Gå rett til innholdetFoto: Nancy Bundt/Innovasjon Norge, Nancy Bundt/Innovasjon Norge, Pål Bugge/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005

VEST-EUROPA OG SØR-AFRIKA

I Vest-Europa arbeider kontorene i en matrise der hvert kontor har tillagt ansvar for arbeidet med en eller flere av Innovasjon Norges prioriterte sektorer.

Tyskland
I Tyskland er energisektoren det viktigste satsingsområdet, med vekt på fornybar energi.

Norsk-Tysk energiforum er rammen for virksomheten i denne sektoren. I 2005 har det vært lagt vekt på å knytte sammen norsk kompetanse og leverandørbedrifter med europeiske partnere og kunder innenfor fornybar energi. Andre viktige områder for Innovasjon Norge i Tyskland er matvaresektoren og teknologiprosjekter, bl.a. mot tysk bilindustri. 

Storbritannia og Irland
I Storbritannia og Irland er olje og gass et satsingsområde i samarbeid med INTSOK og bl.a med en rekke arrangementer knyttet til Offshore Europe i Aberdeen. Særlig vekt er lagt på bistand til mindre, spesialiserte nisjebedrifter innenfor denne sektoren.

Storbritannia er også et viktig marked for mindre bedrifter bygget på nye teknologiske løsninger. For denne gruppen hadde vi i 2005 flere oppdrag knyttet til teknologisamarbeid med britiske bedrifter, bl.a. innenfor bioteknologisektoren. Flere viktige fremstøt ble gjennomført i tilknytning til kongebesøket i 2005.

Frankrike
I Frankrike er sektorsatsingene for landbruk og sjømat i regionen lokalisert. Bl.a. i samarbeid med EFF er det gjennomført prosjekter som kobler sjømatpromosjon og reiselivsfremme. Paris-kontoret arbeider nært sammen med næringslivet og Innovasjon Norge i Finnmark innenfor disse sektorene.

Spania og Portugal
I Spania og Portugal har det også i 2005 vært arbeidet aktivt med forsvarsindustrien og gjenkjøpsavtalen. Ved utgangen av 2005 var ca 67% gjennomført av den delen av gjenkjøpsavtalen som Innovasjon Norge har et ansvar for å følge opp. Madrid-kontoret har utviklet et særlig godt samarbeid med distriktskontorene i Telemark og Trøndelag innenfor bl.a. miljøvern og fornybar energi.

Italia
I Italia har det vært mye fokus på kompetansehjemhenting i 2005 med 9 gjennomførte prosjekter og studieturer, bl.a. innenfor småskala landbruk, kobling reiseliv og landbruk, innovasjon, industriklynger og metoder for nettverksbygging mellom SMBer. Milano-kontoret har også gjennomført flere prosjekter for fiskerinæringen som er en viktig samarbeidspartner.

Sør-Afrika
Kontoret i Sør-Afrika konsentrerer sin innsats om Matchmaking programmet som kobler norske og sør-afrikanske bedrifter med sikte på produksjons- teknologi- og markedssamarbeid. Programmet hadde I 2005 sitt beste år noensinne med 20 inngåtte avtaler.