Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

Nordland 2006

Det er gledelig å registrere at økonomien i Nordland også i 2006 hadde vekst. Nordlandsbedriftene har dermed de fire siste årene vært gjennom en sammenhengende høykonjunktur og aktivitetssnivået vokser til rekordnivå. De eksportorienterte bedriftene klarer igjen å utnytte markeder og kapasitet og gjør Nordland til landsdelens eksportlokomotiv. 

Selv om næringslivet nå går godt, er det viktig å ha fokus på nyskaping og omstilling på nye produkter og markeder. Konkurransen er krevende. For de mange små- og mellomstore bedriftene i fylket er det ofte en stor utfordring å sette av tilstrekkelige ressurser til dette. På sikt vil dette ofte være helt avgjørende for verdiskaping og sysselsetting i fylket. 

Eksporten fra Nordland var i 2006 på hele 15 mrd. kroner. Dette er en økning på 18 % fra 2005. Reiselivsbedriftene i fylket har i 2006 hatt om lag samme antall gjestedøgn som i 2005. Marin sektor har hatt en sammenhengende opptur gjennom hele 2005 og 2006, med en vekst i 2005 på 17 %.

Leder: Edvin Kaski

Kontoret har 31 ansatte

 


Bodø
Sjøgata 15
Postboks 488
8001 Bodø

www.innovasjonnorge.no/
nordland