Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

Amerikas 2006

Region Amerikas består av kontorer i Washington, New York, Houston, San Francisco Boston, Toronto i Canada og Rio de Janeiro i Brasil.

Abraham Foss er leder av regionen.

Noen hovedsektorer

Region Amerikas har i 2006 forsterket sin fokus på noen hovedsektorer. Dette representerer en videreføring av strategien fra tidligere år. Regionens hovedfokus ligger innenfor sektorene IKT (teknologi i bred forstand), olje og gass, helse- og bioteknologi, reiseliv samt fornybar energi. Prosjektmessig jobber vi med kundespesifikke rådgivningsprosjekter, nettverksprosjekter knyttet til å utvikle flerbedriftsarenaer samt hjemhenting av kunnskap om muligheter for norske interesser i bred forstand.

IKT-sektoren

Innen IKT-sektoren har hovedinnsatsen vært knyttet til kobling mot risikokapitalmarkedet, markedsevalueringer, produksjon av trendinformasjon samt generell kobling mot potensielle partnere/markedskanaler. Hjemhenting av kunnskap om markedsdynamikken har vært sentral her. Det er betydelige utfordringer knyttet til å bygge relevante nettverk innenfor utvalgte nisjer i en veldig bred og fragmentert bransje.

Olje og gass

Olje og gass-sektoren er preget av en annen dynamikk, og geografisk sett er sektoren mer oversiktlig. Hovedfokus har vært lagt mot Mexicogulfen og sokkelen på utsiden av Brasil. Denne sektoren er mer fokusert geografisk sett. Vi har også hatt noen aktiviteter mot Mexico gulfen på meksikansk side. Statoil og Hydro er lokomotivene, men det er betydelig norske interesser og etableringer på begge disse markedene. I Brasil er mye fokusert mot å koble mot det statlige brasilianske oljeselskapet med enorme investeringsprogram, mens i Houston er det veldig sentralt å bygge de rette nettverkene mot et svært stort og dynamisk miljø. Partnersøk og infrastrukturspørsmål i forbindelse med selskapsetableringer er hovedfokus på tjenestesiden.

Medisin og bioteknologi

Medisin- og bioteknologi sektoren preges på samme måte som IKT sektoren av en ”born global dynamikk”. Mye fokus har blitt lagt på å introdusere norske interesser til det positive samrøret som skjer i grenselandet mellom forskningsinstitusjoner, risikokapitalmiljøer, inkubatormiljøer, etablerere og store bedrifter/ distribusjonsmaskiner. Det skjer både i form av hjemhenting av kunnskap samt introduksjon av norske bedrifter og andre interesser inn mot dette miljøet. Hovedfokus har vært lagt på å bygge nettverk i Boston-området samt forståelse for noen hovedmiljøer andre steder i USA, herunder Minnesota, California og Nord Carolina. 

Canada

I Canada har hovedfokus vært lagt på fornybar energi samt fiskerisektoren. Betydelig innsats har også vært lagt på et par større IKT prosjekter. Canada representerer et stort, men relativt ukjent marked for nordmenn.

Reiseliv

På reiselivssiden legges hovedfokus på PR, kampanjemarkedet samt ulike tiltak mot turoperatørene i Nord-Amerika. Det ble også jobbet hardt med å utvide transporttilbudet fra ulike byer i USA til Bergen via Reykjavik. Betydelig innsats har vært lagt på å finne samarbeidspartnere som kan bidra til økt skalering av vår innsats.

Brasil

I Brasil arbeides det mye med etableringstjenester samt kunnskapsoverføring av lokal markedsdynamikk og bedriftskultur. Det er generelt mye mindre kunnskap om dette markedet blant norske aktører. De øvrige landene i Sør-Amerika dekkes prosjektvis fra Innovasjon Norges kontor i Brasil samt gjennom samarbeid med de ulike ambassadene/konsulatene.

Samarbeid

På tjenestesiden er noen av prosjektene gjennomført med mer omfattende dybdesamarbeid med kunden. Dette vil bli videreført og forsterket.

Regionen har også jobbet betydelig med å utvikle partnerskapene, og her kan rollen mot Forskningsrådet, Norwegian American Foundation, utenrikstjenesten og INTSOK nevnes som noen eksempler.


Foto Abraham Foss, regionsdirektør for Amerikas. Foto: Innovasjon Norge

Abraham Foss
Regiondirektør