forretningsforbindelser, er med andre ord et ansvar som hviler på alle.
Alle opplysninger som er samlet inn, vurderinger som er utført og anbefalinger som er gjort, skal behandles med største omhu og diskresjon.

Forholdet til media og allmenheten
Innovasjon Norges profil hjemme og på internasjonale markeder påvirkes i stor grad av vår evne til å kommunisere på en konsistent og profesjonell måte med eksterne aktører, inkludert mediene.

Innovasjon Norge skal være en åpen organisasjon som gir allmennheten innsyn i virksomheten. Medarbeiderne i Innovasjon Norge skal være serviceorienterte, proaktive, ærlige og imøtekommende i sin omgang med eksterne aktører.

Offentlighetsloven gjelder for Innovasjon Norge. Av hensyn til våre kunders behov for konfidensiell behandling, er dokumenter som gjelder konkrete søknader om finansiering unntatt fra offentlighet. Positive avgjørelser av en søknad er imidlertid ikke unntatt offentlighet.
 
Informasjon som gis til media om Innovasjon Norges virksomhet og planer skal være korrekt og objektiv. All kommunikasjon skal være samordnet slik at Innovasjon Norge fremstår som enhetlig, konsistent og tillitsskapende.
 
Innovasjon Norges medarbeidere vil i mange tilfeller bli kontaktet direkte av media. Det er den enkeltes ansvar å vurdere hvor grensen går for hva man kan eller bør besvare i lys av det som er fastsatt i kommunikasjonsstrategien.

Vedtatt av styret i Innovasjon Norge 03.02.05