Gå rett til innholdetFoto: Nancy Bundt/Innovasjon Norge, Nancy Bundt/Innovasjon Norge, Pål Bugge/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005

NORDØST-ASIA

Samarbeidet med Forskningsrådet mht. Kina og Japan er en viktig aktivitet for Innovasjon Norges representasjon.

Kina
Innovasjon Norge i Kina har i 2005 hatt fokus på fornybar energi og miljøteknologi.

Kontoret har samarbeidet aktivt med flere distriktskontorer i Norge blant annet Telemark, Buskerud, Oslo/Akershus og Trøndelag.

Det har også vært en tiltagende aktivitet med de norske miljønettverkene som Ecomotive, Entech, Greenpartner og Green City Norway og Miljøverndepartementet/SFT om å presentere de kinesiske markedsmulighetene for industrien i Norge, samt å organisere prosjekter, partnersøk og seminarer i Kina.

Korea
Innovasjon Norge i Korea har i løpet av 2005 opplevd en sterk økning i etterspørselen av tjenester innen maritim sektor, marin sektor, IKT samt miljørelatert teknologi. Innovasjon Norge Korea har initiert og deltatt i etableringen av et maritim nettverk – Norwegian MASTER.

Det jobbes også med å etablere et vindenergi-nettverk. Prioriterte områder er maritim, marin, ny energi, IKT og helse/medisin.

Japan
Norges deltagelse i Expo 2005 i Japan bidro til å forsterke det japansk-norske samarbeidet. Seminarene som ble avholdt innen satsingsområdene for forsknings- og teknologisamarbeidet (energi/miljø, materialer og matsikkerhet) hadde alle norske statsråder som ”keynote speakers”, samt deltagere fra de ypperste norske miljøene og utvalgte tilhørere fra japansk næringsliv og akademia.

Norsk industri begynner å ”gjenoppdage” Japan og interessen og etterspørselen fra bedriftene (inkludert de som deltok under Expo) har vært svært stor. Dyktige og ressurssterke SMB’er har gode muligheter på det japanske markedet og Innovasjon Norge Tokyo har bidratt i forbindelse med viktige kommersielle samarbeidsavtaler.

Samarbeid med Forskningsrådet
Samarbeidet med Forskningsrådet mht. Kina og Japan er en viktig aktivitet for Innovasjon Norges representasjon. Norges bilaterale forskningsavtaler med Kina og Japan danner utgangspunkt for en målrettet satsing med tanke på å øke både akademisk og industrielt forsknings- og teknologisamarbeid med globalt ledende miljøer i disse to landene.

Norges forskningsråd, som har det operative ansvaret for oppfølging av avtalen har også i 2005 samfinansiert forskning- og teknologiutsendingene ved Innovasjon Norges kontorer i Beijing og Tokyo i arbeidet med å fasilitere forskningssamarbeid.

En slik arbeidsform gjør Innovasjon Norge's uteapparat i stand til å komme i godt operativt inngrep med Forskningsrådet som virkemiddelaktør og tilfører samtidig Forskningsrådet verdifull internasjonal tilstedeværelse og erfaring. Arbeidet har så langt gitt en solid plattform for utvikling av samarbeid innen områder viktig for de tre landene; energi/miljøteknologi, IT og helseteknologi material/nanoteknologi og bio- og marin teknologi.