Gå rett til innholdetFoto: Nancy Bundt/Innovasjon Norge, Nancy Bundt/Innovasjon Norge, Pål Bugge/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005

AMERICAS

Region Amerikas har i 2005 fokusert på noen hovedområdene IKT (teknologi i bred forstand), olje og gass, bioteknologi og ”life science” samt reiseliv. I tillegg har det vært flere prosjekter knyttet til alternativ energi og fiskeriteknologi. Regionen har naturlig nok også mange enkeltprosjekter som er koblet til andre sektorer
.


Innovation Norway, Region Americas, April 2006.


IKT
Innen IKT-sektoren har hovedinnsatsen vært knyttet til kobling mot risikokapitalmarkedet, markedsevalueringer, produksjon av trendinformasjon samt generell kobling mot potensielle partnere/markedskanaler. Sektoren er meget bred og fragmentert, og det er betydelige utfordringer knyttet til å bygge relevante nettverk med begrensede ressurser.

Olje- og gass
Olje- og gass-sektoren er preget av en annen dynamikk, og geografisk sett er sektoren mer oversiktlig. Hovedfokus har vært lagt mot Mexicogulfen og sokkelen på utsiden av Brasil. Denne sektoren er mer fokusert geografisk sett. Statoil og Hydro har investert beløp i milliardklassen både i Mexicogulfen og i Brasil, og det er betydelig muligheter for norsk næringsliv i kjølvannet av disse to norske lokomotivene.

Life-science
”Life science”-sektoren preges på samme måte som IKT-sektoren av en ”born global dynamikk”. Denne sektoren er tett koblet til forskningsaktiviteter samt kobling mot risikokapital, og hovedfokus har vært lagt på å bygge nettverk i Boston-området samt forståelse for noen hovedmiljøer andre steder i USA.

Dette er en fremtidig bransje i Norge, men utfordringen er at bioteknologi fortsatt er et relativt lite miljø i Norge. Det er fortsatt en utfordring å gjøre de rette koblingene mellom typisk forskerrettede miljøer med de mer kommersielle miljøene. Det representerer også en tydelig forskjell mellom aktørene i USA og Norge.

Canada
I Canada har hovedfokus vært lagt på fiskerisektoren samt alternativ energi. Betydelig innsats har også vært lagt på møbelsektoren og et par større IKT-prosjekter. Canada representerer et stort, men relativt ukjent marked for norsk næringsliv.

Reiseliv
På reiselivssiden legges hovedfokus på PR, kampanjemarkedet samt ulike tiltak mot turoperatørene i Nord-Amerika. Tilstrekkelig synlighet vil alltid være en stor oppgave. Likeledes representerer distribusjonsleddet en kraftig utfordring, i tillegg til transportkapasitet av turister fra dette kontinentet.

Brasil
I Brasil arbeides det mye med etableringstjenester samt kunnskapsoverføring av lokal markedsdynamikk og bedriftskultur. Det er generelt mye mindre kunnskap om dette markedet blant norske aktører. De øvrige landene i Syd-Amerika dekkes prosjektvis fra Innovasjon Norges kontor i Brasil samt gjennom samarbeid med de ulike ambassadene/konsulatene.